Økonomi og ledelse

Gode råd om brandsikkerhed ved oplagring af hø og halm i det fri

Hø og halm er letantændeligt, og en brand kan hurtigt opstå og udvikle sig. Derfor er det vigtigt bl.a. at fordele og placere oplaget hensigtsmæssigt.

Der skal ikke meget til, for at der går ild i hø og halm. Derfor er det vigtigt at overholde en række retningslinjer. Har du større oplag end 1.000 m3 skal du dog være opmærksom på, at der også kræves godkendelse af kommunen (se afsnittet Love og regler nedenfor).

Særlige brandfaremomenter ved hø og halm

En særlig risiko ved hø og halm er risikoen for selvantændelse. Hvis oplaget er fugtigt, sker der en biologisk nedbrydning, så der bliver dannet varme. Den høje varme øger hastigheden på de kemiske processer, som kan resultere i en fortsat temperaturstigning. Det kan føre til, at høet og halmen selvantænder.

”Flyveild” er også en særlig risiko – dvs. hvor gløder og små brændende partikler bliver transporteret væk fra en brand via røgens opdrift og vind. Det betyder, at branden kan sprede sig over lange afstande.

Anbefalinger til opbevaring af hø og halm i det fri

  • Fordel dit oplag af hø og halm i mindre oplagsfelter - f.eks. 5-10 x 5-10 meter i 2 meters højde, og hold god afstand mellem felterne – f.eks. mindst 3 meter. Det mindsker risikoen for brandspredning og letter brandvæsenets indsats.

  • Placer oplaget i god afstand til letantændelig vegetation og andre oplag og bygninger, herunder bygninger med stråtag. Det anbefales, at der er mindst 30 meter til letantændelig vegetation, mindst 30 meter til bygninger med stråtag og mindst 10 meter til bygninger med hårdt tag.

  • Ved meget små oplag kan de anbefalede afstande reduceres til mindst 5 meter til bygninger, skel, letantændelig vegetation m.v.

  • Ved store oplag over 200 m3 af hø og halm bør de anbefalede afstande øges til mindst 50 meter til naboskel samt vej- og stimidte, til letantændelig vegetation og til bygninger med stråtag, og til mindst 20 meter til bygninger med hårdt tag.

  • Hold oplaget under opsyn den første tid efter anbringelse for at sikre mod kritisk varmeudvikling.

  • Vær opmærksom på at holde aktiviteter, der kan antænde oplaget af hø og halm, i passende afstand fra oplaget.

  • Hav brandslukningsudstyr i nærheden.

Love og regler ved oplag af hø og halm større end 1.000 m3

Rådene om brandsikkerhed gælder, når du har et oplag af hø, halm og lign. på maks. 1.000 m3 i det fri. 

Oplag af hø, halm og lign., som er større end 1.000 m3 er som udgangspunkt omfattet af tekniske forskrifter for brændbare stoffer. 

Sådanne oplag kræver en godkendelse fra kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab). 
Se Bekendtgørelse nr. 1070 af 29. juni 2020 om tekniske forskrifter om brændbare faste stoffer

Se Vejledning om brandbare faste stoffer

Download Beredskabsstyrelsens pjece om brandsikkerhed.

Emneord

Vil du vide mere?