Økonomi og ledelse

Kender du din fremstillingspris – og hvilke krav den stiller til dine data?

Din fremstillingspris på eksempelvis mælk, slagtesvin og grovfoder er vigtige nøgletal at kende. Men ved du, hvilke data du skal have styr på, for at din fremstillingspris bliver beregnet korrekt?

”Du skal kende din fremstillingspris” – det budskab har du hørt. Men du skal også vide, hvilke data der indgår i fremstillingsprisen, så du kan sikre, at datagrundlaget er korrekt. For beregningen bliver ikke bedre, end de data du bruger. Derfor skal du være opmærksom på din udbytteregistrering og fordelingen af dine omkostninger mellem mark og stald. Hvis fordelingen mellem driftsgrenene er skæv, bliver fremstillingspriserne også skæve, og du får et misvisende billede af økonomien i dine driftsgrene.

Tag stilling til dine omkostninger, når du bogfører

Fremstillingsprisen fortæller, hvad det har kostet at producere et kilo mælk, et kilo korn eller en FEN grovfoder. Derfor er det vigtigt, at det er de rigtige omkostninger, der indgår i beregningen. Du kan sikre, at dette sker ved at tage stilling til, hvor de enkelte omkostninger hører hjemme, allerede når du bogfører dem. Hvis din økonomiassistent bogfører for dig, så skriv på de enkelte bilag, hvad de vedrører, f.eks. inventar. Hvis du selv bogfører, så tag stilling til, hvor omkostningen skal konteres, når du f.eks. godkender fakturaerne i Summax. Det er lettere at huske, hvilken driftsgren omkostningerne hører til, når du lige har haft udgiften end seks måneder senere. Summax kan også sættes op til automatisk kontering, så tilbagevendende fakturaer konteres ens.

Registrer dine udbytter og dit foderforbrug

I fremstillingspriserne på grovfoder og korn indgår dine udbytter som det antal foderenheder eller hkg, du har høstet. I beregningen divideres produktionsomkostningerne med antallet af foderenheder eller hkg. Dermed kan lave udbytter betyde en høj fremstillingspris, og derfor er det vigtigt, at udbytterne er registreret præcist. Det samme er tilfældet med foderforbruget, for foderomkostningerne indgår i fremstillingsprisen på mælk, smågrise og slagtesvin. Heldigvis kan teknologien hjælpe dig. Det er muligt at måle foderforbruget via fuldfodervognen eller fodercomputeren, og du kan måle udbytterne ved at indveje høsten på en brovægt eller via en flow- og tørstofmåler på finsnitteren eller en flowmåler på mejetærskeren. Udbyttedataene kan du registrere i FarmTracking, og alle oplysningerne kan du samle i Lagermodulet i DMS, så du har dem til statusopgørelsen.

Fordel dine arbejdsomkostninger efter tidsforbrug

Arbejdsløn er en stor post, så både din og dine medarbejderes løn skal registreres de steder, hvor I faktisk arbejder – og her er ”slag på tasken”-bud ikke præcise nok. Hvis en medarbejder udelukkende arbejder i smågrisestalden, kan hans eller hendes løn konteres på driftsgrenen, men ofte vil medarbejderne arbejde både i stalden og marken eller i flere staldafsnit, og så skal deres løn fordeles ud fra deres tidsforbrug. Det optimale er, hvis dine medarbejdere foretager tidsregistrering, men gør de ikke det, kan du på ugebasis registrere, hvor de enkelte medarbejdere arbejder. F.eks. kan du indføre, at medarbejderne fortæller, hvor på bedriften de har arbejdet den seneste uge, når I er samlet til et tavlemøde. Antallet af timer er ikke væsentligt, men derimod den forholdsmæssige fordeling af timerne, da du skal bruge denne til at fordele arbejdsomkostningerne ud fra.

Registrer grisenes vægt – også ved intern overførsel

Er du svineproducent og overfører smågrise til din slagtesvinestald, er det vigtigt, at du registrerer vægten på dine smågrise korrekt. Både vægten og den interne overførselspris har nemlig betydning for beregningen af fremstillingsprisen på smågrisene og fremstillingsprisen pr. kg. slagtesvin. Hvis smågrisene f.eks. sættes til en vægt på 28 kg, men i virkeligheden vejer 34 kg, så vil fremstillingsprisen virke uforholdsmæssig høj, fordi omkostningerne er højere på en gris, der fodres til 34 kg end en til 28 kg. Derfor er det væsentligt, at vægten indgår ved vurdering af fremstillingspriserne for smågrise. Når man beregner fremstillingsprisen pr. kg. slagtesvin, indgår den beregnede pris på grisen ved overførslen fra sostald til slagtesvinestald. Derfor er det også væsentligt her, at overførselsprisen er beregnet afhængigt af smågrisenes overførselsvægt.

Sådan sikrer du korrekte data til beregningen af din fremstillingspris

  • Registrer dit foderforbrug via fuldfodervognen eller fodercomputeren
  • Registrer dine udbytter ved at indveje høsten på en brovægt eller via en flow- og tørstofmåler på finsnitteren eller en flowmåler på mejetærskeren
  • Bogfør dine omkostninger løbende, og konter dem på de rette driftsgrene og med de rette stedkoder, f.eks. i Summax
  • Fordel dine arbejdsomkostninger efter dit eget og medarbejdernes tidsforbrug, enten ved hjælp af tidsregistrering eller ved løbende opfølgning på medarbejdernes arbejdsopgaver – f.eks. ved ugentlige tavlemøder
  • Husk at veje og registrere vægten på dine smågrise – også ved intern overførsel.

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af