Vintervikke

Kvæg, Planter

Vintervikke i sensommerudlæg kan øge proteinindholdet og udbyttet i 1. slæt

Det er nu, du skal beslutte, om der skal blandes vintervikke i udlægget til august for at øge proteinindholdet og -udbyttet. Forsøg viser, at det godt kan betale sig.

Udlæg af kløvergræs i august er ofte den bedste måde at etablere kløvergræs på. Det skyldes, at udbyttet det efterfølgende år typisk er 2.000 FEN højere pr. ha end udlæg i foråret. 

Det vigtigste for at få succes med sensommerudlæg er dog, at det sås tidligt. Tidligere forsøg har vist et merudbytte på 1.200 FEN pr. ha ved såning 10. august frem for 25. august.

Vintervikke i græsblandingen øger proteinindholdet

En af udfordringerne ved sensommerudlæg er imidlertid, at kløverandelen og dermed proteinindholdet bliver lavere i 1. slæt. Derfor har flere landmænd praktiseret at iblande vintervikke i græsblandingen for at øge andelen af bælgplanter og dermed proteinindholdet i 1. slæt.

For at undersøge effekten af vintervikke nærmere har SEGES Innovation i 2021 anlagt fire forsøg med iblanding af 10 kg vintervikke i 32 kg blanding 47. Forsøgene blev sået relativt sent (23-30/8) pga. regn ved høst. Forsøgene er endnu ikke afsluttet, men da det er nu, at iblanding af vintervikke skal besluttes, er de gennemsnitlige foreløbige resultater af 1. slæt fra tre forsøg netop opgjort.

Tabel 1 viser resultaterne af forsøgene. Merudbyttet af foderenheder varierer mellem forsøgene fra 60 til 640 FEN pr. ha, mens ændringen i proteinindholdet har været mere beskedent og varierer fra -18 til +27 gram pr. kg tørstof. 

Tabel 1. Effekten af vintervikke i blanding 47

Blanding Proteinindhold FK org. stof Udbytte, FEN pr. ha Udbytte, hkg protein pr. ha
Blanding 47 115 79,4 3397 4,45
+10 kg vintervikke +9 +1,6 +380 +0,79

Merudbyttet ved iblanding af vintervikke dækker rigeligt omkostningerne

Prisen for 10 kg udsæd af vintervikke er cirka 250 og 350 kr. pr. ha for henholdsvis konventionel og økologisk frø. Med den forventede pris i 2023 på 152 og 197 øre pr. FEN for henholdsvis konventionel og økologisk græsensilage, dækker merudbyttet på 380 FEN pr. ha så rigeligt omkostningerne til udsæd af vintervikke. 

Iblanding af vintervikke i græsblandingen kan anbefales

Forsøgene skal afspejle økologisk drift, hvor effekten af vintervikke forventes at være størst, og er derfor moderat gødet med 25 tons kvæggylle eller 50 kg N pr. ha i handelsgødning til 1. slæt. Effekten af vintervikke vil formentligt være mindre ved højere gødningsniveauer. Vi afventer stadig, om vintervikken har haft en negativ eftervirkning på kløverbestanden, men ved visuel vurdering er det ikke tilfældet.

Vil du vide mere?

Støttet af