Jura, Økonomi og ledelse

Socialjura og ansættelsesret: Regeringens lovprogram 2023

Lovprogrammet indeholder i første omgang en begrænset oversigt over de kommende lovforslag indtil vinterferien. På et senere tidspunkt vil lovprogrammet blive udvidet.

Socialjura: Beskæftigelsesministeriet

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn m.v.) (Jan II).

Lovforslaget har til formål at understøtte en omlægning af en del af beskæftigelsesindsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud samt at reducere administrationen i jobcentrene. Endvidere har lovforslaget til formål inden for de første seks måneders ledighed at give den ledige mulighed for at vælge, om samtaler skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde (video). 

Lovforslaget er en opfølgning på anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere fra juni 2022.

Socialjura: Social- og boligministeriet 

Barnets lov (Feb I)

Lovforslaget har til formål at anerkende børn i deres egen ret og som selvstændige individer med egen stemme. Reglerne skal være til for barnets skyld og ikke for forældrenes eller myndighedernes. Barnets rettigheder skal styrkes, og reglerne på børneområdet skal sikre, at barnets perspektiv altid er i fokus og er styrende både i udredningen af barnets behov, indsatser og opfølgning på trivsel og udvikling, uanset barnets alder. 

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om børnene først mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti fra maj 2021. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 44, folketingsåret 2022-23 (1. samling).

Ansættelsesret: Beskæftigelsesministeriet 

Ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø, lov om erhvervsuddannelser (Udmøntning af trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser vedrørende en tydeliggørelse af arbejdsgivers ansvar, præcisering af principper for udmåling af godtgørelse, tydeliggørelse af de ansattes og arbejdslederens pligter samt bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane m.v., samt forlængelse af hjemmel til smiley-ordningen) (Feb I).

Lovforslaget har for det første til formål at sikre et klart regelgrundlag i sager om seksuel chikane, højere godtgørelse i grove sager samt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane. Denne del af lovforslaget udmønter trepartsaftalen om at modgå seksuel chikane på arbejdspladser fra marts 2022 og er en genfremsættelse af L 24, folketingsåret 2022-23 (1. samling). 

Lovforslaget har desuden til formål at skabe hjemmel til at forlænge Arbejdstilsynets smiley-ordning, idet hjemlen hertil ophører den 1. april 2023.

Ansættelsesret: Udlændinge- og integrationsministeriet 

Ændring af udlændingeloven (Styrket international rekruttering) (Feb I).

Det følger af regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”, at regeringen vil gøre den indgåede aftale om styrket international rekruttering permanent. Aftalen om styrket international rekruttering blev indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne i juni 2022. 

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag om at indføre en ny supplerende beløbsordning, at udvide fasttrack-ordningen, at indføre et automatisk jobsøgningsophold til dimittender og samtidig ophæve etableringskortordningen, at udvide positivlisten for personer med en videregående uddannelse og at udvide Startup Denmark-ordningen.

Se Forventede fremsættelser af lovforslag mv. frem til vinterferien

Vil du vide mere?