Kvæg

Beskrivelse af KMP-fuldfoder

KMP-fuldfoder er et analysetilbud, der integrerer systematisk overvågning af foderblandinger i malkekvægsbesætninger med data fra DMS/NorFor og Kvægdatabasen.

Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium

SEGES P/S og RYK i samarbejde med DLBR

KMP-fuldfoder baseres på prøver af foderblandinger til malkende køer, goldkøer og/eller opdræt, der indsamles i forbindelse med ydelseskontrollen.

Generelt anbefales at analysere 11 prøver om året, men det er også muligt at tegne abonnement på reduceret prøvefrekvens med 4 prøver/år.

Gennem din lokale DLBR-konsulent er det muligt at indsende enkeltprøver af fuldfoder.

Der udleveres prøvekit ved opstart af KMP-fuldfoder, og besætningen modtager forud registrerede prøveposer til et halvt eller et helt år ad gangen.

Foderprøverne transporteres med RYK eller sendes til Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium, Agro Food Park 14A, 8200 Aarhus N.

På laboratoriet bliver prøver af foderblandinger bedømt for TMR score (den fysiske struktur af blandingen), græsbolde (indblandingen af græsset og udnyttelse af græsset som foderblandingens skelet) og partikeltab (graden af partikeludfald af blandingen). En foderblanding blandet efter intentionerne med Kompakt Fuldfoder vil opnå score 1 for alle kriterier.

Efter bedømmelse af foderblandingerne bliver prøven neddelt, tørret (60° C i 48 timer), formalet og scannet på NIR-apparat.  

NIR scannet bliver anvendt for bestemmelse af prøvens kemiske sammensætning, foderværdi og fodermiddelsammensætning. Blandingens fodermiddelsammensætning bestemmes med mindre sikkerhed end den kemiske sammensætning.

Prøverapporten er delt i Tabel I og Tabel II. Tabel I er den egentlige prøverapport. De variable, der er angivet i Tabel II, er mere eksperimenterende og ikke så sikre som resultaterne angivet i Tabel I.

Eksempel på Tabel I af analyserapporten. Tørstof er angivet som NorFor-korrigeret tørstof bestemt ved 60° C. TMR score, græsbolde og partikeltab er angivet på basis af bedømmelse af prøven som beskrevet ovenstående. Alle øvrige variable er bestemt på basis af prøvens NIR spektrum.  

Tal angivet i kolonnen ’DMS værdi’ er værdier fra foderblandingen som oprettet i NorFor.

Absolut afvigelse er analyseret værdi – DMS værdi. Afvigelse i % er afvigelsen i % af DMS værdi.

Z scoren er en statistisk vurdering af afvigelsen sammenlignet med afvigelser fra andre prøver i databasen, og de kritiske værdier for Z score er over 2 eller under -2.

Analyserapporten viser afvigelserne mellem analyse og DMS-værdi grafisk. Den aktuelle prøve (punkt markeret med rødt) sammenlignes med øvrige prøver indsendt til KMP-fuldfoder. Sammenligningen foretages inden for prøvetype, dvs. TMR malkende (tmrmalk), PMR malkende (pmrmalk; PMR = grundration i besætninger der supplerer med kraftfoder) og TMR goldkøer (goldtmr). 

Dernæst vises tidsudviklingen inden for en række variable. Udviklingen i foderets analyserede sammensætning (røde bolde) sammenlignes med det forventede indhold fra DMS (grønne ruder), og den vertikale sølje viser afvigelsen med enheden vist på højre y-akse.  

Prøverapporten fra KMP-fuldfoder udsendes vedhæftet e-mail til ejer og fodringskonsulent m.fl. i henhold til tilmeldingen fra besætningsejeren.

Abonnement

KMP-fuldfoder udbydes som årsabonnement (12 fortløbende måneder) startende måned for førstkommende kontrollering efter bestilling. Der faktureres bagud via RYK.

Abonnement tilbydes med 11 og 4 prøver/år.

Tilmelding til KMP-fuldfoder foregår ved at udfylde en bestillingsseddel via link

Enkeltprøver kan rekvireres hos lokal kvægbrugskonsulent:

Enkeltprøver kan rekvireres hos lokal kvægbrugskonsulent - kontakt dit kvægbrugskontor.

Rekvisition af prøveposer og prøvekit:

For abonnenter genbestilles prøveposer, prøvekit mv. ved at sende e-mail til:

kmp-fuldfoder@seges.dk

Vil du vide mere?

Støttet af