Jura, Fjerkræ, Kvæg, Svin

Hvornår skal man opfylde krav til IE-husdyrbrug?

De skærpede krav til IE-husdyrbrug betyder, at man skal være opmærksom på, hvornår der er tale om IE-husdyrbrug.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen definerer et IE-husdyrbrug som et husdyrbrug, der er godkendt til flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Definitionen er bl.a. afgørende for, om man skal opfylde krav om miljøledelse.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 11

IE-husdyrbrug: Husdyrbrug, som er godkendt til flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

De ord, som man skal lægge mærke til, er ordene ”er godkendt til”. 
Ordene betyder, at de husdyrbrug som omfattes, er de, som er godkendt til de fastsatte antal stipladser. 
Det betyder, at det ikke tillægges betydning, hvordan de faktiske fysiske forhold er på ejendommen. 

Hvis man har opnået godkendelse til udvidelse af et husdyrbrug fra fx 1.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) til 2.001 pladser, omfattes husdyrbruget af kravene til IE-husdyrbrug fra godkendelsestidspunktet. Det gælder også, selvom man ikke har udnyttet godkendelsen endnu. En godkendelse kan ligge i skuffen i op til 6 år uden at blive udnyttet, før den falder bort, jf. husdyrbruglovens § 59a, stk. 1.

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at man er bundet af godkendelsen som IE-husdyrbrug – og altså skal opfylde kravene til IE-husdyrbrug – indtil den dag, hvor man søger om en ny godkendelse/tilladelse, hvor antallet af stipladser mindskes til under grænseværdierne. Denne opfattelse fremgår af afsnit 1 i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om anvendelsesområde, definitioner mv. samt af et helpdesksvar fra 16. januar 2020 med titlen ”hvis man falder ud af godkendelsespligt”. 

Det gælder ifølge afsnittet om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 17, §§ 42-51 i vejledning til husdyrvejledningen også i den situation, hvor kontinuitetsbrud betyder, at produktionen ikke længere må overstige grænseværdierne.

Vi er enige med Miljøstyrelsen i, at man ikke bare kan meddele kommunen, at man er kommet under det i godkendelsen fastsatte antal stipladser og dermed undgå kravene til IE-husdyrbrug. Man bliver nødt til at søge om en ny tilladelse / godkendelse og følge proceduren i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51. 

Men i forhold til kontinuitetsbrud har styrelsens noget rigide fortolkning ikke umiddelbart støtte i husdyrbrugloven. Loven fastsætter i § 59a, stk. 2, at kontinuitetsbrud medfører, at der sker bortfald af den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Hvis kontinuitetsbrud fx betyder, at der er sket bortfald af retten til at have flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg), så er husdyrbruget ikke længere godkendt til dette, og så opfylder husdyrbruget ikke længere betingelserne for at være IE-husdyrbrug – sådan som det er defineret i bekendtgørelsen. Dermed omfattes det ikke længere af kravene til IE-husdyrbrug.

Anmeldelse af skift i dyretype kan også betyde, at et husdyrbrug ikke længere er godkendt som IE-husdyrbrug. Det kræver, at det fremgår tydeligt af kommunens afgørelse, at skiftet indebærer, at husdyrbruget ikke længere er godkendt til fx flere end 750 stipladser til søer. Det kan være tilfældet, hvis man skifter til kvæg. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 6, hvor der står, at ”det skal fremgå af afgørelsen, hvilke vilkår i godkendelsen eller tilladelsen der bortfalder som følge af afgørelsen om den anmeldte ændring eller udvidelse”. Hvis det fremgår entydigt af kommunens afgørelse, at husdyrbruget ikke længere er godkendt til søer, så er godkendelsen ændret på dette punkt. Husdyrbruget opfylder herefter ikke længere betingelsen for at være et IE-husdyrbrug i bekendtgørelsens terminologi.

IE-husdyrbrug ifølge direktivet

I IE-direktivet (2010/75/EU) er et IE-husdyrbrug defineret påfølgende måde:

”BILAG I, Kategorier af aktiviteter som omhandlet i artikel 10…

6.6.   Intensiv fjerkræavl eller svineavl:
a) hvor der er flere end 40.000 pladser til fjerkræ
b) hvor der er flere end 2.000 pladser til fedesvin (over 30 kg), eller
c) flere end 750 pladser til søer, hvor der er flere end 40.000 pladser til fjerkræ”

Det afgørende efter direktivet er de faktiske forhold på husdyrbruget, og ikke hvad husdyrbruget er godkendt til. Definitionen af et IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen stemmer derfor ikke overens med definitionen i IE-direktivet.

Vil du vide mere?

Støttet af