hero_markvanding_betaler_sig_trods_hoje_elpriser

Planter, Økonomi og ledelse

Markvanding betaler sig trods høje elpriser

Omkostningerne ved markvanding er påvirket af de høje priser på el. Afgrødepriserne er dog også højere end normalt. Derfor er det fortsat rentabelt at vande både græs og korn.

Nyhed

04. juni 2022

 Opdateret 17. juni 2022

Mange landmænd spekulerer på, om det kan betale sig at vande afgrøderne i år med de høje elpriser. På mange kvægbrug er der også en stor beholdning af grovfoder, som gør, at man måske tænker, at det ikke er så vigtigt at vande. 

Men man skal huske, at afgrødepriserne også er høje. Derfor er økonomien i at vande mindst lige så god som tidligere.

Flere variable omkostninger ved markvanding

Afhængig af hvilken aftale man har indgået, kan prisen på el variere en hel del. Indtil for ca. et år siden lå elprisen typisk under 50 øre pr. kWh, mens den nu er 2-4 gange højere. Udover el omfatter de variable omkostninger ved markvanding også omkostninger til flytning af vandingsmaskinerne (traktor og timeforbrug) og vedligehold. 

I tabellen nedenfor er omkostningerne til flytning og vedligehold sat til 6 kr. pr. mm vandingsvand. Elforbruget varierer afhængig af løftehøjde og vandingsanlæggets dimensionering. I tabel 1 er der regnet med et elforbrug på 5 kWh pr. mm vandingsvand, der tilføres.

Merudbytte for markvanding

Økonomien i markvanding afhænger også af merudbyttet for vanding og afgrødeprisen. I slætgræs varierer merudbyttet afhængigt af det generelle udbytteniveau i marken, og hvor meget tørkestress afgrøden udsættes for uden vanding. 

Vandingsforsøg har vist typiske merudbytter på 15-18 kg tørstof pr. mm pr. ha. I tabel 1 er der regnet med et merudbytte på 16 FEN pr. mm pr. ha.

Tabel 1

Elpris Variable omkostninger i alt Kornpris, kr./hkg
150 200 250
Kløvergræs optimeringspris, kr./FEN
kr./kWh kr./mm 1,17 1,44 1,74
0,60 9 10 14 19
1,20 12 7 11 16
1,50 13,50 5 10 14
1,80 15 4 8 13

Økonomi i vanding af kløvergræs efter variable omkostninger afhængig af elpris og afgrødepris – kr.  pr. mm pr. ha. Beregnet ved et merudbytte på 16 FEN pr. mm pr. ha.

Højere optimeringspriser for kløvergræs

For grovfoderafgrøder kan man beregne en såkaldt optimeringspris, som er den afgrødepris, der dækker stykomkostninger, maskin- og arbejdsomkostninger samt en jordleje, der er fastlagt ud fra et alternativt dækningsbidrag i vårbyg. 

De aktuelle, høje kornpriser betyder også høje optimeringspriser for kløvergræs, som det ses i tabellen. Optimeringsprisen vil typisk afspejle det prisniveau, der skal betales for at købe grovfoder.

Kornprisen spiller en væsentlig rolle

For det enkelte kvægbrug vil det være forskelligt, hvad der er alternativet til at vande og sikre et højt udbytte. Alternativet kan være at købe grovfoder eller at tære på grovfoderbeholdningen. Det er dog ikke gratis at tære på beholdningen af grovfoder, uanset hvor stor den er, fordi en stor beholdning efter en stor avl af grovfoder i år kan veksles til øget korndyrkning og kornsalg til næste år. 

Uanset hvad er det derfor i høj grad kornprisen, der bestemmer økonomien i vanding af både græs, majs og andet grovfoder. Og kornpriserne er som bekendt historisk høje.

Vil du vide mere?

Støttet af