Jura, Økonomi og ledelse

Indskrænkning af retten til at drive virksomhed ved visse overtrædelser af udlændingeloven

Nyt lovforslag skal sikre, at virksomhedsejere fremover vil kunne blive fradømt retten til at drive virksomhed ved grov udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft.

Med lovforslaget foreslås, at den, som bliver dømt for under særligt skærpende omstændigheder at overtræde udlændingelovens regler om beskæftigelse af udlændinge, skal kunne frakendes retten til at deltage i ledelsen af den form for erhvervsvirksomhed, som den pågældende udøvede på tidspunktet for overtrædelsen af udlændingeloven. 

I 2020 skærpede regeringen bødestraffen for virksomheder, der benytter sig af udenlandsk arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder. Regeringen vil med lovforslaget supplere det skærpede strafniveau med en mulighed for at idømme rettighedsfrakendelse i sager om grov overtrædelse af udlændingelovens regler om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. 

Med lovforslaget indsættes en ny bestemmelse i udlændingeloven. Det betyder, at den som dømmes for under særligt skærpende omstændigheder at overtræde udlændingelovens bestemmelser om beskæftigelse af udlændinge, kan frakendes retten til at deltage i ledelsen af den form for erhvervsvirksomhed, som den pågældende udøvede på tidspunktet for overtrædelsen. 

Det udgør en ”særligt skærpende” omstændighed, at forholdet er begået som led i erhvervsvirksomhed og under ét eller flere af følgende forhold:

  • Forholdet er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed
  • Der er ved overtrædelsen opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre
  • Udlændingen har ikke haft ret til at opholde sig her i landet. 

Det fremgår desuden af lovforslaget, at der som udgangspunkt vil kunne idømmes rettighedsfrakendelse i tilfælde, der kan medføre større bøder og fængselsstraf. Det vil særligt være tilfældet, hvor overtrædelsen omfatter flere udlændinge eller strækker sig over en længere periode, hvor flere af de ovennævnte skærpende omstændigheder er til stede, eller hvor den pågældende mange gange tidligere har overtrådt udlændingelovens bestemmelser om beskæftigelse af udlændinge. 

En rettighedsfrakendelse efter den foreslåede bestemmelse vil indebære, at den pågældende ikke må deltage i ledelsen af den form for erhvervsvirksomhed, som den pågældende udøvede på tidspunktet for overtrædelsen. 

Se: Lovforslag nr. L 189, Folketinget 2021-22, fremsat den 28. april 2022

Kilde: Misbrug af udenlandsk arbejdskraft skal kunne koste retten til at drive virksomhed (uim.dk)

Vil du vide mere?