Jura

Folkepension - Skattefri seniorpræmie – nedsættelse af beskæftigelseskravet

Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet fra 1.560 timer til 1.040 timer som følge af covid-19 for personer født i første halvår af 1954.

Ifølge lov om ændring af skattefri seniorpræmie indføres et nyt midlertidigt beskæftigelseskrav på 1.040 timer årligt for optjening af seniorpræmie. Beskæftigelseskravet nedsættes fra 1.560 timer til 1.040 timer. Det midlertidige beskæftigelseskrav omfatter personer, hvor perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 indgår i personens 12 måneders optjeningsperiode for ret til seniorpræmie.

Det betyder, at det nye midlertidige beskæftigelseskrav på 1.040 løntimer vil gælde for de personer, som senest den 1. marts 2020 vil have nået folkepensionsalderen, og hvor perioden fra og med den 1. marts til og med 30. juni 2020 vil indgå i 12-måneders optjeningsperioden. Denne persongruppe svarer til personer, født i første halvår af 1954, som optjener første seniorpræmie. Der vil ikke findes personer, der begynder optjening af ret til en skattefri seniorpræmie midt i perioden mellem den 1. marts og den 30. juni – begge dage inkl. Dette er en følge af, at folkepensionsalderen stiger med et halvt år ad gangen, og at der på den-ne baggrund ikke vil være personer, der starter deres optjening i første halvår af 2020.

Det nye beskæftigelseskrav vil betyde, at der for personkredsen omfattet af de foreslåede regler i gennemsnit skal arbejdes mindst 20 timer om ugen i hele optjeningsperioden for at opnå ret til en skattefri seniorpræmie. Der vil dermed være personer, som førhen ikke har kunnet modtage seniorpræmien, idet deres arbejdstid er mellem ca. 20 og 29 timer om ugen, som efter forslaget vil kunne opnå ret til en skattefri seniorpræmie. 

En person i målgruppen for skattefri seniorpræmie, der normalt har en gennemsnitlig arbejdstid på 20 timer om ugen, og enten får løn under hjemsendelse, modtager kompensation for lønindtægter eller arbejder hjemmefra, vil med den forholdsmæssige nedsættelse nu få ret til at modtage en skattefri seniorpræmie.

Tildelingen af seniorpræmie vil ikke afhænge af, om modtageren er lønmodtager eller selvstændig. Beregningen af beskæftigelseskravet for selvstændige, herunder omregningen af overskud fra selvstændig virksomhed til løntimer, vil derfor også tage udgangspunkt i det midlertidige beskæftigelseskrav, hvis en selvstændig opfylder betingelserne herfor.

Som efter de gældende regler vil indkomst fra selvstændig virksomhed blive omregnet til timer med en omregningsfaktor, som pt. udgør 123,96 kr. (2020). De gældende regler for optjening og beregning af den skattefri seniorpræmie vil i øvrigt finde anvendelse.

Administrationen og udbetalingen af seniorpræmien foretages af Udbetaling Danmark.

I kraft: 
Kilde: Lovforslag 195 2019/20  - lov vedtaget ved 3. behandling den 25-06-2020

SEGES’ bemærkninger:

Reglerne betyder, at der dermed vil være personer, som førhen ikke har kunnet modtage seniorpræmien, idet deres arbejdstid er mellem ca. 20 og 29 timer om ugen, som vil kunne opnå ret til en skattefri seniorpræmie. Bemærk, at selvstændige kan nøjes med en indtægt på ca. 130.000 kr. i en periode på 12 måneder og alligevel få skattefri seniorpræmie.

Vil du vide mere?