Jura, Økonomi og ledelse

Tvillingeforældre får ekstra 26 ugers orlov

Lovforslag fremsat - Fra 1. maj 2024 får tvillingeforældre ekstra 26 ugers orlov med barselsdagpenge.

Nyhed

29. juni 2023

 Opdateret 19. januar 2024

Forældre til tvillinger, der bliver født fra 1. maj 2024, får ekstra 26 ugers orlov med barselsdagpenge. De ekstra 26 ugers orlov fordeles med 13 ugers orlov til hver forælder, som skal være afholdt inden for et år.

De 13 ugers ekstra orlov tildeles den enkelte retlige forælder som øremærkede uger, uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende eller ledig. Det betyder, at orloven ikke vil kunne overdrages til en anden retlig forælder. Da hensigten med den ekstra orlov er, at forældrene kan være på orlov samtidig, når børnene er små, foreslås, at den del af de 13 ugers ekstra orlov, der evt. ikke er holdt, inden børnene fylder 1 år, bortfalder.

Det foreslås desuden, at der ikke gives mulighed for at udskyde orloven pga. en evt. barselshindring til efter børnene fylder 1 år, da hensynet er, at forældrene skal holde den ekstra orlov, mens børnene er små.

Ekstra uger kan overdrages til en social forælder

De ekstra 13 uger kan overdrages til en social forælder. En social forælder vil maksimalt kunne afholde 13 ugers ekstra orlov som følge af mindst to levendefødte børn ved samme fødsel. Det betyder, at hvis der er to retlige forældre, som begge har fået 13 ugers ekstra orlov, vil de ikke kunne overføre mere end 13 uger i alt til den samme sociale forælder.

Er der alene én retlig forælder (soloforælder), vil der efter forslaget som udgangspunkt kun blive tildelt ret til 13 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge, men en soloforælder, som opfylder betingelserne for ret til barselsdagpenge, vil få mulighed for at søge om ekstra 13 ugers orlov med ret til barselsdagpenge til brug for et konkret angivet nærtstående familiemedlem.

Regler vil gælde alle flerbørnsfødsler

Reglerne kommer til at gælde for alle forældre, der får 2 eller flere børn ved samme fødsel, og kommer dermed til at erstatte de gældende regler for trillingeforældre. Der vil også blive lavet regler for sociale forældre og såkaldte soloforældre.

Lovforslaget blev fremsat 17. januar 2024 og træder forventeligt i kraft for tvillinger født fra 1. maj 2024.

Kilde: Lovforslag nr. L 96, Folketinget 2023-24, Forslag til Lov om ændring af barselsloven (13 ugers ekstra orlov til begge tvillingeforældre m.v.) (ft.dk)

Vil du vide mere?