Jura, Fjerkræ, Grise, Heste, Kvæg

Ændring af husdyrbrugloven sendt i høring

Med lovforslaget foreslås en ændring af reglerne for samlet godkendelse af flere husdyrbrug samt en præcisering af hjemmelsgrundlaget for Miljøstyrelsens teknologiliste. Der var høringsfrist den 16. oktober 2023.

Nyhed

09. oktober 2023

 Opdateret 15. november 2023

Det fremgår af lovforslaget, at det har til formål at ændre husdyrbruglovens § 16 c, så to husdyrbrug fremover skal tillades eller godkendes samlet, hvis de er forureningsmæssigt og teknisk eller  driftsmæssigt forbundet. Efter den gældende bestemmelse skal den samlede tilladelse eller godkendelse ske, hvis et husdyrbrug er teknisk, forureningsmæssigt og  driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug. Ændringsforslaget betyder, at husdyrbrugene ikke længere skal opfylde alle tre kriterier i bestemmelsen. 

Det foreslås desuden at præcisere husdyrbruglovens § 34 a og § 72, så bestemmelserne udtrykkeligt indeholder bemyndigelse til at fastsætte regler om en teknologilisteordning og opkrævning af gebyr for optagelse af teknologier på teknologilisten. 

Samdrift - § 16 c

Miljøministeriet bemærker, at baggrunden for ændringsforslaget navnlig er, at nogle husdyrbrugproducenter foretager en matrikulær opdeling af deres ejendomme og ved denne form for omgåelse opnår en lempeligere miljøvurdering ved ansøgning om ny miljøgodkendelse. Desuden vurderes det, at miljøhensynene ikke tilgodeses tilstrækkeligt efter reglens nuværende ordlyd, da der er flere eksempler fra Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis på, at to husdyrbrug ikke har skullet godkendes samlet, selvom de lå meget tæt på hinanden. 

Forureningsmæssig forbindelse

Lovforslaget prøver at etablere en fast og ensartet praksis for, hvornår betingelsen om forureningsmæssig forbindelse er opfyldt. En afstand på op til og med 100 meter mellem to husdyrbrug vil uden videre medføre, at husdyrbrugene er forureningsmæssigt forbundne. 

Hvis afstanden er over 100 meter, så kan husdyrbrugene stadig være forureningsmæssigt forbundne, hvis den korteste afstand mellem de to husdyrbrugs anlæg svarer til – eller er mindre end – 50 % af den ukorrigerede geneafstand, beregnet efter modellen for beregning af genekriterier for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31, nr. 3. Der vil kun i ganske særlige tilfælde foreligge forureningsmæssig forbindelse, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er over 300 meter. 

Driftsmæssig forbindelse

Af lovforslaget fremgår også forhold, der tyder på driftsmæssig forbindelse mellem to husdyrbrug: fælles regnskaber, herunder gødningsregnskaber, fælles daglig drift, herunder fælles medarbejdere, fælles afhentning af døde dyr, fælles el-, vand- og varmeforsyning, fælles smittebekæmpelse og sundhedskontrol, flytning af varer og dyr mellem husdyrbrugene, anvendelse af fælles redskaber og maskiner og sammenfald af dyrearter.

Derudover kan det også indgå i vurderingen, om husdyrbrugene ejes af samme juridiske eller private person, eller hvad der må sidestilles hermed, herunder har et fælles CVR- eller CHR-nr. 

Teknisk forbindelse

I vurderingen af om husdyrbrugene er teknisk forbundne, kan det f.eks. indgå, om husdyrbrugene har fælles anlæg, herunder f.eks. gyllesystemer, fodersystemer, gødningsopbevaringsanlæg, foderopbevaringsanlæg, maskinhus, malkeanlæg, personalefaciliteter og vaskeplads. Andre tekniske forbindelser, såsom rørforbindelser mellem husdyrbrugenes anlæg og fælles vand og varmeforsyningsanlæg mv. kan også indgå i vurderingen. 

Teknologilisteordning - § 34 a

Miljøministeriet bemærker, at baggrunden for ændringsforslaget er, at teknologilisteordningen ønskes udbygget yderligere i bekendtgørelsesform, og at det derfor vurderes som hensigtsmæssigt, at der sker en tydeliggørelse af hjemmelsgrundlaget. 

Den foreslåede ændring medfører, at der etableres en ny bemyndigelsesbestemmelse i husdyrbruglovens § 34 a, stk. 2, hvorefter miljøministeren kan fastsætte regler om teknologier til landbrugsproduktion, som har en dokumenteret effekt. Derudover kan ministeren - efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri - fastsætte regler om teknologier til landbrugsproduktion, som har en dokumenteret effekt på reduktionen af drivhusgasudledningen. 

Gebyr - § 72

Miljøministeriet foreslår afslutningsvist at udbygge husdyrbruglovens § 72, så det udtrykkeligt fremgår, at reglerne om gebyrer kan omfatte omkostninger ved administration og godkendelse af teknologier på teknologilisten.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Det betyder, at enhver ansøgning om godkendelse eller tilladelse indgivet til kommunalbestyrelsen inden den 1. juli 2024, som ikke er færdigbehandlet den 1. juli 2024, skal behandles efter de nye foreslåede regler.

Derudover foreslås det, at klager over afgørelser, der er truffet inden den 1. juli 2024, behandles efter de nuværende gældende regler.

Ovenstående betyder, at Miljø- og Fødevareklagenævnet skal behandle sager, hvor kommunen har truffet afgørelse inden 1. juli 2024, og som påklages efter den 1. juli 2024, efter de nuværende gældende regler.

Det samme er tilfældet for sager, der er påklaget inden d. 1. juli 2024, og som ikke er færdigbehandlet den 1. juli 2024.

Til sidst foreslås det, at sager hjemvist til fornyet behandling, hvor den oprindelige afgørelse er truffet inden den 1. juli 2024, behandles efter de nuværende gældende regler. Det betyder at kommunen skal behandle sager efter de nuværende gældende regler i de tilfælde, hvor kommunen har truffet afgørelse før den 1. juli 2024, men som Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist til fornyet behandling. 

Har man spørgsmål til de ovenstående lovforslag, er man velkommen til at kontakte Malthe Juel Strandby, Juridisk Konsulent i Landbrug & Fødevarer, Erhvervsjura. 


Læs høringsdetaljerne i lovforslaget - (Høringsportalen)

Vil du vide mere?

Støttet af