Udbringning af gylle – gør det så smart som muligt

Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe gylle. Hvis du starter så tidligt, så udbring gyllen til afgrøder med tidlig vækst – og undgå risiko for afstrømning til vandmiljøet.

Nogle er ved at have en fyldt gylletank og har derfor behov for at køre gylle ud allerede fra 1. februar, hvor det igen er tilladt. Som altid er det vigtigt at udbringe gyllen på arealer og i afgrøder, hvor der er størst mulig sikkerhed for god udnyttelse af næringsstofferne og lavest mulig risiko for forurening af vandløb. Det vil på dette tidspunkt af året være på græsmarker eller i marker med veletableret raps eller vintersæd uden betydelig hældning og langt fra vandløb.

Husk reglerne om våd, frossen og snedækket jord

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11, § 32 må husdyrgødning ikke udbringes på:

  • Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare)
  • På arealer, eller på en måde, der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer (>100 m2) og kystvande
  • Frosne arealer. Vejledningen om definitionen af frossen jord fra Miljøstyrelsen lyder, at jorden skal være optøet til 15 cm – men at det fortsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen
  • Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 pct. af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot 0,5 cm
  • Skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller kystvande inden for en afstand af 20 meter fra vandløb, sø eller kyst.

Undtagelser: På arealer med skråninger på 6-12o kan der nedfældes gylle, men kun i parallel retning i forhold til vandmiljøet – fx et vandløb. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet.

Udbringningsteknik

  • Man kan minimere risikoen for tab af næringsstoffer ved at dele udbringningen op i to. Dvs. nøjes med udbringning af 12-15 tons pr. ha af den flydende del af en ikke-omrørt gyllebeholder omkring 1. februar
  • Ikke forsuret gylle udbragt til fodergræsmarker skal nedfældes med græsmarksnedfælder. På økologiske bedrifter må gylle dog udbringes med slæbeslange eller slæbesko i perioden fra 1. februar til 1. maj
  • Hvis man udbringer forsuret gylle, kan udbringningen ske med slæbeslanger eller slæbesko. Men det forudsætter, at man har dokumentation for, at effekten af forsuringen svarer til effekten af nedfældning
  • Gylledoseringen beregnes bedst ud fra gyllens indhold af ammoniumkvælstof (NH4-N). Hvis gyllen eksempelvis indeholder 2,5 kg NH4-N pr. ton gylle, og man ønsker at dosere 75 kg kvælstof pr. ha, skal man tildele 75/2,5 = 30 tons gylle pr. ha.

De nærmere regler for udbringning af flydende husdyrgødning kan ses i Vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsen, kapitel 11.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 2, 2019