Økonomi og ledelse

Finansiering til små og mellemstore virksomheder ramt af COVID-19

Rammerne er på plads vedr. regeringens erhvervspakke til virksomheder, der er ramt af COVID-19. Vækst-fonden kan yde garanti for 70 % af et pengeinstitutlån til kreditværdige virksomheder, der har eller forventes at lide et omsætningstab på 30 %.

COVID-19 har ramt indtjeningen for mange virksomheder. I den forbindelse lancerede regeringen og Folketingets partier en erhvervspakke, som skal hjælpe små og mellemstore virksomheder, hvis de bliver ramt af COVID-19. Samlet er der en garantiramme på 17,5 mia. kr. og en tabsramme på 5 mia. kr., hvilket giver et udlånspotentiale på 25 mia. kr.

Hvad dækker finansieringsordningen og hvor længe gælder den?

Formålet med erhvervspakken er at hjælpe kreditværdige små og mellemstore virksomheder med finansiering, hvis virksomhedens omsætning rammes af COVID-19. Ordningen tilbyder virksomheden en garanti på 70 % af nye driftskreditter eller lån ydet af pengeinstitutter og leasingselskaber. Garantien ydes af Vækstfonden, som administrer garantierne.

Indtil videre dækker garantierne for lån og kreditter fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. Virksomhedens forventede omsætningstab kan være for hele eller dele af denne periode, dog minimum en periode på 14 dage.

Der kan ikke søges om garanti efter d. 15. oktober 2020.

Hvornår kan virksomheden få garanti?

Virksomheden skal være kreditværdig. Er det tilfældet er virksomheden - uanset branche – berettiget til COVID-19 garantien.

Der skal være lidt eller forventes et tab på minimum 30 % virksomhedens omsætning som følge af COVID-19. I praksis opgøres et forventet tab som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i garantiperioden og den realiserede omsætning i samme periode for 2019. Virksomheden skal fratrække andre realiserede eller forventede hjælpekompensationer i det beregnede tab.

For at komme i betragtning må virksomhederne ikke beskæftige over 250 personer og omsætningen må ikke overstige 50 mio. euro samt have en samlet årlig balance over 43 mio. kr. Ordningen gælder både danske, grønlandske og færøske virksomheder.

Hvad skal virksomheden gøre?

Virksomheden skal tage kontakt til sit pengeinstitut, som formidler kontakten til Vækstfonden. Hvis pengeinstituttet vurderer, at virksomheden er kreditværdig, ansøges digitalt om garantien hos Vækstfonden.

I ansøgning oplyses Vækstfonden om det beregnede omsætningstab for virksomheden. Det oplyste omsætningstab er det maksimale, som virksomheden kan få dækket, og så selvom det viser sig, at tabet bliver højere. Bliver omsætningstabet lavere end forventet reduceres garantien forholdsmæssigt. Viser det sig, at omsætningstabet er mindre end 30 %, bortfalder garantien.

I forbindelse med opgørelse af omsætningstabet skal virksomheden opgøre deres likviditetsbehov inkl. investeringsbehov i en 18 måneders periode fra ansøgningstidspunktet.

Virksomheden skal forberede følgende i forbindelse med ansøgningen.

  • Generel information om virksomheden
  • Finansieringsbeløb og løbetid
  • Økonomiske oplysninger, herunder regnskabstal for virksomheden

Virksomhedens forpligtelser ved garanti

Virksomheden er forpligtet til at lade sig kontrollere af Vækstfonden, som kan kræve en revisorerklæring på, at omsætningstabet er korrekt opgjort.

Efter udløb af tabsperioden skal pengeinstituttet sammen med virksomheden opgøre det realiserede omsætningstab. Tabet indberettes til Vækstfonden senest 60 dage efter udløb af tabsperioden.

Sker det ikke kan det medføre, at garantien erklæres ugyldig.

Garantien kan ikke benyttes på eksisterende driftskreditter eller lån. Der skal oprettes et nyt låneforhold. Yderligere er det et krav, at beløbet, der ydes garanti til, ikke benyttes til afdrag af anden gæld.

Omkostninger, løbetid og opsigelse

Vækstfonden har en stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, som udgør 1 % af det garanterede beløb. Det er låntager, som opkræver omkostningerne, som betales helårligt forud.

Løbetiden på garantien er op til 7 år.

Garantien kan opsiges løbende, men forudbetalt provision bliver ikke refunderet.

Vil du vide mere?