Økonomi og ledelse

Den uafhængige revisors erklæring og Revisors erklæring om opstilling af budget

Uanset om det gælder årsrapport, skatteregnskab, budget eller budgetopfølgning, så ligger det endelige ansvar for disse dokumenter hos virksomhedsejeren.

Dette gælder selv om konsulent i DLBR udfører alt det praktiske arbejde med at indsamle informationer og bearbejde disse korrekt i Ø90 Budget. Konsulenten i DLBR er som udgangspunkt alene ansvarlig for den erklæring, der afgives om budgettet mv., og alt andet indhold er virksomhedsejers ansvar.

DLBR rådgivningsvirksomhederne har en særbestemmelse i Revisorloven, der bevirker, at de registrerede revisorer på landbrugsvirksomheder kan afgive erklæring med sikkerhed (revision og review). På baggrund af dette vil brugere af budgetter mv., typisk kreditinstitutter, forvente at konsulenter i DLBR efterlever samme regelsæt på området som øvrige praktiserende revisorer. Derfor skal både konsulenter, driftsøkonomer, registrerede revisorer og andre i DLBR der afgiver erklæringer på budgetter mv. følge Revisorloven, Erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne herunder specielt ISAE 3400 "Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger" eller ISRS 4410 "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Når et regnskabskontor hjælper en kunde med udarbejdelse af et budget, vil det skulle forsynes med en erklæring fra revisor. Hvis ikke budgettet forsynes med en erklæring vil det stride imod "god revisorskik". I den forbindelse skal der træffes et generelt valg af kunden, om vedkommende ønsker en erklæring med sikkerhed efter ISAE 3400 (Den uafhængige revisors erklæring) på budgettet eller alene en erklæring efter ISRS 4410 (Revisors erklæring om opstilling af budget) på budgettet. Forskellen i de to erklæringstyper er, at efter ISAE 3400 siger revisor i sin erklæring "god" for budgettet, mens revisor ved ”Revisors erklæring om opstilling af budget” ikke kommer med denne blåstempling af budgettet.

Revisors erklæring om opstilling af budget - efter ISRS 4410

Denne type erklæring kan anvendes når kunden ikke ønsker en blåstempling af budgettet fra revisor.
ISRS 4410 er egentlig udarbejdet til revisors arbejde med årsrapporter, så den skal anvendes med de tilpasninger det kræver, nu når man har med et budget at gøre.

Revisor er ved afgivelse af ”Revisors erklæring om opstilling af budget” ikke offentlighedens tillidsrepræsentant. Således er der ikke noget krav til uafhængighed, men såfremt man ikke er uafhængig af kunden skal dette oplyses i erklæringen. Revisorloven fastslår imidlertid, at revisor under udførelse af opgaven skal udvise professionel kompetence og fornøden omhu. Dette betyder, at revisor i praksis ikke kan medvirke til at udarbejde urealistiske eller alt for optimistiske budgetter. Der er således større spillerum for kunden mht. valg af budgetforudsætninger, men hvis revisor bliver bekendt med fejlagtige eller usandsynlige informationer eller forudsætninger i et budget, skal revisor sørge for at få disse korrigeret. Hvis kunden ikke vil være med til dette må revisor afstå fra opgaven, da det i en ”Revisors erklæring om opstilling af budget” ikke er noget alternativ at indsætte et forbehold.

Revisors arbejde med afgivelse af ”Revisors erklæring om opstilling af budget” følger i store træk det samme arbejde som efter ISAE 3400. Der skal tages stilling til uafhængighed, hvilket måske virker ulogisk, da der ikke er krav om uafhængighed. Da erklæringen skal indeholde oplysning om revisor er uafhængig eller ej, vil den bedste måde at dokumentere dette på være, at udfylde en tjekliste som enhver anden af revisors opgaver. Det vil også være en naturlig del at foretage kundeaccept herunder indgå aftale med kunden om opgaven. Der hvor arbejdet adskiller sig er planlægnings-, udførelses- og konklusionsfasen, hvor der kun er ganske få krav til revisor. Revisor skal alene dokumentere kendskab til kunde og branche samt forholde sig til om budgettet er korrekt opstillet baseret på de givne forudsætninger. Revisor skal egentlig ikke forholde sig til budgetforudsætningerne, men hvis disse synes åbenlyst forkerte skal revisor melde fra.

På følgende side findes eksempler på revisors erklæringer, og de arbejdspapirer som bør udfyldes ved revisors arbejde med budget: Undersøgelse af budget

 

Vil du vide mere?