Jura

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge og virksomheder

Der er indgået en Trepartsaftale, der bl.a. øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020 og nedsætter AUB-bidraget i 2020.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en Trepartsaftale, som indeholder følgende hovedpunkter:

Løntilskud til private virksomheder med lærlinge og elever i 2020

Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. Løntilskuddet gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.

For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler for at understøtte oprettelsen af ordinære aftaler, der skaber større sikkerhed for eleverne.

For korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.

Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres elever i regi af den generelle lønkompensationsordning for elever på det private arbejdsmarked, vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge, jf. ovenfor.

Forhøjet lønrefusion resten af 2020

Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020.

Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold i 2. halvdel af 2020 for disse aftaletyper.

Nedsættelse af AUB-bidraget i 2020

Indbetalingen af AUB-bidrag suspenderes for samtlige arbejdsgivere på samlet set 1,4 mia. kr. i 2020, heraf udgør de offentlige arbejdsgiveres andel 0,4 mio. kr., hvilket vil skabe balance i AUB-ordningen for 2020. Tilskuddet vil blive udbetalt pr. bidragsudløsende medarbejder og udbetales i forbindelse med Samlet Betaling.

Fleksibelt AUB-bidrag

Fremadrettet etableres der et fleksibelt AUB-bidrag, der indebærer en løbende tilpasning af indbetalingerne til AUB gennem en årlig justering af AUB bidraget. Modellen indebærer således, at bidraget fremadrettet kan blive reduceret eller forhøjet i takt med udviklingen i udgifterne i AUB-ordningen. Bidraget fastsættes første gang for året 2021 på baggrund af de forventede udgifter i AUB i 2021.

Refusion af pensionsudgifter til elever og lærlinge

På det private arbejdsmarked er der indgået overenskomstaftale i 2020. Som element i aftalen vil overenskomstparterne arbejde for, at AUB refunderer arbejdsgiveres udgifter til pension for elever og lærlinge på 18-19 år samt for elever på 25 år og derover.

Bedre adgang til skolepraktik i 2020

Der er afsat midler til en række tiltag, der blandt andet skal sikre, at eleverne får bedre adgang til skolepraktik, herunder en forbedring af udstyret, så eleverne i højere grad bliver klar til en praktikplads.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Vil du vide mere?