Planter

Gode dæk med lavt lufttryk giver større majsudbytter

SEGES har i 2021 gennemført et dækforsøg, der viser et merudbytte på ca. 10%, i de majsrækker der køres i, ved god dækmontage med lavt lufttryk.

Forsøget er gennemført i storparceller med 4 gentagelser hos gårdejer Anton Feddersen ved Roager syd for Ribe i samarbejde med NDI (Nordisk Dæk Import) og Bjolderupgaard Maskinstation.

Gyllen blev nedfældet placeret 23. april i pløjet jord, der var pakket efter pløjning med en tung tallerkenharve med STS pakker. Jorden var meget tør, hvilket gav ekstremt gode kørselsforhold. Det er sandsynligt at potentialet kan være større ved underoptimale forhold. Majsen blev først sået 20. maj på grund af nedbør.
Gyllens placeringsdybde er målt i hver række i alle parceller. Høstudbyttet er opgjort på rækkeniveau, for at kunne opgøre forskellen mellem rækkerne, der var kørt i med de to dæktyper og -tryk.

Traktor med gyllevogn der kører ned ad en nogen mark

Billede 1. Gyllevogntoget bestod af en Fendt 939 og en Samson PG27II. Gyllen er nedfældet placeret, hvor målsætningen er placering i 10 cm – 5 cm under majsfrøet, der sås med RTK-GPS nøjagtig over majsrækkerne.  Foto: Henning Sjørslev Lyngvig.

I led 1 er der nedfældet gylle med gyllevogntogets standarddæk med lufttryk efter maskinstationens praksis. Traktorens dæk havde et lufttryk på 2,2 bar for og 2,5 bar bag. Gyllevognens dæk havde alle et dæktryk på 3,0 bar. Det afvises ikke, at standarddækkene kunne have været anvendt med et lavere dæktryk.
I led 2 blev alle dækkene på gyllevogntoget udskiftet med Alliance Agriflex VF-dæk med samme dimensioner som standarddækkene. VF-dæk tillader 40% lavere lufttryk end standarddæk. 

NDI vurderer, at 1,0 bar dæktryk i alle dæk er realistisk med lille andel af kørsel på vej med høj hastighed. Ved stor andel af kørsel på vej anbefaler de lidt højere dæktryk; aksel 1 (traktor for): 1,2 bar, aksel 2: 1,0 bar, aksel 3-4-5 (gyllevogn): 1,7 bar.

Det er vigtigt at forstå, at det er dækkenes evne til at anvende lavt lufttryk – og holde til det – der udgør forskellen mellem dæktyperne. Forskellen i jordpakning bestemmes af dækkets bæreflade. Jo større bæreflade, jo bedre fordeling af hjullasten. Og jo lavere lufttryk, jo større bæreflade.

Jordpakning

På trods af særdeles gode tørre kørselsforhold halverede VF-dækkenes lave dæktryk spordybden fra 79 mm til 45 mm, og hjulslippet blev reduceret med 4,4 pct. Og lavere hjulslip er lig med mindre traction, der er forskydningskræfterne i jorden fra trækkende hjul. 

Jordpakningen blev målt med et elektronisk penetrometer, der presses i jorden, og logger jordmodstanden mellem 0 og til 80 cm dybde. Målingerne er foretaget i og udenfor sporet i begge led.

Penetrologgeren viste mindre jordpakning i 0-40 cm dybde, hvor VF-dækkene med lavt lufttryk havde kørt. I 20 og 25 cm var forskellen signifikant. Under 40 cm var forskellen modsatrettet. Det vurderes at skyldes andre faktorer end dækvalget, der normalt kun har en væsentlig effekt i overjorden ned i ca. 30 cm dybde.
Nedbør medførte såning i et lidt fugtigt såbed. Lige før såning var hjulsporene efter gyllevognen bedre afdrænet, hvor VF-dækkene med lavt lufttryk var anvendt, end hvor standarddækkene med højt lufttryk havde kørt.

Udbytter

Udbyttet i rækkerne hvor VF-dækkene med 1,0 bar dæktryk havde kørt, var 12,9 afgrødeenheder pr. ha større, end hvor standarddækkene med 3,0 bar dæktryk havde kørt. En forskel på ca. 10 pct. der er signifikant. 

Der var ikke visuel forskel på majsplanterne gennem vækstsæsonen. Det stemmer overens med de udenlandske erfaringer, at de første 20 procent udbytteforskel mellem to majsplanter, kan man ikke se med det blotte øje.

Tabel 1. Udbytter og registreringer i dækforsøgets parceller

Majsrække
12 rk. nedfælder

Dæktype Dæktryk, bar
Aksel: 1,2, 3-4-5 
Kørt i rækken  Planter pr. m2  Plantehøjde 9/7, cm  Plantehøjde 4/10, cm  Tørstof ved høst, %  Stivelse g pr. kg tørstof  NEL20, MJ pr. kg tørstof  Udbytte pr. ha 
 hkg tørstof a.e. 
 1-4, 6, 7, 9-12 standard 

2,2, 2,5 

3-3-3

 -  8,2  95  242  33,5  298  6,56  173,8  153,4
 5, 8 standard  +  8,0  93  243  33,0  301  6,55  141,3  124,6
 1-4, 6, 7, 9-12  VF

 1, 1

1-1-1

 -  8,2  96  244  33,0  293  6,55  168,6  148,6
 5, 8  VF  +  8,2  95  241  32,3  289  6,55  156,1  137,5

2021. 1 forsøg

Udbytteniveauet i rækkerne som dækkene ikke overkørte, er højest (ikke signifikant) i parcellerne med standarddæk. Det kan ikke have sammenhæng med dækvalget, men tilskrives, at gyllens placeringsdybde var større end de ønskede 10-11 cm i parcellerne med VF-dæk. 

Placeringsdybden er opgjort i alle sårækker og gentagelser. Når placeringsdybderne sammenholdes med udbytterne, viser det, at udbyttet falder med 40 foderenheder pr. ha for hver cm forøget placeringsdybde. Det bemærkes at spredningen er stor.

Synlig udfladning af VF-dæk under nedfældning ved kørsel på bar mark

Billede 7. Udfladning af VF-dæk under nedfældning. Foto: Claus Solhøj, Landbrugsmedierne.

Vil du vide mere?