Natur og vandmiljø

Kvælstofudledningen år 1900 og betydningen for vandområdeplaner

Resumé

Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for hvorledes man i Vandområdeplaner skal finde en reference for miljøtilstanden og dermed for kvælstofindsatsen til landbruget

Aarhus Universitet er ved at færdiggøre et projekt i samarbejde med GEUS, DTU og DMI, hvor størrelsen af kvælstofudledningen i år 1900 beregnes. Resultaterne heraf blev offentliggjort på Plantekongressen i Herning d. 15. januar. Det er et projekt som SEGES har fulgt nøje siden Aarhus Universitet offentliggjorde deres første bud på udledningen år 1900 i 2014. SEGES giver sig normalt ikke af med landbrugshistorie. Men lige her er den faktisk interessant, fordi tilstandene i vandmiljøet i år 1900 af Miljøstyrelsen blev defineret som referencetilstanden i Vandrammedirektivet, fordi ålegræsudbredelsen i år 1900 var kortlagt og var tilfredsstillende. Ifølge Vandrammedirektivet skal opnås en god økologisk tilstand i alle vandområder, og denne er defineret som, at tilstanden kun må afvige lidt fra referencetilstanden. Derfor er det nærliggende at tænke sig, at hvis kvælstofudledningen i år 1900 faktisk var højere end hidtil antaget ved en tilstand med tilfredsstillende ålegræsudbredelse, må de marine kvælstofreduktionsberegninger revideres, og landbruget få mindsket de betydelige kvælstofreduktionskrav oprindeligt fastsat i vandområdeplanerne. 

Vil du vide mere?

Emneord