minilæsser Foto: SEGES

Økonomi og ledelse

Minilæsseren er uundværlig – sådan bruger du den sikkert

Minilæsseren er den læssemaskine, der er involveret i flest arbejdsulykker. Alt for ofte går det alvorligt galt, når en person kommer i klemme under en væltet minilæsser eller får halmballer ned over sig. Og alt for ofte bliver ulykkerne forværret, fordi maskinens sikkerhedsudstyr ikke bliver brugt.

De fleste ulykker i landbruget involverer en minilæsser

Minilæsseren er et multifunktionsredskab på mange landbrug. Den har overtaget opgaver fra såvel frontlæssertraktoren som trillebøren og er for mange helt uundværlig. Desværre er minilæsseren også den læssemaskine, der står for flest arbejdsulykker i landbruget – og alt for ofte er de meget alvorlige. 

Vi har gennemgået 56 maskinulykker, og 20 % af disse ulykker involverer en minilæsser. Når de involverede blev spurgt om årsagen til ulykken, træder adfærd frem som den mest afgørende årsag. Det er altså førerens brug af maskinen, der gør udslaget. Nogle angiver, at det er deres adfærd direkte. Andre at det er manglende instruktion eller forkert betjening. Og andre igen siger, at det er kørsel med for tung byrde på maskinen eller fordi færdsel med maskinen skete på glatte eller ujævne arealer. 

Overordnet er det altså den måde, maskinen bliver brugt på, der er den væsentligste årsag til ulykkerne. Dét må betyde, at ændret adfærd kan ændre billedet.

Download faktaark om sikkerhed ved brug af minilæsseren. Du kan f.eks. bruge det, når du skal oplære nye medarbejdere eller hænge det op til daglig påmindelse.

Se videoen: Sikkert arbejde med minilæsseren

Så meget kan en minilæsser løfte

Har du undersøgt, hvad din minilæsser kan løfte? Det er sjældent hydraulikken, der sætter begrænsningen her. Det er fysikken. Når en læssemaskines maksimale belastning kaldes ”tippelasten”, er det fordi overskridelse af denne last får maskinen til at tippe. Den mister simpelthen balancen. 

Tipper maskinen med lasten tæt på jorden og styretøjet i stilling ”ligeud”, vil den typisk løfte baghjulene fra jorden og støtte på læssearmen. Sker det derimod, når maskinen er knækket sammen og læssearmen er hævet væsentligt fra jorden, vælter minilæsseren. Det er her, de fleste ulykker med minilæssere sker. Og de ulykker bliver ofte forværret af, at det sikkerhedsudstyr, der skulle beskytte føreren ved vælteulykker, ikke bliver anvendt. 

Det er sikkerhedsselen og styrtbøjlen, der skal sikre, at du ikke kommer til skade, hvis maskinen vælter. Ofte bliver sikkerhedsselen ikke brugt, og styrtbøjlen er klappet ned for bedre adgang gennem lave porte og døre. Ved gennemgang af Arbejdstilsynets reaktioner fra de seneste to år, som omhandlede læssemaskiner, har 24 % af sagerne handlet om manglende brug af sele på minilæssere, mens 8 % af sagerne handlede om nedfældede eller afmonterede styrtbøjler. 

Lovkrav og sund fornuft at bruge sikkerhedsudstyr

Det er lovkrav, at man anvender det sikkerhedsudstyr, der er monteret på en hvilken som helst maskine. Derfor skal du bruge styrtbøjler, sikkerhedstag og sikkerhedssele, hver gang du kører på minilæsseren. 

Sikkerhedsselen bliver af mange opfattet som besværlig at bruge – men hvor lang tid tager det egentlig at tage den på og af? Efter en kort tilvænning vil det sikkert ikke kunne måles på din daglige arbejdstid. Det kan flere måneders sygemelding og eventuelle varige mén til gengæld, hvis du skulle komme ud for en ulykke. 

Styrtbøjlen bliver ofte slået ned eller afmonteret, så maskinen kan passere gennem lave porte. Men hvad ville det kræve at forstørre porthullet, så maskinen kan gå igennem? Igen er det risikoen for, at du eller en medarbejder kommer alvorligt til skade ved en ulykke, der skal vejes op mod omkostningen. 

Del dine erfaringer med minilæsser med dine medarbejdere

For mange arbejdsgivere er det en stor frygt at få en alvorlig arbejdsulykke på samvittigheden. Derfor er det vigtigt, at du som arbejdsgiver er god til at instruere dine medarbejdere i at arbejde sikkert. Det er særlig vigtigt at sætte dine medarbejdere ind i risici ved arbejdet. 

Det kan du gøre ved at dele ud af dine egne erfaringer og tale åbent om dét, der næsten gik galt. På den måde er hver enkelt medarbejder ikke nødt til at drage sine egne erfaringer, og det reducerer risikoen for ulykker. 

Brug minilæsseren rigtigt

Da vi undersøgte de 56 maskinulykker, kom det også frem, at 12 % af ulykkerne var sket, fordi maskinen blev brugt på en forkert måde eller til en opgave, den ikke egner sig til. Det er helt afgørende for sikkerheden, at maskinen og maskinens udstyr kun bliver brugt til de opgaver, det er indrettet til. 

For at sikre en god og sikker anvendelse, er det som nævnt afgørende, at du ikke forsøger at løfte mere end maskinen er bygget til. Det gælder både minilæsseren og det monterede udstyr. Er dit ballespyd konstrueret til at løfte én balle, opstår der væsentlig risiko, hvis du forsøger at stakke eller nedtage to eller tre baller med den. 

Ballespyddet vil ikke være i stand til at støtte mere end én balle, og alt for ofte sker det, at den eller de øverste baller falder ned. Hvis alt sikkerhedsudstyr er monteret på minilæsseren, vil føreren være beskyttet og risikoen minimeret. Er sikkerhedsbøjlen ikke på plads, er der alt for ofte store konsekvenser, når baller falder ned fra 3-4 meters højde. 

Overvej, om der er en anden maskine på bedriften, der egner sig bedre til den opgave, du skal til at udføre. Det vil ofte betyde, at du kan udføre opgaven hurtigere, mere præcist og ikke mindst mere sikkert. 

Hold maskinen i orden

Nedbrud på en maskine er ikke bare ubelejligt, det er også en sikkerhedsrisiko. Det er helt afgørende, at alle maskiner bliver holdt i orden og efterset med jævne mellemrum. For læssemaskiner er det gældende, at de er underlagt 12 måneders lovpligtigt eftersyn. Overvej derfor at tegne en serviceaftale på din læssemaskine, så du er sikker på, at eftersynet bliver udført. 

Det årlige eftersyn er ikke kun en lovpligtig teknikalitet, det er også en rigtig god idé. Det øger chancen for at opdage fejl, før de koster et driftsstop, som aldrig er belejligt. Den rettidige omhu kan derfor spare tid, penge og minimere den sikkerhedsrisiko, som ethvert nedbrud også er. 

Ud over det lovpligtige eftersyn, så sørg for at lægge tid ind en gang ugentligt – for eksempel i forbindelse med tankning – til at få smurt maskinen. Det er også en glimrende lejlighed til at opdage fejl og f.eks. kaste et blik på tilstanden på hydraulikslanger og dæk.

Brug af tekniske hjælpemidler: Det siger loven

§ 9. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

§ 12. Ansatte skal instrueres om og i fornødent omfang oplæres i anvendelsen af de tekniske hjælpemidler, de skal benytte under arbejdet, således at anvendelsen kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 nævnte krav. Leverandørens anvisninger i så henseende skal følges.

Stk. 2. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige.

Husk derfor

  • Brug minilæsseren til de opgaver den egner sig til – risici opstår, når maskinen bliver presset.
  • Brug sele, styrtbøjle og andet sikkerhedsudstyr hver gang – det er der kun for din skyld.
  • Instruér dine medarbejdere grundigt i korrekt brug af minilæsseren – giv dine erfaringer videre.
  • Hold maskinen i orden og tegn eventuelt en serviceaftale på den – det øger både sikkerhed og driftssikkerhed.

Vil du vide mere?

Støttet af