Økonomi ved lagring af korn

Beregn økonomi i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende. Regneark opdateret.

Planlager, stålsilo og gastæt silo til opbevaring af korn giver forskellige fordele og medfører forskellige økonomiske konsekvenser. Hent det opdaterede regneark (kan ikke åbnes direkte, men gem på egen computer først). og lav dine egne beregninger - eller tag udgangspunkt i modelberegningerne. Hvis du har problemer med funktionerne i regnearket, kan du evt. få hjælp via denne FAQ.Ved opførelse af et nyt kornlager skal du dimensionere efter den forventede fremtidige produktion og tilpasse lageranlægget i forhold til eksisterende og påtænkte bygninger, og mulighed for adgang med lastvogn o.lign.

Ved opbevaring af korn findes der en række muligheder:

Planlager med tørring

kan indrettes i en eksisterende eller nyopført bygning og kan bruges til anden opbevaring uden for lagersæsonen. Planlageret kan anvendes til en række forskellige afgrøder og indrettes samt sektioneres efter behov, også hvis behovet ændrer sig over tid.

Stålsilo

kræver ikke et hus, den er nem at opføre, men er ikke så fleksibel og kan ikke sektioneres.

Gastæt silo

er billig i brug, men er samtidig ikke fleksibel. Siloen kan kun anvendes til foderkorn, da spireevne forsvinder ved gastæt opbevaring.

Siloposer og køresiloer

kan bruges til opbevaring af crimpet eller valset korn, men det kræver mere arbejde. Det er typisk ikke billige opbevaringsmetoder, og de er kun egnet til foder. Desuden er der en risiko for, at kornet fordærves ved dårlig ensilering eller hul på siloposerne. Siloposer kan også anvendes til lagring af uformalet tørt korn, men skal beskyttes mod fugle med net.

LIPP systemet

med formaling af majs eller korn og opblanding i vand inden indlægning i tårnsilo anvendes en del i Tyskland, men er ikke medtaget i beregningerne her.

Vejledning til brug af regnearket

I regnearket "Økonomi i lagring af korn" er der angivet standardværdier for tre typiske kornlagre, nemlig plansilo med tørring, stålsilo med tørring og gastæt silo.

Der er to sider i arket.

Normtabel

bruges som udgangspunkt for beregningerne. De angivne standardværdier kan man som bruger af regnearket ændre, så der regnes på egne tal. Standardværdierne kan genfindes som kommentarer til de enkelte felter i regnearket.

Det kan anbefales, at du finder aktuelle priser på udstyr og overvejer den fremtidige produktion og forventede afregningspriser.

For at gennemføre beregninger skal der indtastes værdier (eller bruges standardværdier) for en række generelle forudsætninger. De omfatter: Rente %, egen timeløn, gns. vandprocent ved høst, basis vandprocent, forventet pris på korn i høst samt forventet prisstigning i løbet af oplagringsperioden.

For lagre skal desuden indberettes følgende værdier: Investeringens størrelse, levetid, restværdi, vedligehold, eget arbejde ved lagring og rengøring, oplagringsperiode og lagersvind.

For tørringsanlæg indberettes: Investeringens størrelse, afskrivning, levetid, restværdi, driftsomkostninger, reelt tørringssvind.

For at sammenligne med tørring hos grovvareforretning kan desuden anvendes værdier for: Startpris, tørringstakst, evt. rabat, og beregnet tørringssvind hos grovvareforretning.

Beregningsarket

henter data fra dataarket, og der kan evt. tilrettes værdier til den aktuelle situation. Der er mulighed for at sammenligne tre lagerstørrelser, eller tre lagertyper, i hver beregning. Beregningen returnerer værdier for omkostninger til:
 • Forrentning og afskrivning af lager
 • Variable lageromkostninger
 • Forrentning og afskrivning af tørringsanlæg
 • Drift af tørringsanlæg

Desuden beregnes

 • En evt. besparelse i forhold til tørring hos grovvareforretning
 • Et reduceret tørringssvind, hvis svind på eget lager er mindre end det tørringssvind grovvareforretningen beregner
 • Forrentning af kapital bundet i afgrøden over oplagringsperioden
 • Forventet prisstigning ved oplagring

Husk også

Ved overvejelser om økonomi i lageranlæg til korn kan du med fordel overveje følgende emner:

 • Fremtidigt lagerbehov i hkg
 • Afgrødesammensætning - behov for sektioneret lager
 • Evt. mulighed for billig lagerleje i nærheden
 • Anvendelse af korn efter lagring
 • Tidsforbrug og transportsystem til hjemtransport af korn i høst
 • Fysisk placering i gårdanlægget - i forhold til anvendelse (f.eks. foder) og transport
 • Fysisk placering i gårdanlægget - æstetik og udvidelsesmuligheder
 • Energikilde til tørring - energipris (f.eks. olie eller halm)
 • Indhentede priser og mulighed for rabat

Til top