Jura, Fjerkræ, Kvæg, Svin

Beregning af BAT-kravet i eksisterende staldafsnit ved skift af miljøteknologi

Det handler om situationen, hvor landmanden før skift af teknologi over-opfylder i forhold til BAT (ammoniak).
SEGES, Jura & Skat, og Miljøstyrelsen er uenige om, hvilke miljøteknologier, der skal indgå i den genberegning af BAT-kravet, der skal ske i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse eller -tilladelse.

Konklusion vedr. beregningen af den maksimale ammoniakemission

Når landmanden har valgt en miljøteknologi, som over-opfylder i forhold til husdyrbrugets BAT- krav og senere ønsker at skifte denne teknologi ud med en anden, opstår et centralt spørgsmål i forbindelse med den genberegning af BAT-kravet, der skal ske:

Skal effekten af den teknologi, som landmanden vil udskifte, indgå i beregningen af den maksimale emission af ammoniak fra staldafsnittet?

Miljøstyrelsen siger ja.

SEGES, Jura & Skat siger nej.

Det handler om

Den generelle problemstilling handler om situationen, hvor:

 • et husdyrbrug ansøger om godkendelse eller tilladelse til at ændre eller udvide eksisterende staldafsnit, jf. husdyrbrugloven §§ 16 a eller 16 b

og 

 • i den forbindelse vil ændre i de virkemidler eller miljøteknologier, som allerede bruges i staldafsnittet til at reducere husdyrbrugets ammoniakemission og derved til at opfylde det BAT-krav, der gælder for husdyrbruget vedr. ammoniak.

Når landmanden ønsker at ændre i virkemidler eller miljøteknologi, skal BAT-kravet (den maksimale ammoniakemission) genberegnes. Spørgsmålet er, hvad der skal indgå i dette regnestykke.

Den konkrete situation

Det særlige ved den situation, vi behandler her, er, at landmanden ved valget af den miljøteknologi, der er tale om at ændre, valgte at overopfylde i forhold til husdyrbrugets BAT-krav. Landmanden har altså ved brug af den pågældende miljøteknologi reduceret husdyrbrugets ammoniakemission mere end påkrævet, og teknologien er angivet i landmandens nuværende tilladelse / godkendelse. 

Nu vil landmanden så gerne skifte til en anden miljøteknologi, og spørgsmålet er, om den genberegning af BAT-kravet, der skal ske, omfatter effekten af den miljøteknologi, der nu fjernes, eller om effekten heraf udgår af beregningen.

Miljøstyrelsen mener

Miljøstyrelsen giver i helpdesk-svaret ”Levering til biogas kontra BAT-krav” udtryk for, at man skal medtage effekten af den miljøteknologi, der fjernes, i genberegningen af BAT-kravet, medmindre denne teknologi ikke aktuelt er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste eller er anerkendt på anden måde. 

Styrelsen mener altså, at kun, hvor en teknologi ikke længere er på teknologilisten eller ikke længere er anerkendt på anden måde, kan man undlade at medtage effekten af denne teknologi i genberegningen af BAT-kravet.

Styrelsen henviser til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 2.1.2. om fastlæggelse af BAT-kravet i eksisterende staldafsnit og skriver følgende:

” Ved eksisterende staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, hvor der i en tidligere godkendelse er fastsat vilkår med henblik på reduktion af ammoniakemissionen, skal BAT-niveauet genberegnes med inddragelse af effekten af disse vilkår, medmindre vilkårene er stillet til en miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt.”

Dette afsnit kan genfindes i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13.

Link til heldesk-svaret ”Levering til biogas kontra BAT-krav”  på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Link til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i Regelinfo.

Link til vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

SEGES mener

SEGES, Jura & Skat læser husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt 2.1.2. på en anden måde end Miljøstyrelsen. Vi inddrager afsnit 3, som også handler om ændringer i eksisterende staldafsnit eller gødningsopbevaringsanlæg, og som særligt fremhæver ændringer i de miljøteknologier eller virkemidler, der anvendes. Vi mener, at dette afsnit angiver endnu en situation, hvor det kun er effekten af de øvrige, tilbageblevne teknologier og virkemidler, der skal indgå i genberegningen. 

Der står sådan i afsnit 3:

”Hvis ansøgningen om godkendelse eller tilladelse omfatter ændringer af et eksisterende staldafsnit eller gødningsopbevaringsanlæg, herunder ændringer i de miljøteknologier eller virkemidler, der anvendes i staldafsnittet eller på gødningsopbevaringsanlægget, genberegnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler og miljøteknologier.” 
 
SEGES Jura & Skat har haft en dialog med Miljøstyrelsen om forståelsen af de 2 afsnit, og vi må konstatere, at vi er uenige. 

Miljøstyrelsen mener, at afsnit 3 er en præcisering af afsnit 2, og at der dermed kun er 1 situation (her i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt 2.1.2.), hvor effekten af den fjernede teknologi / det fjernede virkemiddel ikke skal indgå i genberegningen af BAT-kravet. Det er som nævnt, hvor vilkårene i den tidligere godkendelse er stillet til en miljøteknologi eller et virkemiddel, som ikke længere er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt.

SEGES, Jura & Skat mener, der er 2 situationer, hvor effekten af den fjernede teknologi / det fjernede virkemiddel ikke skal indgå i genberegningen af BAT-kravet:

 1. Den situation, hvor en teknologi / et virkemiddel ikke længere er optaget på teknologilisten eller anerkendt på anden måde.
 2. Den situation, hvor en ansøgning om godkendelse eller tilladelse omfatter ændringer i eksisterende staldafsnit eller gødningsopbevaringsanlæg, herunder ændringer i virkemidler eller miljøteknologier. Dvs. andre ændrings-situationer end de, som er omfattet af nr. 1.

Miljøstyrelsen supplerer: Skift af teknologi i fb. med at stalden udvides

Miljøstyrelsen angiver i et andet helpdesk-svar med titlen ”Kan lavere effekt end teknologilistens accepteres?”– sådan som vi forstår dette svar – at ansøger, hvis der er tale om at skifte teknologi i forbindelse med en udvidelse af stalden, i ét bestemt tilfælde kan stoppe med at over-opfylde i forhold til BAT.

Det er i det tilfælde, hvor kommunen i den eksisterende miljøgodkendelse / -tilladelse har foretaget en vurdering af, om en mindre reduktionseffekt end den, man opnår ved at anvende den teknologi, som landmanden har valgt, og som resulterer i over-opfyldelse af BAT, er tilstrækkelig til at opfylde BAT. Miljøstyrelsen angiver brugen af ”tænd-sluk teknologi” (her kan man ikke justere på effekten) som eksempel på en situation, hvor det er relevant, at kommunen foretager sådan en vurdering.

Det, der sker her, er, at det vilkår (se faktaboksen nedenfor), der er fastsat på baggrund af kommunens vurdering af, om en mindre reduktionseffekt er tilstrækkelig – dvs. det lave krav – vil blive fastholdt i de eksisterende staldafsnit. Den over-opfyldende andel af reduktionen kan bruges til at opfylde BAT til hele husdyrbruget – den eksisterende del og den nye del. I denne situation vil man altså kunne skifte teknologien og stoppe med at over-opfylde i forhold til BAT.

Bemærk her, at det ifølge Miljøstyrelsen er en betingelse, at kommunen har foretaget vurderingen af, om en mindre reduktionseffekt er tilstrækkelig i forhold til at opfylde BAT i den eksisterende miljøgodkendelse / -tilladelse – dvs. i den godkendelse / tilladelse, der angår den teknologi, som over-opfylder i forhold til BAT. Det er Miljøstyrelsens holdning, at kommunen ikke kan foretage denne vurdering senere og dermed bagudrettet. 

Miljøstyrelsen begrunder dette med, at der på afgørelsestidspunktet foretages en fuld vurdering af hele projektet med den angivne ammoniakemission. Det er ikke muligt efterfølgende at vurdere om godkendelsen, ville kunne være givet med en højere emission. Bl.a. er ammoniakpåvirkningen af natur med en højere ammoniakudledning fra stalden ikke vurderet. Er den derimod det, i forbindelse med den oprindelige godkendelse, vil det være muligt, når der søges på ny, hvad enten det er til en udvidelse eller til at komme over på stipladsmodellen, at anvende den højere (vurderede) ammoniakudledning som BAT-krav for det eksisterende projekt

SEGES, Jura & Skat har ikke fundet holdepunkter for styrelsens forståelse af, hvornår kommunen skal foretage vurderingen af, om en mindre reduktionseffekt er tilstrækkelig - hverken i husdyrbrugloven eller i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Skift af teknologi hvor stalden ændres men ikke udvides
Det fremgår af Miljøstyrelsens helpdesk-svar ”Kan lavere effekt end teknologilistens accepteres?”, at når der er tale om en ændring af stalden, som ikke samtidig er en udvidelse, vil en ændring af den anvendte teknologi kræve kommunens fornyede godkendelse og dermed en ny vurdering, vilkårsfastsættelse og offentlighedsfase mm. Se faktaboksen.

 

Fremgangsmåden ved vurdering af om lavere effekt end teknologilistens kan accepteres 

Her følger proceduren ifølge helpdesk-svaret, suppleret med SEGES, Jura & Skat's forståelse af teksten:

Helpdesk-svaret:

”Kommunen kan foretage en vurdering af, om en ansøgning med en - af ansøger- fastsat ammoniakreducerende effekt, overholder krav til BAT og til påvirkning af natur. Det er vigtigt, at det fremgår af redegørelsen, at vurderingen af BAT-kravet og påvirkningen af naturen er foretaget med en given reduktion af udledningen. Ansøger kan så vælge en teknologi, der går videre end minimumskravet.

Kommunen kan så formulere et vilkår som den procentsats reduktion, miljøvurderingen er foretaget ud fra. Herefter skal der også være vilkår, der sikrer, at den valgte teknologi, kører efter producentens anvisninger og beskrivelsen på teknologilisten, så det reduktionsniveau teknologien er godkendt med, overholdes. Dermed sikres det, at vilkåret om den krævede reduktion opnås. ”Dette er særlig relevant ved ”tænd sluk teknologier”, hvor der ikke kan justeres på effekten.”

Betyder iflg. SEGES

 1. Der skal fastsættes et vilkår, der angiver den procentsats reduktion, der er anvendt ved vurderingen.
 2. Der skal være vilkår om driften af teknologien, så den er i overensstemmelse med producentens anvisninger og teknologilisten. Dette for at sikre, at den krævede reduktion opnås, jf. vilkåret i pkt. 1.

Helpdesk-svaret:

”Af miljøgodkendelsens redegørelsesdel bør det fremgå, at de stillede vilkår for den valgte teknologis drift vil resultere i en lavere ammoniakemission end den reduktionssats, der er fastsat i vilkåret.”

Betyder iflg. SEGES:

Vilkårene i pkt. 2 her ovenfor betyder, at man opnår en større reduktion end påkrævet i pkt. 1, hvis man følger disse vilkår i pkt. 2. Det skal fremgå af redegørelsen.

Helpdesk-svaret:

”Desuden kan det af redegørelsesdelen fremgå, at ansøger evt. vil have mulighed for at ændre miljøteknologi eller virkemidler så emissionen stiger til det vurderede niveau, der er vilkårsfastsat i miljøgodkendelsen, da dette niveau netop er vurderet og fundet acceptabelt.” 

Betyder iflg. SEGES:

Det er meningen, at ansøger skal opfylde vilkårene i pkt. 2 ovenfor. Disse vilkår fører til en større reduktion end det påkrævede for at opfylde BAT.

Ansøger kan eventuelt have mulighed for at ændre teknologi / virkemiddel, så udledningen stiger til det niveau, der er vilkår om i pkt. 1, og som er fundet acceptabelt.
Miljøstyrelsen har dog i korrespondance med SEGES oplyst, at ansøger efter deres vurdering faktisk skal have muligheden for at hæve udledningen til det niveau, som er angivet i pkt. 1.

Helpdesk-svaret:

”Denne oplysning vil forberede offentligheden på, at der kan være muligheder for at øge ammoniakemissionen og stadig overholde kravene. En ændring af den anvendte teknologi vil dog kræve Kommunens fornyede godkendelse og dermed en ny vurdering, vilkårsfastsættelse og offentlighedsfase mm.”

Betyder iflg. SEGES:

At ansøger skal søge på ny for så måske at få lov til at nøjes med at opfylde BAT fremover.
Det er altså usikkert, om ansøger får lov til at lade emissionen stige. Måske fastholdes ansøger i over-opfyldelse. Dette må jfr. næste afsnit gælde, hvis stalden ikke udvides.

Helpdesk-svaret:

”I forhold til fremtidige udvidelser, vil vilkåret om ammoniakreduktionskravet, som den miljøfaglige vurdering er foretaget på, skulle fastholdes i de eksisterende staldafsnit. Den overskydende ”frivillige” reduktion vil så kunne bruges til at imødekomme det samlede BAT krav til hele den nye produktion.”

Betyder iflg. SEGES:

Vil ansøger udvide stalden, vil vilkåret i pkt. 1 (det lave krav) blive fastholdt i de eksisterende staldafsnit. Den overopfyldende andel af reduktionen kan bruges til at opfylde BAT til hele husdyrbruget – den eksisterende del og den nye del.
Her vil man altså kunne ændre på teknologi / virkemiddel og stoppe over-opfyldelse. 

Det er altså kun ved udvidelse af stalden, at ansøger efter dette svar er sikker på at kunne undgå fortsat overopfyldelse. Ikke ved det blotte ønske om at skifte teknologi.

Se helpdesk-svaret ”Kan lavere effekt end teknologilistens accepteres?” på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Opsamling på Miljøstyrelsens holdning

Miljøstyrelsen mener, jf. helpdesk-svaret ”Levering til biogas kontra BAT-krav”, at man ved skift af teknologi skal medtage effekten af den miljøteknologi, der fjernes, i genberegningen af BAT-kravet, medmindre denne teknologi ikke aktuelt er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste eller er anerkendt på anden måde. 

Er der tale om at skifte teknologi i fb. med, at stalden udvides, kan landmanden stoppe med at overopfylde i forhold til BAT, hvis kommunen i den eksisterende miljøgodkendelse / -tilladelse har vurderet, at en mindre reduktionseffekt end den, landmanden har opnået med den hidtil brugte teknologi, er tilstrækkelig til at op-fylde BAT.  Dette følger af helpdesk-svaret ”Kan lavere effekt end teknologilistens accepteres?”

Er der tale om at skifte teknologi, uden at stalden udvides, kan landmanden i den nye ansøgning om miljøgodkendelse / -tilladelse søge om at få lov til at stoppe med at over-opfylde I forhold til BAT, hvis kommunen i den eksisterende godkendelse / tilladelse har vurderet, at en mindre reduktionseffekt end den, landmanden har opnået med den hidtil brugte teknologi, er tilstrækkelig til at opfylde BAT.

Konsekvensen af Miljøstyrelsens holdning

Hvis bilag 3 skal læses, som Miljøstyrelsen gør det, så betyder det, at bordet fanger i de fleste tilfælde. Hvis landmanden vælger at reducere ammoniakudledningen mere, end det kræves for at opfylde BAT, ved at bruge teknologi, som overopfylder, så er landmanden i de fleste situationer bundet af dette fremover. 

Måske vil konsekvensen af sådan en praksis være, at miljøet taber. Måske har landmændene ikke mod på at gøre noget ekstra for at beskytte miljøet, hvis det betyder, at de ikke senere kan skrue ned til det niveau, som egentlig var lovgivningens udgangspunkt.

Kommunerne

Nogle kommuner læser bilag 3 på samme måde som SEGES, Jura & Skat og tillader, at man fjerner en teknologi, der overopfylder i forhold til BAT fra regnestykket, når man genberegner BAT-kravet.

Hvad gør vi? 

Spørgsmålet om fortolkningen af bekendtgørelsen mht. beregning af BAT-kravet i eksisterende staldafsnit ved skift af miljøteknologi er uafklaret. 
Så længe Miljøstyrelsen er uenig, kræver en afklaring, at der føres sager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet og / eller ved domstolene. Det kræver imidlertid ressourcer at føre en sag, og det vil være en individuel vurdering for den enkelte landmand, om han / hun mener, det kan betale sig.

Basisviden om BAT

 • BAT er den korte betegnelse for ”Best Available Techniques”, som på dansk bliver til ”bedste tilgængelige teknik”.

  BAT er defineret i IE-direktivets artikel 3, nr. 10 og kan illustreres som i denne figur:

  Figur 1

  Ved fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik lægges navnlig vægt på de 12 kriterier, der er oplistet i direktivets bilag 3.

  Se IE-direktivet

 • Formålet med BAT i forbindelse med husdyrbrug er at forebygge, eller hvor dette ikke er muligt, at begrænse udledningen af forurening fra husdyrbrugene og forureningens påvirkning af miljøet som helhed.

  Dette formål søger man at opnå ved at lade BAT danne grundlag for emissionsgrænseværdier (de øvre grænser for udledningen af forurenende stoffer) og andre godkendelsesvilkår i forbindelse med miljøtilladelser og -godkendelser efter husdyrbrugloven. 

  At fastlægge BAT går ud på at finde den kombination af teknikker og teknologier, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. I vurderingen heraf skal man tage hensyn til miljøgevinsten og omkostningerne forbundet hermed for den pågældende branche. 

 • Med ”bedste” menes den mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Ved vurderingen af hvor effektiv en teknik er, indgår teknikkens omkostningseffektivitet.

 • Udtrykket ”teknik” skal forstås bredt, idet det omfatter både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, vedligeholdes, drives og nedlægges. Når man skal fastlægge BAT for husdyrbrug med henblik på fastsættelse af emissionsgrænseværdier (de øvre grænser for udledningen af forurenende stoffer), skal man altså inddrage relevante teknikker og teknologier inden for alle led i produktionskæden.

  Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke er ensbetydende med, at der skal stilles krav om begrænsning af emissionerne inden for hvert led i produktionskæden. De mulige teknikker og teknologier inden for alle led i produktionskæden vurderes i sammenhæng og en kombination af de forskellige teknikker og teknologier kan tilsammen udgøre den bedste tilgængelige teknik.
  En teknik eller teknologi kan defineres som BAT, selvom den ikke produceres eller anvendes i Danmark.

  • Økonomisk muligt
   Det er branchens generelle økonomiske formåen og ikke den enkelte landmands egen økonomi, som er afgørende for vurderingen.

   Hertil kommer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten (proportionalitet). Der skal i den forbindelse også tages hensyn til størrelsesøkonomiske forhold – nogle teknikker og teknologier er billigere for store husdyrbrug end for mellemstore husdyrbrug.
    
  • Teknisk muligt
   Teknikken eller teknologien skal være udviklet i en målestok, der medfører, at den kan anvendes i branchen på teknisk mulige vilkår. Hermed menes, at den skal være driftssikker. Hvis en teknik eller teknologi er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste kan det ifølge Miljøstyrelsen lægges til grund, at den er driftssikker.

  Link til Miljøstyrelsens hjemmeside vedr. Teknologilisten

 • Kommunen fastsætter en emissionsgrænseværdi for hvert relevant forurenende stof, men det skal understreges, at det er landmanden, der bestemmer, hvilken teknologi / teknik han eller hun vil benytte for at overholde de fastsatte grænseværdier. Det er også landmanden, der bestemmer, hvor på anlægget – hvis der er flere muligheder - de fastsatte grænseværdier skal opfyldes. (Det vil i praksis sige, hvordan eventuelle emissionsreduktioner fordeles på de enkelte staldafsnit mv., så den samlede emission overholder den fastsatte emissionsgrænseværdi). Kommunen kan altså ikke stille krav om, at landmanden anvender en bestemt teknologi eller teknik. Bemærk dog, at landmandens valg af teknologi eller teknik bliver bindende, når kommunen fastsætter vilkår om den i tilladelsen eller godkendelsen.

 • På grundlag af vurderingen af de forskellige påvirkninger fra husdyrbruget fastsætter kommunen de relevante konkrete vilkår for husdyrbruget, som skal sikre, at de fastsatte emissionsgrænseværdier eller tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger – og dermed BAT-niveauet – overholdes i praksis, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 2.

  De vilkår, kommunen stiller i tilladelsen eller godkendelsen, er bindende for ansøgeren. Landmandens valg af teknologi eller teknik, bliver altså bindende, når kommunen fastsætter vilkår herom i tilladelsen eller godkendelsen. SEGES Jura & Skat mener, at vilkårene er bindende, indtil landmanden får nogle andre vilkår. En ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med skift af miljøteknologi er efter vores vurdering et eksempel på en situation, hvor kommunen kan fastsætte ændrede vilkår.

  Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

 • Kravet om BAT er fastsat i EU-direktivet om industrielle emissioner, kaldet IE-direktivet (direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010).  

  Kravet er i Danmark gennemført med husdyrbruglovens § 27, stk. 2:

  • Hvis husdyrbruget har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

  IE-direktivet omfatter kun en del af de store husdyrbrug – svine- og fjerkræbrug af en vis størrelse - men Danmark har valgt at udstrække kravet om BAT til også at omfatte andre husdyrbrug med en ammoniak-emission over 750 kg NH3-N pr. år.

  Se IE-direktivet 

  Se husdyrbrugloven

  Herudover er der bl.a. følgende regler om BAT i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

  Man skal overholde beskyttelsesniveauet for bl.a. ammoniak for, at kommunen kan godkende eller tillade udvidelse eller ændring af et husdyrbrug efter §§ 16 a og b i husdyrbrugloven. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 24. Beskyttelsesniveauet for ammoniak fremgår af §§ 25-30 og bilag 3, pkt. A.

  Hvis husdyrbrugets ammoniakemission er på mere end 750 kg NH3-N pr. år, kræver en godkendelse eller tilladelse, at ammoniakemissionen reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved brug af BAT (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 25, stk. 1).

  I særlige tilfælde kan kommunen fravige kravene i bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 5, hvis ansøgeren godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift (se § 25, stk. 5).

  Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Vil du vide mere?

Støttet af