Marker

Jura

Lønkompensationsordning forlænges til den 29. august 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at lønkompensationsordningen udfases den 29. august 2020.

Ifølge aftalen vil der ske en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning. Lønkompensationsordningen forlænges fra den 9. juli til og med den 29. august, hvor der i perioden stilles krav om afvikling af den tilbageværende ferie, dog maksimalt 15 feriedage. I udmøntningen sikres hjemmel til at få afviklet ferien inden for perioden. Der kan således opnås lønkompensation i op til én måned i perioden. Ordningen ophører herefter endeligt.

Det fremgår endvidere af aftalen, at lønkompensationsordningen særskilt forlænges ud over den 29. august for virksomheder, som har fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Forlængelsen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over industriferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket. Det er baggrunden for, at der stilles krav om, at medarbejderne, der er omfattet af ordningen, skal afholde 3 ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. Virksomheden kan i alle tilfælde ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden.

De øvrige rammer for lønkompensationsordningen fastholdes uændrede. Der vil for alle virksomheder skulle genansøges til Erhvervsstyrelsen om en ny periode med lønkompensation.

Parterne er enige om at drøfte en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning som supplement til den eksisterende ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Kilde: fm.dk

Vil du vide mere?