Planter

Dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af lagerkartofler i 2023

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Reglone (diquat - reg. nr. 1-299) til nedvisning af lagerkartofler fra den 30. juni 2023 til den 19. oktober 2023.

Tilladelse til opbevaring bortfalder den 19. oktober 2023. Reglone må kun anvendes i afgrødekoderne 149, 150 og 154-156.

Bemærkning fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at EU-Domstolen den 19. januar 2023 afsagde dom i sag C-162/21 vedrørende brugen af neonikotinoider. Miljøstyrelsen er kommet frem til, at dommen ikke er til hinder for ovenstående dispensation. Hvis EU-kommissionen vurderer, at dommen i sagen om neonikotinoider er mere vidtrækkende end den danske forståelse, kan det ikke afvises, at det kan få indvirkning på den allerede meddelte dispensation vedrørende brug af Reglone såvel som evt. fremtidige dispensationer.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 

 • Reglone (reg. nr. 1-299) må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 2 x 0,8 L/ha
 • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 90 L vand/ha
 • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning.
 • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
 • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj.
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte leddyr og terrestriske planter.

Krav til i tilknytning til indkøb 

SEGES Innovation skal, som sekretariat for Danske Kartofler, sikre, at der til den enkelte avler maksimalt må sælges et kvantum svarende til de godkendte doseringer. SEGES skal derfor på anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende information vedr. mængden af Reglone (reg. nr. 1-299), der er solgt til de enkelte avlere (identificeret ved CVR-nummer) og antallet af hektar med de relevante afgrødekoder jf. Fællesskema. Der skal derfor udfyldes en Tro og Love erklæring, som sendes til SEGES på reglone2023@seges.dk.

Krav til dokumentation for anvendelsen og afrapportering

Der fastsættes desuden krav om, at jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone (reg. nr. 1-299), hvoraf følgende skal fremgå: 

 • Sprøjtet areal i hektar (Ha) i hvilken afgrødekoder der er tale om 
 • Doseringen af Reglone og udbragt vandmængde/ha 
 • Bufferzoner til vandmiljø og § 3 områder 
 • Bufferzone til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer 
 • Anvendte afdriftsreducerende dyser (min. 50%)

Brugsanvisning til Reglone

Anvendelse af Reglone vil ikke være tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig nedvisning men skal anvendes i kombination med pyraflufen-ethyl (Mizuki). Nordisk Alkali har ansøgt om registrering af Mizuki for dyrkningssæsonen 2023. Dette middel har endnu ikke opnået godkendelse, men det forventes, at godkendelsen kommer meget snart. Det anbefales at udføre de to behandlinger med Reglone med et interval på 3 dage forud for behandling med Mizuki.

Sprøjteteknik

Reglone skal udbringes med maksimalt 90 l vand pr. ha og en sprøjteteknik, der giver mindst 50 procent reduktion af afdrift. I Miljøstyrelsens vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik ses udvalget af sprøjteteknik, der er godkendt med 50 procent afdriftsreduktion i bilag 1.

Se Miljøstyrelsen vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik
Se pdf med Bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik 

Tabel 1 viser hvilke hastigheder og tryk, der udbringer 90 liter pr. ha.

Konventionel sprøjteteknik med hydrauliske dyser

Dysestørrelse 7 km/t 7,5 km/t 8 km/t
ISO 015 2,4 2,7 3,1
ISO 02 1,3 1,5 1,7
ISO 025 - - 1,1

Tabel 1 viser hvilke hastigheder og tryk, der udbringer 90 liter pr. ha.

I tabel 2 er udvalgt en række dyser, som kan opfylde kravene til 50 procent afdriftsreduktion. Kolonnen ’Min. tryk, bar’ viser det laveste tryk, som ved test af dysen har givet et jævnt spredebillede. Trykket kan i praksis være en smule lavere, og der vil stadig være et acceptabelt spredebillede.

Eksempel: ISO 02 dysen Air Bubble Jet 02 fra Billericay udbringer ved 7,5 km pr. time og tryk på 1,5 bar 90 liter vand pr. ha. Trykket på 1,5 bar er det maksimale tryk, der må anvendes for at opnå 50 procent afdriftsreduktion. Dysen er testet til at give et jævnt spredebillede med tryk ned til 1 bar.

Hardi Twin
Hardi Twin er godkendt til 50 procent afdriftsreduktion med Hardi ISO-F 110-02. Lufthastighed skal være medium (max. 140 bar hydraulisk tryk) og afgrødehøjde mindst 30 cm.

Danfoil
Danfoil har godkendelse til 75 procent afdriftsreduktion ved en vandmængde på 70 l/ha, vandsøjletryk 7 mbar, bomhøjde 50 cm og afgrødehøjde mindst 30 cm.  

Vil du vide mere?

Støttet af