Økonomi og ledelse

Salg af gammel vindmølle og investering i en ny

Har du en gammel vindmølle, der skal tages ned, og skal du investere i et nyt vindmølleprojekt, så skal du være opmærksom på beskatningen.

Ved nye vindmølleprojekter er det ofte en udfordring, at gamle vindmøller ”står i vejen”. Enten rent fysisk, eller fordi der i det pågældende område er opstillet vindmøller af en sådan kapacitet, at nogle skal nedtages, for at der kan opnås tilladelse til, at andre kan opstilles.

Dette ligger der en skattemæssig udfordring i. Det er nemlig ofte sådan, at vindmøllevirksomhed for en person anses for en selvstændig virksomhed. Når en sådan virksomhed afstås, skal en fortjeneste medregnes til indkomsten. Kun hvis virksomheden fortsættes, kan man ved at købe nye aktiver undgå beskatningen.

Regne eksempel

Salg af den vindmølle man ejer for 4 mio. kr. Vindmøllen er skattemæssigt over tid nedskrevet til 1,6 mio. kr. Potentiel beskatning til fortjeneste: 2,4 mio. kr.

Hvis man herefter køber en (andel i en) ny vindmølle til 4 mio. kr., og det er samme virksomhed, der fortsætter med en ny vindmølle, så beskattes man ikke. Købesummen modregnes derimod i den negative værdi på 2,4 mio. kr., og der kan herefter afskrives på resten eller de 1,6 mio. kr. Det forudsætter dog, at der er tale om en vindmølle omfattet af de samme regler i afskrivningsloven.

SKAT har skelnet mellem 100 % ejerskab eller andel på mindre end 50 % af ny vindmølle

I praksis vil man ofte i disse situationer kun købe en andel i den nye vindmølle. At der kun købes andele skyldes ofte, at værdien samt størrelsen af de nye vindmøller er meget større end værdien og størrelsen af de gamle. F.eks. kan det være, at man kun køber 30 % af andelene i en ny vindmølle.

Over tid har SKAT indtaget den holdning, at hvis man går fra at eje en vindmølle 100 % og til kun at eje en andel af en ny vindmølle på 30 %, så ophører virksomheden. Dette medfører som angivet beskatning her og nu, og man kan ikke udskyde skatten, som eksemplet ovenfor viser.

Landsskatteretten har lempet praksis

Der er nu kommet to nye afgørelser, hvor Landsskatteretten kommer frem til, at også køb af ejerandele på f.eks. 33 1/3 % og 40 % efter en konkret vurdering kan anses for at være fortsættende virksomhed. I afgørelserne lægges udover ejerandelene bl.a. vægt på, at sælger indgår i ledelsen af vindmøllevirksomheden, at der er en klar tidsmæssig sammenhæng mellem køb og salg, og at hele salgssummen investeres. Landsskatteretten har dermed lempet praksis for, hvornår noget anses for en fortsættende virksomhed. Dette er til glæde for bl.a. vindmølleejere.

Alligevel er der stadig udfordringer. Dette skyldes, at Folketinget har lavet særlige regler for afskrivning på vindmøller (og andele heri) på mere end 1 MW, der er anskaffet før 2013. Da man ofte sælger en vindmølle med en kapacitet under 1 MW og køber andele i en vindmølle på mere end 1 MW, opfordrer vi til, at man søger rådgivning om dette.

Vil du vide mere?