Kvæg, Planter

Muligheder for kvægbrugere i en tørkesituation

Tørke kan give kvægproducenter udfordringer, når de kommer til den kommende fodringssæson. Få overblik over, hvilke muligheder du som kvægbruger har i en tørkesituation.

Få overblik over dine muligheder som kvægbruger i en tørkesituation

Muligheder Situationen Hvad gørdu Læs mere
Majs Majsen sover om dagen. Planterne lukker spalteåbningerne og ruller bladene sammen for at modvirke fordampningen. Blomstring er i fuld gang. Kritisk for kolbesætningen. Skal de
høstes som "grønmajs"?
Lader afgrøden stå så længe stænglerne er i live og hele bladmassen ikke er vissen (brun). Planterne producerer videre når der kommer regn. Se tiden an til efter 1. august. Tørke i majs
Helsæd Korn kan importeres. Med helsæd til opdræt og goldkøer kan græs og majs forbeholdes malkende køer. Snit hvis ikke tidspunkt er forpasset Vurdér behovet for supplerende grovfoder i en tørkesituation
Græsmarker Mulighed for udvidelse af græsarealet enten ved nyudlæg eller bibeholdelse af gamle græsmarker. Udlæg og græsmarker er skadet af tørke. Når pløjelaget er blødt op, kan der etableres græsmarker efter korn, helsæd mv. Græsmarker og græsudlæg skadet af tørke repareres ved isåning. Ældre græsmarker planlagt til omlægning kan bibeholdes.
Vintersæd efter majs Etablering af rug til grønrug efter majs. Også mulighed for at etablere grønrug i en græsefterafgrøde, såfremt efterafgrøden ikke ødelægges. Så rug efter majs, som høstes som grønrug før etablering af majs. I græsefterafgrøde sås rugen med skiveskær, så efterafgrøden ikke skades. Kan bevirke et mindre udbytte i næste års majs Vurdér behovet for supplerende grovfoder i en tørkesituation 
Græsudlæg og græsefterafgrøder i majs Græsudlæg og græsefterafgrøder på undtagelsesbrug kan fortsætte som græsmarker. Mulighederne herfor på bedrifter med maks. 170 kg kvælstof pr. ha er under afklaring. Iså evt rug og ekstra græsfrø med skiveskær efter høst af majs for at få et tidlig slæt og en tæt græsmark. Efterafgrøden må ikke beskadiges. Vurdér behovet for supplerende grovfoder i en tørkesituation 
Efterafgrøder Græsefterafgrøder kan sælges til foderbrug. Kan gødskes med handelsgødning fra bedriftenskvote. Skal fortsat overholde dækningsgraden.
Frøgræshalm som ikke skal høstes næste år Kan gødskes med handelsgødning fra bedriftens kvote. Plantedækket må ikke blive ødelagt. Udnyttelse af frøgræsmarker til foder
Tidligt såede rugmarker Tidlig såning af rug kan give grønmasse i efteråret og evt. en rugafgrøde til modenhed efterfølgende år. Slættes eller afgræsses i efteråret og høstes til modenhed i efterfølgende år. Sås før 1. august. Der sås 1,3 units af hybridrug eller 100 kg populationsrug pr. ha.

Vil du vide mere?