Natur og vandmiljø

Ny rapport fra Aarhus Universitet: Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet

Aarhus Universitet har udgivet en rapport om virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen.

Rapporten må forventes at danne udgangspunkt for effektberegning af forskellige tiltag i den fremtidige kvælstofregulering. Rapporten indeholder både tiltag på og uden for dyrkningsfladen.

Læs eller hent hele Rapporten

Resultaterne er summeret i en tabel, der giver en oversigt over effekter og omkostninger ved tiltagene. Se sammendrag og konklusionstabel.

Effekterne i kg kvælstof og i omkostningen pr. kg N ved brug af tiltaget kan ikke sammenlignes direkte mellem virkemidler på dyrkningsfladen (f.eks. efterafgrøder) og virkemidler i kanten af dyrkningsfladen (f.eks. minivådområder). Det skyldes, at kvælstoffjernelsen (retentionen) under transport fra rodzone til vandløb kan være meget forskellige.

I gennemsnit fjernes under vandets transport til kystvandene således ca. 70 pct. af kvælstof udvasket fra rodzonen f.eks. fra efterafgrøder, mens retentionen i kvælstof udledt gennem minivådområder kun har en retention på i gennemsnit 8 pct. En nærmere vurdering af de enkelte virkemidler kræver, at man læser de respektive afsnit i rapporten. 

SEGES har deltaget i en følgegruppe og har afgivet kommentarer til udkast til rapporten, men har ikke været direkte fagligt involveret i udarbejdelsen af virkemiddelkataloget. 

Kilde:
Eriksen,J.,Thomsen,I.K., Hoffmann,C.C., Hasler,B. og Jacobsen,B.H. (redaktører),(2020): Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet, DCA Rapport nr. 174 · august 2020.

 

Vil du vide mere?

Støttet af