Planter

Dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af kartofler til lagring i 2022

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Reglone (diquat - reg. nr. 1-288) til nedvisning af lagerkartofler i perioden fra den 22. juni til den 19. oktober 2022.

Dispensationen til brug af Reglone gives på følgende vilkår:

 • Reglone (reg. nr. 1-288) må kun anvendes til nedvisning af lagerkartofler i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 2 x 0,8 L/ha.
 • Der må kun udbringes Reglone i de marker, som i Fællesskemaet er anført med afgrødekoderne 149, 150, 152-156. Stivelseskartofler til forarbejdning med afgrødekode 151 må ikke behandles med Reglone.
 • Dispensationen til markedsføring er givet fra den  22. juni til den 5. oktober 2022, med frist for salg i detailled 12. september 2022.
 • Dispensation til anvendelse og opbevaring gives i perioden 22. juni til 19. oktober 2022. 
 • Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
 • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 90 L vand/ha. 
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
 • Der skal anvendes afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion ved udbringning.
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte leddyr og terrestriske planter.
 • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
 • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
 • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. 
 • Det påhviler SEGES Innovation, at informere brugerne om de fastsatte vilkår og informere om pligten til at føre særskilt journal, som viser, at vilkårene er overholdt jf. Miljøstyrelsens skabelon.
 • SEGES Innovation skal sikre, at der til den enkelte avler maksimalt må sælges et kvantum svarende til de godkendte doseringer jf. ”Bestillingsseddel og Tro og love erklæring”. 
 • SEGES Innovation skal på anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende information vedr. mængden af Reglone (reg. nr. 1-288), der er solgt til de enkelte avlere (identificeret ved CVR-nummer) og antallet af hektar med de relevante afgrødekoder.
 • Jordbrugeren skal føre journal over anvendelsen af Reglone (reg. nr. 1-288), hvoraf følgende skal fremgå jf. ”Dokumentation som skal følge sprøjtejournaldata”.

Brugsanvisning til Reglone

Anvendelse af Reglone vil oftest ikke være tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig nedvisning. SEGES Innovation har ansøgt om anvendelse af 2 x L/ha Mizuki (pyraflufen-ethyl). Dette middel har endnu ikke opnået godkendelse på dispensation, men det forventes, at den den kommer i begyndelsen af juli. Den ansøgte dosering på 2 x 0,8 L/ha Reglone skal i langt de flest tilfælde følges op med én til to behandlinger med Mizuki (pyraflufen-ethyl) for at opnå tilfredsstillende nedvisning afhængig af sort og anvendelse. Det anbefales at udføre de to behandlinger med Reglone med et interval på 3 dage.  

Sprøjteteknik

Reglone skal udbringes med maksimalt 90 l vand pr. ha og en sprøjteteknik, der giver mindst 50 procent reduktion af afdrift. I Miljøstyrelsens vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik ses udvalget af sprøjteteknik, der er godkendt med 50 procent afdriftsreduktion i bilag 1.

Se Miljøstyrelsen vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik 
Se pdf med Bilag 1 til Miljøstyrelsens vejledning om driftsreducerende sprøjteteknik 

Konventionel sprøjteteknik med hydrauliske dyser

Dysestørrelse 7 km/t 7,5 km/t 8 km/t
ISO 015 2,4 2,7 3,1
ISO 02 1,3 1,5 1,7
ISO 025 - - 1,1

Tabel 1 viser hvilke hastigheder og tryk, der udbringer 90 liter pr. ha.

I tabel 2 er udvalgt en række dyser, som kan opfylde kravene til 50 procent afdriftsreduktion. Kolonnen ’Min. tryk, bar’ viser det laveste tryk, som ved test af dysen har givet et jævnt spredebillede. Trykket kan i praksis være en smule lavere, og der vil stadig være et acceptabelt spredebillede.

Eksempel: ISO 02 dysen Air Bubble Jet 02 fra Billericay udbringer ved 7,5 km pr. time og tryk på 1,5 bar 90 liter vand pr. ha. Trykket på 1,5 bar er det maksimale tryk, der må anvendes for at opnå 50 procent afdriftsreduktion. Dysen er testet til at give et jævnt spredebillede med tryk ned til 1 bar.

Hardi Twin
Hardi Twin er godkendt til 50 procent afdriftsreduktion med Hardi ISO-F 110-02. Lufthastighed skal være medium (max. 140 bar hydraulisk tryk) og afgrødehøjde mindst 30 cm.

Danfoil
Danfoil har godkendelse til 75 procent afdriftsreduktion ved en vandmængde på 70 l/ha, vandsøjletryk 7 mbar, bomhøjde 50 cm og afgrødehøjde mindst 30 cm.  

Læs mere om Reglone i Middeldatabasen. 

Vil du vide mere?

Støttet af