Jura

Force majeure i coronatider

Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?

Selv om man ikke på nuværende tidspunkt har pligt til at lukke virksomheder ned for at undgå spredning af coronavirus, vil dansk produktion og handel formentlig blive påvirket af den nuværende situation. 

Der har allerede været eksempler på, at varer ikke leveres med henvisning til, at levering ikke har været mulig på grund af coronavirus, og spørgsmålet er, hvad der gælder i sådanne situationer.

Forsinket eller manglende levering vil normalt give køberen ret til erstatning, hvis der er lidt et tab, og ret til i visse situationer at ophæve aftalen, men disse rettigheder vil i særlige situationer kunne bortfalde, nemlig hvor der foreligger force majeure.

Der findes ikke en entydig definition på force majeure, men begrebet er i vidt omfang fastlagt via retspraksis og i enkelte lovbestemmelser. Endvidere er det muligt i en kontrakt at fastlægge, hvad der skal betragtes som force majeure i det konkrete aftaleforhold.

Sælger af varer vil ofte i kontrakten eller salgs- og levringsbetingelserne have indsat en bestemmelse om, at der ikke kan gøres et ansvar gældende, når der foreligger force majeure, og det bestemmes samtidig, hvad der forstås ved force majeure.

Om en sælger af varer vil kunne påberåbe sig force majeure ved manglende levering, vil derfor i vidt omfang afhænge af, hvad der bestemmes i aftalen eller i sælgers salgs- og leveringsbetingelser, og det er derfor vigtigt for køber at gøre sig bekendt med disse.

Emneord

Vil du vide mere?