Planter

Sortsblandinger i vinterhvede afprøvet i Landsforsøg i 2022

Der er afprøvet seks sortsblandinger i sortsforsøgene i vinterhvede i 2021/2022. De har haft en klar tendens til højere udbytte og lavere angreb af sygdomme sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne der indgår i blandingerne.

De seks sortsblandinger der er afprøvet i sortsforsøgene i vinterhvede i sæsonen 2021/2022 har haft en klar tendens til højere udbytte og lavere angreb af sygdomme både sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne der indgår i blandingerne, men også sammenlignet med gennemsnittet af de tre mest solgte enkeltsorter til sæson 2021/2022. De fleste af de afprøvede blandinger har efterfølgende været markedsført i efteråret 2022, og sortsblandinger udgør nu i alt 38 procent af den solgte mængde såsæd i vinterhvede i denne efterårssæson.

Hvorfor er der sortsblandinger med i sortsforsøgene?

Landmænd og konsulenter bruger i stor udstrækning resultaterne fra sortsforsøgene til vurdering af sorternes egenskaber og udbytter, og som grundlag for valg af sorter. Derfor er det også nærliggende at afprøve de blandinger som grovvareselskaberne forventer at ville sammensætte og markedsføre, og lave en sammenligning med enkeltsorter i sortsforsøg.

I de senere år er det dokumenteret af SEGES Innovation samt Aarhus Universitet at sortsblandinger i vinterhvede er mere robuste overfor sygdomme (Septoria og gulrust) sammenlignet med de samme sorter dyrket enkeltvis. Det er også vist at måleblandingen (blanding af fire sorter) i vinterhvede i sortsforsøgene i gennemsnit af 13 års forsøg har givet et merudbytte på 2,1 hkg/ha sammenlignet med de fire mest solgte sorter i hvert af årene.

Med baggrund i de veldokumenterede fordele ved sortsblandinger udtaler mange landmænd at de gerne vil anvende sortsblandinger. De stiller som forventning at sortsblandingerne har et højt udbytteniveau og en god sundhed. Desuden ønsker de fleste at kunne købe såsæd der er færdigblandet af såsædsproducenten.
 
I sæsonerne 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023 har Miljøstyrelsen bevilliget midler til at afprøve henholdsvis 5, 6 og 5 blandinger i sortsforsøgene i et samarbejde mellem grovvarefirmaerne og SEGES Innovation. Grovvarefirmaerne har derfor haft mulighed for at sammensætte forslag til blandinger og få disse afprøvet i sortsforsøgene på samme vilkår og i samme forsøgsrække som enkeltsorterne.

Det er ikke en betingelse at en sortsblanding skal indgå i sortforsøgene for at den kan markedsføres, ligesom det heller ikke er sikkert at en blanding der har indgået i sortsforsøgene vil blive markedsført. Der kan nogle gange ske ændringer i kendskabet til sorter/blandinger i løbet af forsøgsåret som gør at sammensætningen af de markedsførte blandinger ændres. 

Blandingerne eller nogle af sorterne i blandingerne skiftes ofte for at bevare høje udbytter og god sundhed. Derfor skal afprøvningen af blandinger i sortsforsøg ses som et forsøg på at vise på hvilket niveau de gode blandinger ligger, ved sammenligning med de enkeltsorter der udbydes.
 

Resultater af sortsblandinger i sortsforsøgene 2022

Sortsblandingerne der blev afprøvet i sæsonen 2021/2022 ses i tabel 1 og 2, og er dataudtræk fra SortInfo. Resultaterne for blandingerne er sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne der indgår i blandingerne, og forskellen mellem hver blanding og gennemsnittet af enkeltsorterne er vist i tabellerne. Der er ikke foretaget statistisk analyse af forskellene mellem blandinger og enkeltsorter vist i tabellerne herunder. 

For alle blandinger med svampebekæmpelse er der et positivt merudbytte mellem (0,3-2,5 hkg/ha) sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne. I de ubehandlede forsøgsled er der et positivt merudbytte mellem (1,3-5,2 hkg/ha). Merudbyttet for svampebekæmpelse er mindre for 5 ud af 6 af blandingerne end for de rene sorter, hvilket viser at blandingerne har en øget robusthed overfor svampesygdomme. Nederst i tabellerne ses gennemsnittet af alle sortsblandingerne sammenlignet med gennemsnittet af alle enkeltsorter i blandingerne.

Tabel 1: Udbytte i sortsblandinger   og sammenligning med enkeltsorter

Vinterhvede Sorter i sortsblanding Forholdstal for udbytte Udbytte med svampe-bekæmpelse hkg pr. ha Udbytte uden svampe-bekæmpelse hkg pr. ha Merudbytte for svampe-bekæmpelse hkg pr. ha
Antal forsøg 10 10 4 4
NOS Hvede Mix 2210 Pondus + Informer + RGT Saki 100 119,2 110,7 6,0
Gennemsnit af sorter 99 117,6 109,4 5,5
Forskel 1 1,6 1,3 0,5
Wheat Mix 221 Heerup + Kvium + Rembrandt 100 119,1 114,7 1,3
Gennemsnit af sorter 100 118,8 109,5 6,7
Forskel 0 0,3 5,2 -5,4
NOS Hvede Allround Mix Informer + Momentum + Pondus 100 119,1 113,8 4,1
Gennemsnit af sorter 99 118,6 111,2 5,7
Forskel 1 0,5 2,6 -1,6
NOS Hvede Mix 2220 Pondus + Informer + RGT Bairstow 101 120,6 113,6 3,6
Gennemsnit af sorter 99 118,7 110,6 5,0
Forskel 2 1,9 3,0 -1,4
DLG Wheat Mix Star Heerup + RGT Stokes + Kvium 102 121,8 116,6 3,1
Gennemsnit af sorter 101 119,9 112,1 5,9
Forskel 1 1,9 4,5 -2,8
HK-hvedeMIX 2022 Pondus + RGT Bairstow + KWS Dawsum 103 122,5 114,6 4,8
Gennemsnit af sorter 100 120,0 111,6 4,9
Forskel 3 2,5 3,0 -0,1
Gennemsnit af sortsblandinger 101 120,4 114,0 3,8
Gennemsnit af sorter 100 118,9 110,7 5,6
Forskel 1 1,5 3,3 -1,8

I alle blandinger, tabel 2, har angrebsgraden af Septoria og meldug været reduceret sammenlignet med enkeltsorterne. For brunrust har der i fire af seks blandinger været et højere niveau af brunrust i blandingerne sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne. Nederst i tabellen ses gennemsnittet af alle sortsblandingerne sammenlignet med gennemsnittet af alle enkeltsorter i blandingerne.

Tabel 2: Dyrkningsegenskaber i sortsblandinger og sammenligning med enkeltsorter

Vinterhvede Sorter i sortsblanding Karakter for lejesæd1) Meldug2) Septoria2) Brunrust2)
Antal forsøg 7 6 12 3
NOS Hvede Mix 2210 Pondus + Informer + RGT Saki 0,0 0,6 4,7 5,0
Gennemsnit af sorter 0,0 2,2 9,0 4,0
Forskel 0,0 -1,7 -4,3 1,0
Wheat Mix 221 Heerup + Kvium + Rembrandt 0,0 0,6 4,5 17,0
Gennemsnit af sorter 0,0 1,7 6,7 7,3
Forskel 0,0 -1,0 -2,2 9,7
NOS Hvede Allround Mix Informer + Momentum + Pondus 0,0 0,6 3,2 7,0
Gennemsnit af sorter 0,1 1,3 6,0 6,1
Forskel -0,1 -0,7 -2,8 0,9
NOS Hvede Mix 2220 Pondus + Informer + RGT Bairstow 0,0 0,6 4,9 9,0
Gennemsnit af sorter 0,0 2,2 5,7 9,1
Forskel 0,0 -1,7 -0,8 -0,1
DLG Wheat Mix Star Heerup + RGT Stokes + Kvium 0,0 1,0 4,1 10,0
Gennemsnit af sorter 0,0 1,6 5,3 8,8
Forskel 0,0 -0,6 -1,2 1,2
HK-hvedeMIX 2022 Pondus + RGT Bairstow + KWS Dawsum 0,0 0,2 5,0 8,0
Gennemsnit af sorter 0,0 1,7 7,7 10,7
Forskel 0,0 -1,5 -2,7 -2,7
Gennemsnit af sortsblandinger 0,0 0,6 4,4 9,3
Gennemsnit af sorter 0,0 1,8 6,7 7,7
Forskel 0,0 -1,2 -2,3 1,6

Når man sammenligner hver af de seks sortsblandinger i forsøg med svampebekæmpelse, med gennemsnittet af de tre mest solgte sorter i efteråret 2021, tabel 3, så har der været merudbytter på (0,1-3,5 hkg/ha) ved at vælge en af sortsblandingerne. En tilsvarende sammenligning i forsøg uden svampebekæmpelse viser også merudbytter (1,9-4,9 hkg/ha) i fem ud af seks sortsblandinger, og et negativt merudbytte på -1,0 hkg/ha i den sjette blanding.

Tabel 3: Sortsblandinger sammenlignet med de mest dyrkede sorter

Vinterhvede Kerneudbytte (hkg/ha) Merudb. for svampebek. (hkg/ha) Kerneudb. uden svampebek. (hkg/ha)
Antal forsøg 10 4 4
DLG Wheat Mix Star 121,8 3,1 116,6
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 119,0 5,0 111,7
Forskel 2,8 -1,9 4,9
HK-hvedeMIX 2022 122,5 4,8 114,6
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 119,0 5,0 111,7
Forskel 3,5 -0,2 2,9
NOS Hvede Allround Mix 119,1 4,1 113,8
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 119,0 5,0 111,7
Forskel 0,1 -0,9 2,1
NOS Hvede Mix 2210 119,2 6,0 110,7
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 119,0 5,0 111,7
Forskel 0,2 1,0 -1,0
NOS Hvede Mix 2220 120,6 3,6 113,6
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 119,0 5,0 111,7
Forskel 1,6 -1,4 1,9
Wheat Mix 221 119,1 1,3 114,7
Gennemsnit af de tre mest dyrkede sorter 119,0 5,0 111,7
Forskel 0,1 -3,7 3,0

 Salg af sortsblandinger i efteråret 2021

Som det ses i tabel 4, så udgjorde sortsblandinger 24 procent af al vinterhvede der blev solgt til brug som såsæd i efteråret 2021. Det er en markant udvikling der er gået fra 2 % af salget i 2019, til 10 % i 2020. 

Tabel 4: Såsæd af vinterhvede produceret i efteråret 2021

Vinterhvede Såsæd produceret i
efteråret 20211) (tons)
Andel af det samlede salg
(procent)
Sortsblandinger 18.719 23,6
Pondus 17.7702) 22,4
Informer 9.2192) 11,6
Heerup 6.4562) 8,1
KWS Extase 5.4442) 6,9
Andre sorter 21.6652) 27,4
I alt 79.273 100

1) Oversigt over mængder af vintersæd produceret i perioden 01.05. - 01.11.2021, TystofteFonden, sept. 2022.
2) Korrigeret for andel der indgår i sortsblandinger

Salg, udsæd og forsøg med sortsblandinger i efteråret 2022

Det vurderes at den øgede fokus på fordele ved dyrkning af sortsblandinger, samt afprøvning af markedsførte blandinger i forsøg har fremmet salget markant, så sortblandinger i vinterhvede i efteråret 2022 nu udgør 38 % af den samlede mængde udsæd der er produceret, tabel 5. I tabel 6 ses de blandinger som grovvarefirmaerne havde anmeldt til Tystoftefonden til sæson 2022/2023. Tre af blandingerne på denne liste bliver afprøvet i sortsforsøgene, se tabel 7.

Tabel 5: Såsæd af vinterhvede produceret i efteråret 2022

 
Vinterhvede Såsæd produceret i
efteråret 20221) (tons)
Andel af det samlede salg
(procent)
Sortsblandinger 28.066 38
Pondus 14.4632) 20
RGT Stokes 6.6092) 9
Heerup 3.8342) 5
Informer 3.4472) 5
Andre sorter 16.5192) 23
I alt 72.938 100

1) Foreløbig oversigt over mængder af vintersæd produceret i perioden 01.05. - 01.11.2022, TystofteFonden, nov. 2022.
2) Korrigeret for andel der indgår i sortsblandinger

Tabel 6: Anmeldte sortsblandinger for sæsonen 2022/2023 1) 

Blanding Sort 1 Sort 2 Sort 3
3066 Heerup Kvium Rembrandt
3067 Heerup Kvium KWS Extase
3068 Graham Informer Pondus
3069 Informer Pondus RGT Bairstow
3070 Informer Pondus RGT Saki
3071 Heerup Kvium RGT Stokes
3072 KWS Dawsum Pondus RGT Bairstow

1) Tystoftefonden, nov. 2022

Tabel 7: Sortsblandinger i vinterhvede i Landsforsøg 2022/2023 

Blanding Sort 1 Sort 2 Sort 3
DLG Wheat Mix Star Heerup Kvium RGT Stokes
DLG Wheat Mix Premium Heerup Mascula RGT Stokes
NOS Hvede mix 2220 Pondus Informer RGT Bairstow
NOS Hvede mix 2310 Pondus Kubik RGT Bairstow
HK-hvedeMIX 2022 Pondus KWS Dawsum RGT Bairstow
KWS First Mix KWS W432 KWS W434 KWS W436

Vil du vide mere?

Støttet af