Jura, Natur og vandmiljø

Akutplan for BNBO i høring

Lovforslag om den fremtidige administration af BNBO-beskyttelsen er nu kommet i høring. Lovforslaget foreslår, at vandværker eller kommune skal forsøge at indgå en frivillig aftale med relevante ejere som led i drikkevandsbeskyttelsen.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at blive enige om en frivillig aftale, får kommunen en handlepligt til at meddele et påbud eller et forbud.

Lovforslag til akutplan for beskyttelse af drikkevandet

Regeringen har udarbejdet et lovforslag som led i akutplanen for beskyttelse af drikkevandet. 
Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af drikkevandet ved fremover at forpligte kommunerne til at sikre beskyttelsen af BNBO, hvor der efter kommunens risikovurdering er en risiko for forurening ved erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. I dag er dette ikke et krav, men en mulighed efter eksisterende regler i miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26 a og vandforsyningslovens § 13 d.

I lovforslaget er der lagt op til at lave en kommunal handlepligt til at udstede påbud eller forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i de BNBO, hvor det ifølge kommunens risikovurdering er nødvendigt. Det er altså ikke alle BNBO, der bliver omfattet, men kun de BNBO, hvor der er et beskyttelsesbehov ud fra kommunens risikovurdering.

Kommunerne skal også løbende vurdere beskyttelsesbehovene i nye BNBO, eller hvis der sker ændringer af betydning for beliggenheden, formen eller det arealmæssige omfang af et eksisterende BNBO. Dette kan være tilfældet, hvis den tilladte vandindvindingsmængde øges eller sænkes, eller hvis BNBO genberegnes på baggrund af nye data.

Kommunens forpligtelse til at meddele påbud eller forbud skal ikke gælde, hvis der er en tilsvarende beskyttelse på arealet i forvejen, f.eks. hvis der er indgået en frivillig aftale.

Hvad betyder lovforslaget for frivillige aftaler?

Før den kommunale handlepligt træder i kraft, foreslås det i vandforsyningslovens § 13 f, at vandforsyningerne først forsøger at indgå frivillige aftaler med grundejerne.

Der vil også kunne indgås aftaler om andre forhold, f.eks. gødskningsforbud eller områder uden for BNBO (defigurerede arealer mv.), men dette ligger uden for anvendelsesområdet af den foreslåede § 13 f.
Kommunen vil også kunne indgå aftaler med grundejeren, hvis vandforsyning og grundejer ikke lykkes med at indgå aftalen.

Lovforslaget betyder altså, at de frivillige aftaler fortsætter og skal forsøges forhandlet, inden kommunen udsteder påbud eller forbud.

Hvad er tidsplanen for lovforslaget til beskyttelse af drikkevandet?

Efter høringsfristen skal lovforslaget behandles af Folketinget med høringssvarene in mente. Herefter skal det evt. ændres, og det vil blive vedtaget eller afvist.

Hvis lovforslaget vedtages, forventes det at træde i kraft 1. juli 2024.

Vil du vide mere?

Støttet af