Kvæg

Kvægbruget skruer op for bæredygtig produktion med frivillig proteinaftale

For at mindske ammoniakudledningen har L&F Kvæg indgået frivillig aftale om, at kvægbruget frem mod 2023 reducerer indholdet af råprotein i foderet til malkekøer.

L&F Kvæg har i dag, den 30. oktober, underskrevet en frivillig aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om, at erhvervet frem til 2023 vil reducere det gennemsnitlige indhold af råprotein i foder til malkekøer. 

Aftalen indgås på baggrund af, at Danmark er et stykke vej fra at opfylde sin forpligtelse overfor EU om at reducere udledningen af ammoniak med 24 pct. i forhold til niveauet i 2005 – og at et ekspertudvalg har peget på reduktion af proteinindholdet i foder som et af de tiltag, der gør det muligt at nå målet. 

Formålet med aftalen er derfor, at mængden af råprotein reduceres, så ammoniakudledningen fra gylle i både stald, lager og ved udbringning mindskes.

”Det giver mening for både dyr, miljø og bundlinje,”
Ida Storm, Sektordirektør

Sektordirektør: Det er sund fornuft at fodre max 17 pct. råprotein

Sektordirektør i L&F Kvæg Ida Storm er tilfreds med aftalen:
”Vi har valgt at indgå denne aftale, fordi det er et område, hvor vores erhverv i den grad kan være med til at løfte en vigtig opgave – ovenikøbet uden at det har de store omkostninger for landmanden,” forklarer Ida Storm. ”Faktisk tværtimod,” tilføjer hun. ”Alt for mange mælkeproducenter ligger på et proteinniveau over normen. Hvis alle sørger for at holde sig på max 17 pct. råprotein, kan vi udnytte proteinfodret bedre, reducere spild af protein og få en mindre ammoniakfordampning fra gyllen,” fastslår Ida Storm.

Sektordirektøren understreger, at forsøg i både ind- og udland har vist, at 16-16,5 pct. råprotein faktisk er tilstrækkeligt til at sikre både høj mælkeydelse, sundhed og reproduktion.

Figur 1

Både kvæg- og svinesektoren ønsker at reducere indholdet af protein i foder, og indgik i dag hver en frivillig aftale med Miljø- og Fødevareministeriet. Her har de to sektorformænd for hhv. kvæg og svin, Christian Lund og Erik Larsen netop underskrevet aftalerne.

Tre indsatsområder

Aftalen omfatter tre indsatsområder: 1. Forskning og dokumentation, 2. managementværktøjer og 3. kommunikation: 

  1. Forskning og dokumentation:
    I forhold til det første punkt vil L&F Kvæg bl.a. fortsætte sit igangværende projekt med at teste lavere proteinration i en række besætninger landet over samt arbejde med udvikling af nye metoder til mere præcis styring af fodringen. 
  2. Managementværktøjer:
    For at lette management er der allerede implementeret en max-anbefaling af råprotein i NorFor og DMS. Desuden vises værdien ’råprotein’ med rødt i DMS, hvis den overstiger 170 g/kg ts. 
  3. Kommunikation:
    Hvad angår punktet kommunikation forpligter L&F Kvæg sig til løbende at orientere om retningslinjerne for max 17 pct. protein, at orientere om ny viden samt om nye initiativer og udviklingen i målsætningen.

Følges via foderkontroldata

SEGES følger løbende udviklingen ved hvert halve år udtrække foderkontroldata fra malkende køer. Første udtræk sker i januar 2021.

Vil du vide mere?