Jura, Økologi, Fjerkræ, Grise, Kvæg

Ændringer af IE-direktivet vedtaget af EU-parlamentet

Direktivets anvendelsesområde udvides til at omfatte flere husdyrbedrifter. Ny EU-portal for industrielle udledninger skal sikre offentligheden adgang til data.

Direktivet om industrielle emissioner – IE-direktivet - regulerer forurening af luft, vand og jord fra bl.a. intensivt husdyrbrug. Direktivets nugældende bestemmelser er bl.a. indarbejdet i den danske husdyrbruglovgivning.

IE-direktivets anvendelsesområde udvides til at omfatte svinebedrifter med mere end 350 dyreenheder. Bedrifter, der opdrætter svin på en ekstensiv eller økologisk måde og udenfor i en betydelig periode om året, er undtaget.

For fjerkræ gælder direktivet for bedrifter med æglæggende høns med over 300 dyreenheder og for bedrifter med slagtekyllinger med mere end 280 dyreenheder. 

For bedrifter, der opdrætter både svin og fjerkræ, vil grænsen være 380 dyreenheder.

Øvrige ændringer i IE-direktivet

  • Offentlighed
    Det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR-register) vil blive omdannet til en EU-portal for industrielle udledninger, hvor borgerne kan få adgang til data om alle EU-tilladelser og lokale forurenende aktiviteter.  
  • Sanktioner 
    Virksomheder, der ikke overholder reglerne, kan pålægges sanktioner på mindst 3 pct. af deres årlige omsætning i EU for de mest alvorlige overtrædelser. 
  • Kompensation 
    Borgere, der berøres af manglende overholdelse i form af helbredsskader, skal have ret til at kræve erstatning.

Hvad sker der nu?

De ændringer, EU-Parlamentet har vedtaget, skal nu også vedtages af Rådet og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, før de træder i kraft. Danmark har derefter 22 måneder til at indarbejde direktivet i dansk lovgivning.

EU-Kommissionen vil senest ved udgangen af 2026 vurdere, om der er behov for yderligere tiltag vedr. udledninger fra husdyrhold, herunder fra kvæg.

Vil du vide mere?

Støttet af