Nye fosforregler

Vær særlig opmærksom på nye fosforregler, hvis du leverer
gylle til biogasanlæg.


Bytter man sin kvæggylle til afgasset gylle fra et biogasanlæg, vil kravet til harmoniareal sandsynligvis stige. Foto: SEGES

Fra 1. august i år indføres en ny fosforregulering, som ændrer måden, man beregner det krævede udspredningsareal for husdyrgødning. Fremover bliver den maksimale mængde husdyrgødning pr. ha reguleret af enten et kvælstofloft eller et fosforloft, og mængden reguleres af det loft, som rammes først. Det er vigtigt at være opmærksom på alle fordele og ulemper, når man skal forhandle kontrakt med et biogasanlæg.

Harmonikrav

Bytter man sin kvæggylle til afgasset gylle fra et biogasanlæg, vil kravet til harmoniareal sandsynligvis stige, fordi fosfor i biogasgylle normalt er væsentlig højere end i kvæggylle (lavere NP-forhold). Fosforloftet rammes hurtigt, og mængden af kvælstof man kan sprede reduceres derfor. I tabel 1 er gennemregnet et eksempel for en landmand med 300 malkekøer med opdræt. Der anvendes 10 kg fosfor pr. ha i startgødning til majs. Resultatet viser, at på både ”almindelige” kvægbrug, men især på undtagelsesbrug , kan ombytning af kvæggylle til afgasset gylle betyde en betydelig stigning i harmonikravet på 15-20 pct. Når man bytter til afgasset gylle, kan man altså fremover ikke få den samme mængde retur, som man hidtil har kunnet.

Fosforloftet ligger fast på 35 kg fosfor pr. ha for undtagelsesbrug, men for normale brug beregnes loftet ud fra oprindelsen af den husdyrgødning og andet materiale, der indgår i den afgassede gylle. Så hvis biogasanlægget er domineret af kvæggylle og affald, bliver fosforloftet lavt, mens fosforloftet bliver højt, hvis anlægget er domineret af svinegylle.

Supplering med kvælstof og kalium

Når harmonikravet stiger, skyldes det, at der kan udbringes en mindre mængde gødning pr. ha, og det betyder naturligvis, at der tilføres færre næringsstoffer pr. ha. Kvælstofudnyttelsen i afgasset gylle fra biogasanlæg, hvor der bruges meget dybstrøelse, energiafgrøder eller halm, er nogenlunde på niveau med kvælstofudnyttelsen i kvæggylle. Der skal derfor suppleres med en større mængde af især kvælstof og kalium i handelsgødning. Beregninger viser, at der i nogle tilfælde skal tilføres 30-50 kg mere kvælstof og 40-60 kg kalium i handelsgødning. Den manglende gødning har en værdi på 4-600 kr. pr. ha.

Stil krav til biogasanlægget

Fremover bliver det vigtigere at overveje fordele og ulemper ved at levere gylle til et biogasanlæg og få afgasset gylle retur. De ovennævnte ulemper skal vejes op mod fordele og andre ulemper, der er ved at være tilknyttet et biogasanlæg (se tabel 2). En del af ulemperne kan løses ved at stille krav om at modtage afgasset gylle med et lavere fosforindhold end normalt. Det kan fx. gøres ved mekanisk gylleseparering eller ved naturlig sedimentation i lagertanke på biogasanlægget, hvis ikke man kan lave en ren kvæglinje.

Tabel 1. Beregning af harmonikrav (hektar) for 300 malkekøer med opdræt med og uden afgasset gylle efter de eksisterede regler med dyreenheder og med de nye regler med kvælstof- og fosforloft.

  NP-forhold 2016/17 (ha) 2017/18 (ha)
“Normale” kvægbrug
Kvæggylle 6,6 326 314
Afgasset gylle 5,4 326 336
Forskel i forhold til kvæggylle - 0 22
Undtagelsesbrug
Kvæggylle 6,6 241 275
Afgasset gylle 5,4 241 326
Forskel i forhold til kvæggylle - 0 51

Tabel 2. Vigtigste fordele og ulemper ved at bytte kvæggylle til afgasset gylle.

Fordele Ulemper
Reducerede lugtgener Større harmonikrav
Hygiejnisering af gyllen Mindre mængde udnyttet kvælstof pr. ha
Forbedret kvælstofudnyttelse på nogle anlæg Mindre mængde kalium pr. ha
Nem afsætning og god udnyttelse af kalvemøg Dårligere flydelag på gylletankene
Evt. reducerede transportomkostninger Afgasset gylle er dyr at forsure

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 13, 2017