Natur og vandmiljø, Planter

Kvælstofindsatsen i regeringens landbrugsudspil

I regeringens udspil er planlagt en reduktion i udledningen af kvælstof på 10.400 ton. Udspillet tyder på, at der først kommer krav om ekstra efterafgrøder o.l. fra 2025.

Regeringen præsenterede d. 29. april 2021 sin helhedsplan, hvoraf der indgår den planlagte indsats for reduktion af kvælstofudledningen frem til 2027. Den planlagte kvælstofindsats fremgår af fakta ark 5 på Fødevareministeriets hjemmeside

Kvælstofudledningen skal ifølge udspillet reduceres med i alt 15.000 ton for, at Vandrammedirektivets krav om en god økologisk tilstand i alle kystvande kan opnås i 2027. Heraf er 3.500 ton allerede nået med de ca. 360.000 ha efterafgrøder, som indgår i den nuværende målrettede regulering. Derudover planlægges, at der skal nås en yderligere reduktion med 3.000 ton med målrettet regulering (svarer til godt 300.000 ha ekstra efterafgrøder), der planlægges gradvist indfaset fra 2025. 3.900 ton skal nås med den nye landbrugsreform og frivillige kollektive indsatser. 

I 2023/4 skal tages stilling til yderligere reduktionskrav. 

Umiddelbart tyder udspillet på, at der ikke forventes stramninger i efterafgrødekrav eller reduktioner af kvælstoftilførslen i forhold til kravene i den nuværende planperiode 2020/21 før i 2025. Det er dog uvist, hvilke krav, der kan komme i forhold til den nye landbrugsreform.

Pjece: Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet

Forfatter: Chefkonsulent Leif Knudsen, SEGES Innovation

Vil du vide mere?

Støttet af