Kvæg, Planter

Muligheder for kvægbrugere i en tørkesituation

Tørke kan give kvægproducenter udfordringer, når de kommer til den kommende fodringssæson. Få overblik over, hvilke muligheder du som kvægbruger har i en tørkesituation.

Få overblik over dine muligheder som kvægbruger i en tørkesituation. Der er forskellige overvejelser at gøre sig, afhængig af hvornår og hvor tørken rammer i forhold til afgrødernes vækststadie.

Majs

Situation
Majsen sover om dagen. Planterne lukker spalteåbningerne og ruller bladene sammen for at modvirke fordampningen. Blomstring er i fuld gang. Kritisk for kolbesætningen. Skal de
høstes som "grønmajs"?

Hvad gør du?
Lader afgrøden stå så længe stænglerne er i live og hele bladmassen ikke er vissen (brun). Planterne producerer videre når der kommer regn. Se tiden an til efter 1. august.

Læs også: Tørke i majs

Helsæd

Situation
Korn kan importeres. Med helsæd til opdræt og goldkøer kan græs og majs forbeholdes malkende køer.

Hvad gør du?
Snit hvis ikke tidspunkt er forpasset

Græsmarker

Situation
Mulighed for udvidelse af græsarealet enten ved nyudlæg eller bibeholdelse af gamle græsmarker. Udlæg og græsmarker er skadet af tørke.

Hvad gør du?
Når pløjelaget er blødt op, kan der etableres græsmarker efter korn, helsæd mv. Græsmarker og græsudlæg skadet af tørke repareres ved isåning. Ældre græsmarker planlagt til omlægning kan bibeholdes.

Vintersæd efter majs

Situation
Etablering af rug til grønrug efter majs.

Hvad gør du?
Så rug efter majs, som høstes som grønrug før etablering af majs. Kan bevirke et mindre udbytte i næste års majs

 

Græsudlæg og græsefterafgrøder i majs

Situation
Græsudlæg og græsefterafgrøder på undtagelsesbrug kan fortsætte som græsmarker. Mulighederne herfor på bedrifter med maks. 170 kg kvælstof pr. ha er under afklaring.

Hvad gør du?
Iså evt rug og ekstra græsfrø med skiveskær efter høst af majs for at få et tidlig slæt og en tæt græsmark. Efterafgrøden må ikke beskadiges. Vurdér behovet for supplerende grovfoder i en tørkesituation 

 

Efterafgrøder

Situation
Græsefterafgrøder kan sælges til foderbrug.

Hvad gør du?
Kan gødskes med handelsgødning fra bedriftens kvote. Skal fortsat overholde dækningsgraden.

Frøgræshalm som ikke skal høstes næste år

Hvad gør du?
Kan gødskes med handelsgødning fra bedriftens kvote. Plantedækket må ikke blive ødelagt.

 

Tidligt såede rugmarker

Situation
Tidlig såning af rug kan give grønmasse i efteråret og evt. en rugafgrøde til modenhed efterfølgende år.

 Hvad gør du?
Slættes eller afgræsses i efteråret og høstes til modenhed i efterfølgende år. Sås før 1. august. Der sås 1,3 units af hybridrug eller 100 kg populationsrug pr. ha.

Vil du vide mere?