Natur og vandmiljø

Udtagning af lavbundsjord som klimavirkemiddel

Udtagning af jorde med et højt indhold af kulstof er et af de mest omkostningseffektive virkemidler i markbruget. I denne video kan du høre hvordan virkemidlet virker.

Ved dyrkning og dræning af kulstofrige jorde (C >12 pct.) kaldet organogene jorde forekommer en høj udledning af drivhusgasser, fordi jordens høje indhold af organisk stof nedbrydes til CO2. Desuden dannes der lattergas fra tilført kvælstofgødning og mineraliseret kvælstof. Denne frigivelse af CO2 og lattergas kan bremses ved at tage arealerne ud af omdrift og standse dræningen, så arealet tilbagegår til den naturlige hydrologi med et højt, terrænnært vandspejl.

AU har estimeret, at der på landsplan er ca. 108.000 ha organogen jord i dyrkning. Heraf ligger ca. halvdelen i ådale og ca. halvdelen i sammenhængende flader, som f.eks. i Vildmosen eller Lammefjorden. Organogen jord i sammenhængende flader anvendes i høj grad til dyrkning af højværdiafgrøder og er derfor ikke en omkostningseffektiv løsning. Alene i ådalene er udtagningspotentialet med ophør af dræning opgjort til 48.400 ha.

Med Lavbundsordningen er det muligt at få tilskud til udtagning af de organogene lavbundsjorde. Forud for godkendelse skal arealerne gennemgå en række forundersøgelser. Forundersøgelserne skal bl.a. sikre, at projektet opnår en tilstrækkelig drivhusgasreduktion og at det ikke forårsager fosforlækage efter gennemførslen.

Det er kommunen eller Naturstyrelsen, der kan ansøge om gennemførsel af lavbundsprojekter i samarbejde med de lodsejere som indgår med jordm landmand har man mulighed for at indgå i jordfordelingsprojekter, at opnå kompensation for den jord man afgiver eller beholde arealet og få et 20-årigt fastholdelsestilskud.

I videoen fortæller landmand Peter Stephansen, at fordelene ved at indgå i lavbundsprojektet og at sælge sine engarealer ved jordfordeling, var at han fik bedre jord, og bedre afgræsningsmuligheder tættere på gården. Det gør arbejdet lettere og giver besparelse på kørsel.

Du kan læse mere om fordele og ulemper ved de forskellige kompensationsmuligheder på LandbrugsInfo.dk/vådområder

Jordudvekslingen er ren win-win-situation for både landmanden og for klimaet, forklarer specialkonsulent i SEGES Cecilie Skov Nielsen.

Tag i denne video med til Lemvig, og mød Peter Stephansen, som afgiver 5 ha til Strande Enge Lavbundsprojekt.

Emneord

Vil du vide mere?