Planter

Beregning af kvælstofbehov ud fra N-min-målinger

Regnearksprogram til beregning af kvælstofbehov ud fra N-min og N-min ud fra laboratorieanalyser. En pjece beskriver anvendelsen af N-min.

Beregning af N-min i roddybden

På analysesedlerne fra laboratorierne er jordens indhold af mineralsk kvælstof (nitrat-N + ammonium-N = N-min) opgivet i mg pr. kg tør jord (=ppm). Før analyseværdierne kan anvendes i beregningen af kvælstofbehovet, skal de omregnes til kg N pr. ha i roddybden. I regnearket gøres dette i fanebladet ”N-min beregning”.

I beregningerne indgår jordens rumvægt og afgrødens roddybde. Beregningerne gennemføres med følgende forudsætninger:

  • Rumvægt: For jordlagene 0-25 cm og 25-50 cm anvendes rumvægten 1,4. For jordlagene 50-75 cm og 75-100 cm anvendes rumvægten 1,52. Der er lavet en facilitet i regnearket, så man kan indtaste egne rumvægte.
  • Roddybde: For grovsandet jord (JB 1 og 3) anvendes roddybden 50 cm. For finsandet jord (JB 2 og 4) anvendes roddybden 75 cm. For lerjord (JB over 4) anvendes roddybden 100 cm.

For nogle grøntsagsafgrøder er roddybden mindre.

Læs mere om N-min-metoden i N-min-pjecen 2022

Udbyttekorrektionen for stivelseskartofler er tilrettet i regnearket nedenfor den 15. februar 2022.

Beregning af kvælstofbehovet

På baggrund af målt N-min og forventet udbytte kan tilførselsbehovet beregnes. For at beregne kvælstofbehovet skal følgende oplysninger indtastes:

  • N-min i roddybden (beregnes ud fra analyseværdier i fanen ”N-min beregning”)
  • Prøvedato
  • Afgrøde 2022 og forventet udbytte
  • Forfrugt og forforfrugt
  • Markens dyrkningshistorie generelt

N-min korrigeres automatisk for prøvedatoer, så også N-min-prøver udtaget i februar kan anvendes. I programmet kan også håndteres nedmuldningstidspunkt for efterafgrøder. Regnearket kan beregne tilførselsbehovet for de væsentligste landbrugsafgrøder. Kvælstofbehovet for andre afgrøder kan beregnes manuelt med den fremgangsmåde, der er beskrevet i pjecen.

I programmet kan laves en udskrift til landmanden.

Vil du vide mere?

Støttet af