Planter, Økonomi og ledelse

Udvikling i proteinindhold, udbytte og kvælstofudbytte i vinterhvede

Rapport

06. april 2010

 Opdateret 18. september 2019

Proteinindholdet i vinterhvede er faldet 2 procentenheder siden begyndelsen af 1990'erne, mens udbyt-tet er steget. Kvælstofudbyttet i kerne har næsten været konstant. Der er en fin sammenhæng mellem udbyttet i det enkelte år og proteinindholdet.

Resumé

På baggrund af data fra landsforsøgene fra 1992 til 2009 er der gennemført en analyse af udviklingen i pro-teinindhold og sammenhængen mellem proteinindhold, udbytte, år, jordtype og forfrugt. 
Proteinindholdet er fra 1992 til 2009 faldet 2 procentenheder. Proteinindholdet i det enkelte år falder med stigende udbytte i året. En statistisk analyse viser, at proteinindholdet er signifikant påvirket af udbyttet, året og jordtypen, men ikke af forfrugten. 
Ved en udbyttestigning fra 60 til 70 hkg pr. ha falder proteinprocenten 0,29 procentenheder, mens protein-indholdet kun falder 0,04 procentenheder ved en udbyttestigning fra 90 til 100 hkg pr. ha.
Proteinindholdet er næsten ens på ler- og sandjord, når der samtidig korrigeres for udbytteforskel, mens det er 1,0 procentenheder højere på humusjord ved samme udbytteniveau. Den høstede mængde kvælstof i kerne har været konstant i perioden.

Forfattere