Kvæg

Brug bedømmelsen af fuldfoder til at optimere din fuldfoderblanding

Får din fuldfoderblanding tre grønne smiley-køer i bedømmelsen af struktur, klumper og partikler? SEGES sætter smiley-køer på analyserapporter med bedømmelsen af fuldfoder.

Den fysiske opblanding af fodermidlerne i fuldfoder er afgørende for, om køerne sorterer i fuldfoderet. God opblanding er også afgørende for, hvor meget tid køerne bruger på foderoptagelse, og har stor betydning for roen i stalden. Som led i optimeringen af fuldfoderets sammensætning og blandingskvalitet kan prøverne sendes til analyse ved Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium (KFL). Brug denne vejledning til at tolke bedømmelsen af foderblandingernes fysiske egenskaber og som inspiration til optimering af foderblander og blandeprotokol.

Fuldfoderet bedømmes med tre forskellige scorer

På Kvægbrugets ForsøgsLaboratoium bedømmes foderblandingens fysiske egenskaber som det første led i KMP-fuldfoderanalysen. Tre forskellige egenskaber bedømmes ved blanderne:

  1. Blandingens struktur: bedømmes med TMR-score (Tabel 1)
  2. Klumper i blandingen: bedømmes med Græsbolde-score (Tabel 2)
  3. Blandingens tab af partikler: bedømmes med Partikel-scoren (Tabel 3)

Alle scorer vedrører egenskaber ved foderblandingen, der kan give anledning til sortering og negativ adfærd i forbindelse med foderoptagelse og udfodring. For alle scorer gælder, at de tildeles fra 1 til 5, hvor score = 1 svarer til idealet for kompakt fuldfoder. Udgangspunktet for tildeling af scorerne er, at rationerne forventes udfodret til malkende køer og goldkøer.

1. Blandingens struktur: bedømmes med TMR-score

Tabel 1. Beskrivelse af TMR score fra 1 til 5 i fuldfoder og anbefalet opfølgning på baggrund af hver score. Scorer i det grønne område er enten i mål eller acceptable, scorer i det orange/røde område vurderes som uacceptable, og akut indsats anbefales.

KMP-fuldfoder egenskab Score Beskrivelse af scoren Anbefaling
TMR- score 1 Ensilage og halmpartikler i blandingen er korte (< 25 mm) og ensartede. Blandingen fremstår homogen og blød. Du er i mål
2 Generelt ensartede partikler som for score = 1, men en del længere partikler, dog uden meget lange partikler, der stikker og kradser Du er tæt på mål. I mange tilfælde må scoren accepteres eller der skal anvendes en blander der skærer mere i foderet.
3 Blandingen har et tæppe af længere partikler der giver den en heterogen struktur og/eller længere partikler der stikker og kradser Forøg blandetiden, monter knive med bedre skæreegenskaber (lange knive nederst på snegle i vertikalblandere), reducer snitlængden for ensilage ved næste høst eller skift til blander der skærer bedre. Hvis vertikalblandere ikke har tilstrækkeligt fyldning og densitet af blanding er deres effekt lille.
4 Blandingen indeholder meget lange partikler og/eller langt halm. Blandingen har en udpræget heterogen struktur. Udpræget manglende effekt af snitter og blander til nedskæring af grovfoder. AKUT behov for indsats omkring forøget blandeeffekt. Efterse knive og kontroller at blanderen arbejder med tilstrækkelige omdrejninger og i tilstrækkelig tid.
5 Blandingen er præget af ubehandlede lange partikler AKUT indsats påkrævet. Indsæt foderblander der kan forarbejde grovfoderet og giv blanderen tid til at forarbejde foderet.

2. Klumper i blandingen: bedømmes med Græsbolde-score

Tabel 2. Beskrivelse af Græsbolde-score fra 1 til 5 i fuldfoder og anbefalet opfølgning på baggrund af hver score. Scorer i det grønne område er enten i mål eller acceptable, scorer i det orange/røde område vurderes som uacceptable og akut indsats anbefales.

KMP-fuldfoder egenskab Score Beskrivelse af scoren Anbefaling
Græs- bolde-score 1 Blandingen er uden klumper, der vurderes at adskille sig fra blandingen som helhed. Du er i mål
2 Blandingen indeholder små klumper, der giver mistanke om mellem-mix eller ganske små klumper af ubehandlet græs. Brug tid på at analysere situationen, måske er du på kanten af et større problem eller også bruger du bare en vanskelig græsensilage. Vurder om støb-mix er for tørt (hvis det anvendes), vurder om flowet i blanderen er tilstrækkeligt og kontroller, at der anvendes tilstrækkeligt blandetid. Kontroller knive.
3 Blandingen indeholder tydelige klumper af mellem-mix eller græsklumper. AKUT indsats påkrævet. Fra græsbolde-score 3, og værre, vurderes der at være alvorlig risiko for uønsket sortering, fodringsbetinget støj og uro. Gennemgå protokol for foderblanding og observer blander. Rekvirer assistance hvis du ikke selv kan finde årsagen til problemet. Der kan være manglende flow i blanderen, manglede knive i blanderen, meget langt græs, manglende blandetid, for lille fyldning af vertikalblandere eller for tørt støb-mix.
4 Blandingen indeholder større klumper af græs eller mellem-mix der har været meget lille effekt af blandeprocessen. AKUT indsats påkrævet – GRIB STRAKS IND. Se ovenstående beskrivelse vedr. score = 3.
5 Blandingen indeholder store klumper af græs eller mellem-mix der er HELT upåvirket af blandeprocessen. AKUT indsats påkrævet – GRIB STRAKS IND. Se ovenstående beskrivelse vedr. score = 3.

3. Blandingens tab af partikler: bedømmes med Partikel-scoren

Tabel 3. Beskrivelse af Partikel-score fra 1 til 5 i fuldfoder og anbefalet opfølgning på baggrund af hver score. Scorer i det grønne område er enten i mål eller acceptable, scorer i det orange/røde område vurderes som uacceptable og akut indsats anbefales.

KMP-fuldfoder egenskab Score Beskrivelse af scoren Anbefaling
Par- tikel- score 1 Der er intet partikeltab fra blandingen, bordet er rent når blandingen neddeles. Du er i mål
2 Der er enkelte små partikler på bordet når blandingen flyttes, men ikke noget partikel-tæppe når blandingen vendes med spatel. Du er meget tæt på mål, i mange situationer vil vertikalblandere have svært ved at blande hårdere. Vurder om der kan tilsættes mere vand og evt. om blanderen er fyldt nok når der slut-mixes (ved vertikalblander).
3 Når blandingen vendes under neddeling fremkommer partikel-tæppe. AKUT indsats påkrævet. Partikel-score = 3 vurderes som uacceptabel høj, der er fare for sortering, fodringstøj og uro. Implementer brugen af støb-mix ved foderblanding, brug vand nok i støb-mix, lad blandingen stå længe nok i støb og bland med tilstrækkelig effekt.
4 Der er partikeltæppe på bordet og på blandingen når den vendes. Udpræget udfald af partikler og hele piller. HELT UACCEPTABELT DÅRLIGT BLANDET FODER. AKUT indsats påkrævet – GRIB STRAKS IND. Rekvirer assistance hvis du ikke selv kan løse problemet. Se under score = 3.
5 Piller og råvarer falder selv ud af blandingen. HELT UACCEPTABELT DÅRLIGT BLANDET FODER. AKUT indsats påkrævet – GRIB STRAKS IND. Rekvirer assistance hvis du ikke selv kan løse problemet. Se under score = 3.

Smiley-køer på analyserapporten

Fra januar 2019 indsættes et banner på første side af analyserapporterne fra KMP-fuldfoder, der viser, hvordan prøven er bedømt med hensyn til struktur (TMR score), klumper (Græsbolde-score) og partikler (partikel-score). Sidehovedet viser et eksempel på en prøve med scorer 1, 1 og 1, og sidefoden viser en prøve med score 1, 3 og 5.

Oversigt over KMP-fuldfoder smiley-ko symboler.

Score 1 2 3 4 5
KMP-fuldfoder smiley-ko symbol  

Tjek foderblanderen som et led i optimeringen af dit fuldfoder

Mange foderblandere har vanskeligt ved at flytte tunge findelte rationer uden ekstraudstyr. Vær derfor altid meget opmærksom på, om der er et tilstrækkeligt flow i foderblanderen, og særligt om flowet er opretholdt sidst i blandeprocessen. Figur 1 viser to forskellige eksempler på eftermonterede hjælpeforanstaltninger med det formål at sikre flowet i blanderne. Figur 1a viser en effekt-plade monteret på Kongskilde (JF-Stoll), og Figur 1b viser et snegleskær på en BVL-blander.

Figur 1. Eksempler på eftermonterede hjælpeforanstaltninger med det formål at sikre flowet i foderblanderne under blanding af kompakte rationer. Figur 1a viser effekt-plade monteret på Kongskilde (JF-Stoll) og Figur 1b viser snegleskær på BVL blander.

Figur 1. Eksempler på eftermonterede hjælpeforanstaltninger med det formål at sikre flowet i foderblanderne under blanding af kompakte rationer. Figur 1a viser effekt-plade monteret på Kongskilde (JF-Stoll) og Figur 1b viser snegleskær på BVL blander.

Vælg den rigtige blandeprotokol

Ikke alle kombinationer af fodermidler og foderblandere vil give perfekt kompakt fuldfoder med rimelig input af tid og energi. Generelt gælder det, at kortsnittet ensilage er væsentligt nemmere at blande til en homogen blanding med kort partikellængde, sammenlignet med ensilage, der er snittet langt. Tørre foderblandinger fastholder ikke de små partikler, og derfor er det generelt meget vanskeligt at opnå en lav partikel-score for blandinger, der har en høj tørstofkoncentration. Det er også vigtigt, at vand tilsættes de tørre fodermidler, og at de får lov at suge vandet, dvs. brug støb-mix.

Der er forskellige varianter af kompakt fuldfoder, som særligt påvirker græskomponenten i foderblandingerne. Hvis der er behov for kraftig behandling af græs i fuldfoderet, er det ofte nødvendigt at behandle græsset, før der tilsættes vand i blandingen. Med stigende vandindhold falder blanderens skæreevne, og er græsset ikke snittet fint nok, kan det være vigtigt med en fysisk behandling i foderblanderen. De væsentligste tre varianter af kompakt fuldfoder er:

Variant af Kompakt Fuldfoder Blanderækkefølge Bemærkninger
A Råvarer Mineraler Vand Henstand støb 1-12 timer Græsensilage Blandetid 15-20 min Majsensilage Slutblanding 15-20 min Den klassiske variant anvendes, hvis der ikke er behov for ekstra kraftig behandling af græskomponenten.
B Start blander Græsensilage Råvarer Mineraler Evt. blandetid Vand Henstand støb 1-12 timer Majsensilage Blandetid 15-30 min Variant anvendes, hvis der er behov for kraftig behandling af græskomponenten. Ved genstart af blanderen skal man være opmærksom på belastningen under start – start i lavt gear.
C Fremstil støb-mix som ved metode A, afslut med at aflæsse støb-mix. Start blanding med græs som under B og fortsæt til slut-mix uden stop. Hvis støb-mix forberedes til flere blandinger, eller man ikke kan starte blanderen med mellem-mix, blandes først et støb-mix, som straks læsses af. Herefter kan man starte blandingen op ved at læsse græsensilage i tom blander som i metode B.

Vær opmærksom på forskellene mellem typer af fuldfoderblandere

Blandertype Effekt Særlig opmærksomhed Foranstaltninger
Vertikal Høj (dieselmotor) Vær opmærksom på, om blanderen opretholder flowet i slutmix. Generelt blandes med større effekt, jo mere blanderen fyldes. Eftermontering af sneglesko/ snegleskær er nødvendigt på mange vertikalblandere for at blande kompakte rationer.
Vertikal Lav effekt (elmotor) Lave snegleomdrejninger betyder, at blanderen har endnu vanskeligere ved at opretholde et tilstrækkeligt flow, og blanderens ’bid’ er ofte meget begrænset. Samme som ovenstående. Brug meget længere slutblandetid.
Horisontal (inkl. Cormall) Alle Et klassisk støb-mix, variant A af Kompakt Fuldfoder, kan mange gange ikke fremstilles i en horisontalblander. Vær opmærksom på, at horisontalblandere kræver længere slutblandetid end vertikalblandere. Brug hele eller dele af græskomponenten som ingrediens i støb-mix. Brug altid mindst 20 min slutblandetid, gerne længere. Eldrevne horisontalblandere kræver meget længere slutblandetid, start f.eks. ved 45 min.
Haspe og paddelblandere Alle Vær opmærksom på, at der ikke dannes klumper i foderet. Ved anvendelse af støb-mix skal denne have en lav tørstofkoncentration og være tæt på flydende. Blanderen taber blandeeffekt ved stigende fyldningsgrad. Brug generelt variant B eller C af kompakt fuldfoder. Fyld ikke blanderen mere end 75 %. Blandetid justeres efter knivbestykning og knivenes stand.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af