Traktor på marken

Planter

Præcisionsjordbrug som virkemiddel

Præcisionsjordbrug er et alternativ til efterafgrøder, der kan være økonomisk interessant for mange, især nu da flere efterafgrødekategorier kan erstattes med ordningen. Ordningen har afstedkommet en række spørgsmål omkring krav og muligheder i ordningen.

Brug af præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder kan igen anvendes og kan nu også erstatte målrettede og obligatoriske målrettede efterafgrøder. Det skal bemærkes, at bekendtgørelsen, der skal beskrive kravene, endnu kun er i høring, så derfor er følgende med forbehold for ændringer.

Muligheder og økonomi i ordningen

 • Præcisionsjordbrug er et godt alternativ til bedrifter, som har svært ved at opfylde kravene til efterafgrøder, uden der skal foretages sædskifteændringer eller en væsentlig kvotereduktion, 
 • Præcis tildeling af kvælstof efter afgrødens behov på den enkelte mark og i den enkelte plet i marken vil reducere kvælstofudvaskningen og give et højere udbytte 
 • Kan bruges i marker med korn og raps
 • Præcisionsjordbrug kan erstatte efterafgrøder i kategorierne:
  - Pligtige- og husdyrefterafgrøder. Hvis en bedrift har pligtige- og husdyrefterafgrøder, som bruges til at opfylde MFO-krav, er det kun de hektar som ikke bruges til at opfylde MFO-kravet, som kan erstattes af præcisionsjordbrug
  - Målrettede efterafgrøder
  - Obligatoriske målrettede efterafgrøder
 • En sædskifteændring fra vinterhvede til vårbyg for at have plads til efterafgrøder kan let koste 2-3.000 kr. pr. ha. Ved at deltage i ordningen med præcisionsjordbrug med 100 ha kan du undgå et indtægtstab på 18-27.000 kr.
 • Der kan opnås tilskud til målrettede efterafgrøder opfyldt ved præcisionsjordbrug.
 • Præcisionsjordbrug er nemmest at starte op, hvis du i forvejen råder over udstyr til udspredning eller udsprøjtning af gødning med sektionskontrol og med mulighed for positionsbestemt udspredning.
 • Størst udbyttegevinst ved præcisionsjordbrug vil opnås på bedrifter med stor variation i jordbundsforhold. Ved stor variation kan der forventes en gevinst i størrelsesordenen 100-200 kr. ved en mere præcis fordeling af kvælstof mellem marker og indenfor markerne, dvs. en gevinst på 10-20.000 kr. pr. 100 ha. Dertil kommer mindre lejesæd, mindre høstbesvær mv.

Hvordan kommer jeg i gang med præcisionsjordbrug?

Ønsker du at bruge præcisionsjordbrug skal du afkrydse dette i dit GKEA-skema ud for de marker, som du ønsker, der skal indgå i ordningen. Du kan kun anvende marker med raps eller korn.

Med CropManager, MarkOnline og SmartSlurry er du klædt godt på til præcisionsjordbrug.

Se videoer og Q&A

 • Bemærk at følgende svar er SEGES’ forventninger til den kommende bekendtgørelse og vejledning, der endnu ikke er trådt i kraft.

  Hvilke kategorier af efterafgrøder kan opfyldes med ordningen?
  Pligtige- og husdyrefterafgrøder samt målrettede og obligatorisk målrettede efterafgrøder.

  Skal der tages analyser af dybstrøelse?
  Nej, kravet om analyse af husdyrgødning gælder kun flydende husdyrgødning.

  Hvornår skal prøver af flydende husdyrgødning udtages?
  Prøven skal være udtages senest i forbindelse med udbringningen af husdyrgødningen. Hvis analyseresultatet ikke er kendt på udbringningstidspunktet, skal udbringningen efterfølges af en tildeling af handelsgødning, der tilpasses resultatet af analysen.

  Kan et analysecertifikat fra biogasanlæg bruges i stedet for selv at udtage en gylleprøve og få den analyseret?
  Ja. Hvis den afgassede gylle blandes med andet gylle, skal der dog laves en ny analyse.

  Skal der tages analyser af alle tanke med gylle, der anvendes på marker i ordningen?
  Ja, der skal tages analyser fra alle tanke, også selvom gyllen kommer fra samme stald.

  Er der særlige krav til laboratoriet, der analyserer husdyrgødningen?
  I planperioden 2021/2022 skal analysen udføres af et laboratorie, der normalt udfører sådanne analyser. Fra 1. august 2022 forventes det, at det kræves, at laboratoriet er akkrediteret.

  Må varieret tildeling af kvælstof ske med såmaskine?
  Ja, hvis såmaskinen varierer tildeling efter et tildelingskort, og der kan dannes en ”as applied-fil” i SHAPE-format.

  Hvilket grundlag skal jeg bruge til graduering ved såning af f.eks. vårbyg?
  Grundlaget for gradueringen kan ske ud fra biomassekort fra tidligere år, jordbundsmålinger fx EM38 eller egne erfaringer. Der er altså ikke strenge krav til grundlaget. Dokumentationen er den dannede ”as applied-fil” gødningssprederen eller såmaskinen danner.

  Må den krævede varierede tildeling af kvælstof ske i husdyrgødning?
  Nej, det er ikke muligt i ordningen. Husdyrgødningen må gerne tildeles varieret, men der skal også foretages en varieret tildeling i handelsgødning.

  Må den varierede tildeling ske i flydende handelsgødning med marksprøjte?
  Ja, så længe kravene om sektionskontrol, start/stop, varieret tildeling og ”as applied-kort” i SHAPE-format er overholdt.

  Er der regler for, hvor meget eller hvor lidt man skal graduere kvælstoffet?
  Nej. Det eneste krav er at én tildeling udføres gradueret.

 • Lær hvordan du: 

  • opretter marker
  • opretter og redigerer opgaver i dyrkningsjournalen
  • finder relevante prognoser
  • ser biomassekort
  • opretter og redigerer hotspots
 • Med CropManager tilvalgsabonnementet ”Tildelingslag” kan du udnytte den moderne teknologi til at foretage endnu mere præcist arbejde i marken. De forskellige tildelingslag kan nemlig hjælpe dig med at fordele f.eks. ukrudtsbekæmpelse, gødning, kalium og plantebeskyttelse korrekt. 

  Lær bl.a. hvordan du: 

  • tegner basislag
  • anvender basislag sammen med en tildelingsmodel
  • bruger gødskningsmodeller for vinterkorn og raps
 • Bliv klogere på: 

  • Hvordan skal omfordeling af kvælstof ske inden for marken?
  • Kan kvælstofbehovet i vinterhvede bestemmes ud fra satellitmålinger?

Krav til bedriften med præcisionsjordbrug

For at deltage i præcisionsjordbrugsordningen skal din bedrift opfylde tre krav. Ved en eventuel kontrol skal dokumentation for kravene indsendes.

 1. Detaljeret fastlæggelse af afgrødernes kvælstofbehov på markniveau
  Der skal foreligge en gødningsplan, hvoraf det fremgår, at kvælstofbehovet i hver enkel mark er beregnet. Beregning kan f.eks. foretages i MarkOnline

 2. Gødskning efter analyser af næringsstofindhold i flydende husdyrgødning for alle lagre
  Tilførsel af kvælstof til den enkelte mark skal være baseret på, at der foreligger en analyse af den flydende husdyrgødning, der tilføres. Du får nemt et overblik over dine gylleanalyser med SmartSlurry App. Analyserne skal suppleres med gødningsplanen, hvoraf der skal fremgå kvælstofbehov, tildelt mængde husdyrgødning og analysen heraf. MarkOnline bliver designet til at opfylde disse krav. For næste sæson og altså gældende fra 1. august 2022 vil der blive indført krav om at anvende akkrediteret laboratorie til gylleanalyserne i ordningen.
   
 3. Positionsbestemt tilførsel af kvælstof med sektionskontrol, auto start/stop og kantspredeudstyr
  På dine tilmeldte marker skal kvælstof tildeles positionsbestemt. Tildelingskort kan f.eks. udarbejdes i CropManager. Nye funktioner i CropManager gør det lettere at justere de automatisk beregnede tildelingskort for foragre og afvigende forhold i marken i øvrigt. Ved udspredning skal der genereres en logfil (såkaldt as applied fil), der viser den faktisk udspredte gødningsmængde hen over marken. Filen kan anvendes som dokumentation for, at der er udført positionsbestemt tildeling. Det er leverandøren af udstyr, der kan kontaktes for at afdække, hvordan logfiler læses ud. Logfiler skal have formatet SHAPE og skal kunne indsendes i dette format. Filen kan overføres til CropManager, så man altid kan finde tilbage til den.