Kvæg

Usikkerhed om malkekvægsbedrifternes udvidelsesmuligheder

En omfattende analyse viser, at om mod 10% af malkekvægsbedrifterne får svært ved at udvide dyreholdet. Dette skyldes deres placering tæt på ammoniakfølsomme naturområder eller naboer/byzone.

Malkekvægsbedrifternes muligheder for at udvide deres dyrehold har tidligere været begrænset af mælkekvoterne. De er dog ikke længere er den begrænsende faktor for produktionen. 

Nu er det i stedet vigtigt at holde øje med miljøreguleringen. I en omfattende analyse ser SEGES nærmere på, i hvor høj grad netop miljøreguleringen påvirker produktionen.

Det er problematisk, når udvidelsesmulighederne på en bedrift er uklare, fordi det har stor betydning for værdisætningen af den enkelte ejendom (modelfoto).

6% får problemer med kategori 1 og 2 arealer

Overordnet er der tre typer natur, der kan begrænse udvidelsesmulighederne:

  • Natura 2000-arealer (kategori 1 naturarealer)
  • Tilsvarende arealer udenfor Natura 2000 (kategori 2 naturarealer)
  • Andre arealer med ammoniakfølsom natur (kategori 3 naturarealer)

SEGES’ analyse viser, at ca. 150 malkekvægsbedrifter er helt afskåret fra at udvide dyreholdet. Det er fordi, de ligger tæt på kategori 1 eller 2 naturarealer. 

Deres beliggenheden er problematisk, fordi deres udskillelse af ammoniak til den nærliggende natur overskrider den fastsatte grænse. 

Malkekvægsbedrifterne kan dog mindske deres udledning af ammoniak ved at skifte til det bedste staldsystem.

”Men selvom der skiftes staldsystem, viser vores analyse, at ca. 115 bedrifter fortsat vil være afskåret fra at udvide dyreholdet,” forklarer chefkonsulent Susanne Clausen. 

De ca. 115 bedrifter svarer til ca. 4,5% af samtlige malkekvægsbedrifter. Hun tilføjer, at andre ca. 65 bedrifter vil kunne udvide med op til 100 køer.

Samlet set vil således omkring 180 bedrifter – eller ca. 6% af alle bedrifterne – være afskåret fra eller stærkt begrænsede i at udvide dyreholdet på ejendomme.

I praksis vil nogle af disse bedrifter måske vælge at reducere opdrættet eller udlicitere det. Det indgår dog ikke i den gennemførte analyse.

Kategori 3 arealer skaber usikkerhed

Kategori 3 arealer er arealer med ammoniakfølsom natur. Det er op til de enkelte kommuner at vurdere, om disse arealer kræver særlig beskyttelse.

Det er også årsagen til, at det ikke er muligt præcist at vurdere, i hvilket omfang kategori 3 arealerne begrænser bedrifternes mulighed for at udvide dyreholdet.

”I analysen har vi kunnet identificere kategori 3 arealerne, men vi har ikke informationer om hvilke af disse, de enkelte kommuner vurderer, kræver særlig beskyttelse,” siger Susanne Clausen.

Hvis man ser bort fra kategori 3 arealerne, viser analysen, at 90% af bedrifterne vil kunne udvide dyreholdet med flere end 500 køer på deres nuværende beliggenhed. Hvis samtlige kategori 3 arealer vurderes at kræve særlig beskyttelse, falder andelen til 44%.

”Den korrekte andel ligger et sted mellem disse to yderpunkter,” lyder det fra Susanne Clausen. Hun understreger samtidig, at det er problematisk, når udvidelsesmulighederne på en bedrift er uklare. Det har nemlig stor betydning af værdisætningen af den enkelte ejendom.

Byzone og naboer

Beliggenhed tæt på naboer, byzone mv. kan også forhindre en udvidelse af dyreholdet på ejendommen. 

Analysen viser, at ca. 100 bedrifter – omkring 3% af alle bedrifter – er begrænsede som følge af deres beliggenhed tæt på naboer eller byzone.

 

Vil du vide mere?