Grise

Gylleudslusning ugentligt samt hver 14. dag i en slagtegrisestald med drænet gulv

Resumé

Meddelelse 1253: Metan er en af de klimagasser, som der er stor fokus på at få reduceret udledningen af fra landbruget. Metan forurener ca. 28 gange mere end for eksempel 1 kg CO2. Metan i slagtegrisestalde dannes primært af mikroorganismer under iltfrie forhold i gyllen samt en mindre del fra grisen via forgæring i tyktarmen. Det vil derfor forventes at have en effekt på metanemissionen at fjerne gyllen fra stalden hyppigere ved for eksempel ugentlig gylleudslusning eller udslusning hver 14. dag.

Resultaterne viste, at ved ugentlig udslusning af gylle i en slagtegrisesektion, blev metanemissionen fra sektionen reduceret med 39 pct. Ved at øge udslusningsintervallet til hver 14. dag, blev der opnået en reduktion i metanemissionen fra denne sektion på 21 pct. Metanemissionen fra de to forsøgssektioner blev sammenholdt med en kontrolsektion, hvor der blev foretaget almindelig gylleudslusning to gange i løbet af produktionsperioden. Fratrækkes den enteriske metanemission (metan produceret i grisenes tyktarm) fra det samlede resultat, blev metanemissionen fra gyllen reduceret med hhv. 45 pct. ved ugentlig gylleudslusning og 24 pct. ved udslusning hver 14. dag. 

Der var ingen effekt af udslusningshyppigheden på ammoniakemissionen, når forsøgsgrupperne blev sammenholdt med kontrolgruppen. 

Omkostningerne til ugentlig gylleudslusning er estimeret til 1-2 kr. pr. slagtegris, da arbejdstiden øges ved at sluse gylle ud oftere.

Afprøvningen blev gennemført i en slagtegrisestald med drænet gulv i stiernes lejeareal og der blev anvendt vådfoder. Der indgik tre af staldens sektioner i afprøvningen. Målet med afprøvningen var at undersøge, hvorvidt ugentlig gylleudslusning og udslusning hver 14. dag havde en metanreducerende effekt i slagtegrisestalde sammenholdt med gylleudslusning to gange i løbet af en produktionsperiode. Emissionerne blev målt ca. fem uger og ni uger efter grisenes indsættelse i stalden.

Vil du vide mere?

Støttet af