Jura, Økonomi og ledelse, Øvrige dyr

Erstatning, ekspropriation og skat ved aflivning af mink

Reguleringen af mink kan være svær at overskue. Vi giver dig et overblik over erstatning, ekspropriation og skat ved aflivning af mink.

Hvis du er rådgiver for minkavlere eller selv ejer en minkfarm, er det vigtigt, at du er opmærksom på de økonomiske konsekvenser af regeringens påbudte (eller ”opfordrede”) aflivning af mink på både på kort sigt og lang sigt. 

Vi giver dig her et overblik. 

Vær opmærksom på, at der løbende kommer nye udmeldinger fra regeringen og Fødevarestyrelsen. Det, som vi skriver nedenfor, er derfor skrevet ud fra de informationer, som er offentliggjort på nuværende tidspunkt, den 11. november 2020.
Vær opmærksom på, at der pt. pågår politiske forhandlinger om forskellige erstatningsmodeller. Se artikel i LandbrugsAvisen "Minkavlere må vente på vished om erstatning - politikerne kigger på to modeller".

Vi har sondret mellem, om der er tale om en minkfarm inden for den såkaldte 7,8 km zone, eller om der er tale om en minkfarm uden for zonen, da grundlaget for erstatning er forskelligt. I det sidste afsnit kan du læse om de skatteretlige forhold.

Minkfarm inden for 7,8 km zone

Vederlag for aflivning

Fødevarestyrelsen har indgået konkrete aftaler med minkavlere, hvor de får et vederlag for at aflive mink. Vederlaget afhænger helt af, hvad der er aftalt mellem parterne. Fødevarestyrelsen har udarbejdet udkast til aftale.

Der er ikke lovhjemmel til at udbetale et bestemt vederlag til minkavlerne. Vederlaget er således aftalebaseret, dvs. hviler på et privatretligt grundlag mellem Fødevarestyrelsen og den enkelte minkavler. Vi anbefaler, at den enkelte minkavler gemmer dokumentation / beviser for den indgåede aftale.

Tempobonus

Fødevarestyrelsen har ved breve til minkavlerne lovet dem en tempobonus, hvis de selv foretager aflivning inden for en konkret frist: 

Temponus på 20 kr. pr. mink. Betingelse: Aflivning af mink senest den 16. november 2020. Hvis besætningen er smittet efter den 6. november, har man 10 dage fra det tidspunkt, hvor man har indgået aftale med Fødevarestyrelsen om aflivning.

Særlig bonus til minkavlere i de syv nordjyske kommuner på 10 kr. pr. mink. Betingelse: Aflivning af mink senest den 9. november kl. 23.59:  

Der er ikke lovhjemmel til den lovede bonus. Den er derfor løfte / aftalebaseret, dvs. hviler på et privatretligt grundlag mellem Fødevarestyrelsen og den enkelte minkavler. Vi anbefaler, at den enkelte minkavler gemmer dokumentation / beviser for den indgåede aftale.

Erstatning på den korte bane

Der skal udbetales erstatning for de aflivede mink og for det umiddelbare driftstab. Det følger af § 56 i lov om hold af dyr.  

Erstatning for aflivede mink

Erstatningen for de aflivede mink kan fastsættes enten ud fra en skalaværdi ansat på forhånd af Fødevarestyrelsen eller ud fra en skalaværdi, som er afhængig af gennemsnitsprisen ved alle Kopenhagen Furs auktioner i 2021. 

Beregning og betaling sker på følgende måde alt efter den valgte model:

  1. Pris kendes på forhånd: Én udbetaling beregnet ud fra de angivne skalaværdier på mink. Skalaværdierne er afhængige af tidspunktet for aflivning og pelsindexet. Det betyder, at man får udbetalt summen af erstatning for dyr og for driftstab på samme tid. Beregningen tager udgangspunkt i en gennemsnitligt vægtet pris pr. skind på 176 kr.
  2. Pris afhængig af 2021 auktioner: En aconto udbetaling, hvor erstatningen bliver udbetalt ad to omgange. Det vil sige, at der udbetales et aconto beløb efter aflivning og med en slutafregning efter september-auktionen 2021. Man får udbetalt erstatning for driftstab sammen med aconto udbetalingen. Slutafregningen udregnes på baggrund gennemsnitsprisen på alle Kopenhagen Furs auktioner i 2021. Slutafregningen er afhængig af tidspunktet for aflivning og pelsindexet. 

Når man skal vælge mellem de to modeller, skal man vurdere, hvad gennemsnitsprisen er ved alle Kopenhagen Furs auktioner i 2021. Den kan meget vel tænkes at stige grundet det lavere udbud af skind og dermed gøre det mere attraktivt at vælge modellen, som er afhængig af prisen på 2021 auktionerne. Det fremgår dog af modellen for beregning, at der er en øvre og nedre grænse for fastsættelse af gennemsnitsprisen for 2021 auktionerne. Den er hhv. 153 kr. og 199 kr. Se Fødevarestyrelsens notat af 8. oktober 2020, hvor skalværdierne fastsættes, og hvor der er redegjort nærmere for forskellen mellem de to modeller.

Erstatning for driftstab

Ikke smittede besætninger
Ikke smittede besætninger får erstatning for det fulde beregnede driftstab (100%).

Smittede besætninger
Smittede besætninger får 20 %. af den fastlagte godkendte skalaværdi, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

For yderligere information se side 3 i notatet af 8. oktober. 

Husk at man kan klage over en afgørelse om erstatning til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Erstatning på længere sigt

Der er den 10. november fremsat lovforslag om midlertidigt forbud mod hold af mink frem til 31. december 2021. 

Det betyder, at minkavlerne også vil opleve et driftstab i 2021.

Det er i forslaget forudsat, at der skal ydes erstatning/kompensation som følge af forbuddet mod minkhold. Rammerne herfor skal forhandles politisk, og det er derfor helt usikkert, hvordan den konkrete erstatning/kompensation vil blive beregnet. Det gælder også i den situation, at lovforslaget ikke vedtages.

Vi ved med andre ord ikke, hvordan man vil fastlægge driftstabet for 2021.

Ekspropriation 

Sker der ved reguleringen så stort indgreb i grundlaget for minkavlerne, at de vanskeligt kan drive deres erhverv videre? Så er der reelt tale om ekspropriation af deres virksomhed / ejendom.

Det er dog regeringens opfattelse, at det ikke er tilfældet, da der kun er tale om et midlertidigt forbud. Regeringen antager, at minkavlerne kan fortsætte med deres erhverv pr. 1. januar 2022. 

Der er i lovforslaget lagt op til, at der kun i helt særlige situationer kan blive tale om at anse indgrebet for ekspropriation. Udgangspunktet er erstatning/kompensation for det midlertidige forbud mod minkhold. 

Ved SEGES er vi tvivlende over for denne antagelse. Alt afhængig af, hvordan lovforslaget faktisk gennemføres, kan der være tale om så væsentlig indgriben i erhvervet, at der er tale om ekspropriation.

Minkfarm uden for 7,8 km zone 

Vederlag for aflivning

Fødevarestyrelsen har indgået konkrete aftale med minkavlere, hvor de får et vederlag for at aflive mink. Vederlaget afhænger helt af, hvad der er aftalt mellem parterne. Fødevarestyrelsen har udarbejdet udkast til aftale.

Der er ikke lovhjemmel til at udbetale et bestemt vederlag til minkavlerne. Vederlaget er således aftalebaseret, dvs. hviler på et privatretligt grundlag mellem Fødevarestyrelsen og den enkelte minkavler. Vi anbefaler, at den enkelte minkavler gemmer dokumentation / beviser for den indgåede aftale.

Tempobonus

Fødevarestyrelsen har ved breve til minkavlerne lovet dem en tempobonus, hvis de selv foretager aflivning inden for en konkret frist: 

Temponus på 20 kr. pr. mink. Betingelse: Aflivning af mink senest den 16. november 2020. Hvis besætningen er smittet efter den 6. november, har man 10 dage fra det tidspunkt, hvor man har indgået aftale med Fødevarestyrelsen om aflivning.

Særlig bonus til minkavlere i de syv nordjyske kommuner på 10 kr. pr. mink. Betingelse: Aflivning af mink senest den 9. november kl. 23.59:  

Der er ikke lovhjemmel til den lovede bonus. Den er derfor løfte / aftalebaseret, dvs. hviler på et privatretligt grundlag mellem Fødevarestyrelsen og den enkelte minkavler. Vi anbefaler, at den enkelte minkavler gemmer dokumentation / beviser for den indgåede aftale.

Erstatning på den korte bane

Der er ikke hjemmel til at påbyde aflivning af mink eller forbyde fortsat dyrehold. Dermed er der heller ikke hjemmel til at betale erstatning.

Fødevarestyrelsen har imidlertid med brev af 6. november 2020 som ændret ved brev af 10. november 2020 til alle minkavlere i Danmark anført, at det er regeringens “ambition” at alle dyr skal aflives. Det oplyses i brevet, at der ikke betales erstatning for dyrenes værdi, hvis skindene afsættes på markedsvilkår, men at der betales driftstabserstatning.

Den detaljerede beregning heraf er endnu ikke på plads. Det anføres således i brevet, at ”beregningen af erstatningen er under udarbejdelse”, men der betales ifølge styrelsen en erstatning, der “modsvarer den erstatning som findes for driftstabet knyttet til aflivning af avlsdyr i ikke-smittede besætninger inden for zonerne”.

Det må forventes, at den nærmere fastsættelse af principperne for erstatning sker i forbindelse med den mulige vedtagelse af det lovforslag, der er fremsat den 10. november.

Det er SEGES’ vurdering, at minkavlere, der afliver deres dyr i henhold til regeringens udmelding af 4. november og Fødevarestyrelsens breve af 6. og 10. november, vil være berettiget til erstatning fra staten, som mindst svarer til den, der gives til ikke-smittede besætninger inden for zonerne, da styrelsen har oplyst dette i brevet af 10. november 2020. Kravet på erstatning hviler på et privatretligt grundlag, baseret på Fødevarestyrelsens løfte om erstatning.

Vær dog opmærksom på, at styrelsen har oplyst, at den konkrete beregning er under udarbejdelse. Hvis man fortsætter aflivning – og også afliver sin avlsbesætning – kan vi altså ikke oplyse eller rådgive om, hvad man reelt vil modtage i erstatning.

Den enkelte minkavler er ikke forpligtet til at påbegynde eller fortsætte aflivningen af mink, så længe der ikke er vedtaget lovgivning herom. Man skal dog være opmærksom på, at man ved at vente kan miste retten til tempobonus, der forudsætter, at alle dyr er aflivet senest den 16. november.

Erstatning på længere sigt

Der er som nævnt den 10. november fremsat lovforslag om midlertidigt forbud mod hold af mink frem til 31. december 2021.

Det betyder, at minkavlerne også vil opleve et driftstab i hele 2021.

Det er i forslaget forudsat, at der skal ydes erstatning/kompensation som følge af forbuddet mod minkhold. Rammerne herfor skal forhandles politisk, og det er derfor helt usikkert, hvordan den konkrete erstatning/kompensation vil blive beregnet. Det gælder også i den situation, at lovforslaget ikke vedtages.

Vi ved med andre ord ikke, hvordan man vil fastlægge driftstabet for 2021.

Ekspropriation

Sker der ved reguleringen så stort indgreb i grundlaget for minkavlerne, at de vanskeligt kan drive deres erhverv videre? Så er der reelt tale om ekspropriation af deres virksomhed / ejendom.

Det er dog regeringens opfattelse, at det ikke er tilfældet, da der kun er tale om et midlertidigt forbud. Regeringen antager, at minkavlerne kan fortsætte med deres erhverv pr. 1. januar 2022.

Der er i lovforslaget lagt op til, at der kun i helt særlige situationer kan blive tale om at anse indgrebet for ekspropriation. Udgangspunktet er erstatning/kompensation for det midlertidige forbud mod minkhold.

Ved SEGES er vi tvivlende over for denne antagelse. Alt afhængig af, hvordan lovforslaget faktisk gennemføres, kan der være tale om så væsentlig indgriben i erhvervet, at der er tale om ekspropriation.

Skat

En erstatning beskattes på samme måde som det beløb, erstatningen udbetales som kompensation for. 

Som erstatningsudmålingen er beskrevet, er der i nærværende tilfælde tale om driftstabserstatning og erstatning for salg af dyr, og erstatningsbeløbet vil derfor være skattepligtigt som almindelig personlig indkomst og virksomhedsindkomst, hvis virksomhedsskatteordningen anvendes. Mink er omfattet af varelagerloven, og minkavlerens varelagerværdi for mink vil være nul ultimo indkomståret, når hele minkbesætningen er aflivet. Minkavleren har fradrag for varelagerværdien primo i skatteregnskabet.

En erstatning skal beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret til erstatningen. Det har betydning, når man skal tage stilling til, hvilken model man ønsker ved opgørelse af det umiddelbare driftstab. 

Hvis model 1, hvor hele erstatningsbeløbet fuldt og endeligt fastlægges på et tidspunkt, vælges, vil tidspunktet for skatteyders accept af dette tilbud som udgangspunkt være retserhvervelsestidspunktet og dermed beskatningstidspunktet. 

Hvis model 2 med acontoudbetaling nu og efterregulering i 2021 vælges, er det SEGES’ opfattelse, at retserhvervelse sker på to tidspunkter. Hvis minkavleren har kalenderårsregnskab, vil en del af erstatningen således skulle beskattes i 2020, og en del af erstatningen vil skulle beskattes i 2021.

Det anføres i forarbejderne til loven, at det ved beregningen af erstatningen for dyrenes værdi og driftstabet er tilsigtet, at ”den erhvervsdrivende stilles som ved ekspropriation”. Skattemæssigt har det kun betydning, hvorvidt der er tale om “ekspropriation” eller ej, når der er tale om salg af fast ejendom eller pålæggelse af middelbar rettighed over/værdiforringelse af fast ejendom. I så fald vil et erstatningsbeløb kunne være skattefrit. Det er der ikke tale om ved nærværende erstatningsforhold.

Hvis en erstatning bliver tildelt ud fra enten tab af indkomstkilde eller pålæggelse af middelbar rettighed over fast ejendom i en ekspropriationslignende situation, er der mulighed for skattefrihed efter hhv. statsskattelovens § 5 og ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Men som erstatningsreglerne pt. er beskrevet, er der som ovenfor nævnt ikke tale om sådanne skattefrie beløb til minkavlerne.

 

Vil du vide mere?

Støttet af