Planter

Præcisionsjordbrug som virkemiddel

Præcisionsjordbrug bliver et alternativ til efterafgrøder allerede i vækstsæson 2021. Det afleder naturligvis en masse spørgsmål til regler, krav og til, hvordan du kommer godt i gang – allerede fra vækstsæsonens begyndelse.

Hvilke bedrifter kan få gavn af præcisionsjordbrug? 

 • Præcisionsjordbrug er et godt alternativ til bedrifter, som har svært ved at opfylde kravene til efterafgrøder, uden der foretages sædskifteændringer eller en væsentlig kvoteredution, 
 • Præcis tildeling af kvælstof efter afgrødens behov på den enkelte mark og i den enkelte plet i marken vil reducere kvælstofudvaskningen og give et højere udbytte 
 • Præcisionsjordbrug kan i 2021 kun erstatte pligtige- og husdyrefterafgrøder. Hvis altså en bedrift har pligtige- og husdyrefterafgrøder, som bruges til at opfylde MFO-krav, er det kun de hektarsom ikke bruges til at opfylde MFO-kravet, som kan erstattes af præcisionsjordbrug.  
 • Præcisionsjordbrug forventes også at kunne erstatte obligatoriske målrettede efterafgrøder. Så du kan vælge at melde færre målrettede efterafgrøder ind end kravet, og så risikere at få et obligatorisk krav. Det kan så helt eller delvis opfyldes med præcisionsjordbrug. 
 • En sædskifteændring fra vinterhvede til vårbyg for at have plads til efterafgrøder kan let koste 2-3.000 kr. pr. ha. Ved at deltage i ordningen med præcisionsjordbrug med 100 ha kan du undgå et indtægtstab på 18-27.000 kr.
 • Præcisionsjordbrug er nemmest at starte op, hvis du i forvejen råder over udstyr til udspredning eller udsprøjtning af gødning med sektionskontrol og med mulighed for positionsbestemt udspredning.
 • Størst udbyttegevinst ved præcisionsjordbrug vil opnås på bedrifter med stor variation i jordbundsforhold. Der kan forventes en gevinst i størrelsesordenen 100-200 kr. ved en mere præcis fordeling af kvælstof mellem marker og indenfor markerne, dvs. en gevinst på 10-20.000 kr. pr. 100 ha. Dertil kommer mindre lejesæd, mindre høstbesvær mv.

  11 ha præcisionsjordbrug forventes at kunne erstatte 1 ha efterafgrøder dvs. præcisionsjordbrug på 100 ha korn eller raps forventes at kunne erstatte 9,1 ha efterafgrøder i efteråret 2021. Hvis man vil bruge alternativet, så skal man i gang nu her fra vækstsæsonens begyndelse.
  Leif Knudsen, chefkonsulent i Gødskning hos SEGES

Krav til bedriften med præcisionsjordbrug

For at deltage i præcisionsjordbrugsordningen skal din bedrift opfylde tre krav. Ved en eventuel kontrol skal dokumentation for kravene indsendes.

 1. Detaljeret fastlæggelse af afgrødernes kvælstofbehov på markniveau.
  Der skal foreligge en gødningsplan, hvoraf det fremgår, at kvælstofbehovet i hver enkel mark er beregnet. Beregning kan f.eks. foretages i MarkOnline

 2. Analyser af næringsstofindhold i husdyrgødning for alle lagre.
  Tilførsel af kvælstof til den enkelte mark skal være baseret på, at der foreligger en analyse af den husdyrgødning, der tilføres. Du får nemt et overblik over dine gylleanalyser med SmartSlurry App. Analyserne skal suppleres med gødningsplanen, hvoraf der skal fremgå kvælstofbehov, tildelt mængde husdyrgødning og analysen heraf. MarkOnline bliver designet til at opfylde disse krav.
   
 3. Positionsbestemt tilførsel af kvælstof.
  På dine tilmeldte marker skal kvælstof tildeles positionsbestemt. Tildelingskort kan f.eks. udarbejdes i CropManager. Nye funktioner i CropManager gør det lettere at justere de automatisk beregnede tildelingskort for foragre og afvigende forhold i marken i øvrigt. Ved udspredning genereres en logfil, der viser den faktisk udspredte gødningsmængde hen over marken. Det er leverandøren af udstyr, der kan kontaktes for at afdække, hvordan logfiler læses ud. I CropManager arbejdes der med, at gøre denne proces nemmere.

Hvordan kommer jeg i gang med præcisionsjordbrug?

Ønsker du at bruge præcisionsjordbrug skal du afkrydse dette i dit GKEA-skema ud for de marker, som du ønsker, der skal indgå i ordningen. Du kan kun anvende marker med raps eller korn.

Med CropManager, MarkOnline og SmartSlurry er du klædt godt på til præcisionsjordbrug. 

Video: Få succes med præcisionsjordbrug – forstå reglerne og høst gevinsten

Bliv klogere på: 

 • Hvordan du som landmand lever op til reglerne i ordningen. 
 • Hvordan du får succes med ordningen og høster større gevinster end ved et reduceret efterafgrødekrav. 

Video: Præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder

Bliv klogere på: 

 • hvilke bedrifter, der med fordel kan anvende præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder
 • hvad kravene er!

Video: CropManager – kom godt i gang

Lær hvordan du: 

 • opretter marker
 • opretter og redigerer opgaver i dyrkningsjournalen
 • finder relevante prognoser
 • ser biomassekort
 • opretter og redigerer hotspots

Video: CropManager Tildelingslag – kom godt i gang

Med CropManager tilvalgsabonnementet ”Tildelingslag” kan du udnytte den moderne teknologi til at foretage endnu mere præcist arbejde i marken. De forskellige tildelingslag kan nemlig hjælpe dig med at fordele f.eks. ukrudtsbekæmpelse, gødning, kalium og plantebeskyttelse korrekt. 

Lær bl.a. hvordan du: 

 • tegner basislag
 • anvender basislag sammen med en tildelingsmodel
 • bruger gødskningsmodeller for vinterkorn og raps

Video: Positionsbestemt tildeling af kvælstof – hvordan gøres det optimalt?

Bliv klogere på: 

 • Hvordan skal omfordeling af kvælstof ske inden for marken?
 • Kan kvælstofbehovet i vinterhvede bestemmes ud fra satellitmålinger?

Vil du vide mere?