Jura, Økonomi og ledelse

Lovforslag om seksuel chikane vedtaget

Folketinget vedtog den 23. marts 2023 lovforslaget om seksuel chikane. Lovforslaget udmønter tre-partsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser.

Den forhenværende regering og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2022 en trepartsaftale om seksuel chikane. Formålet med aftalen og loven er at styrke indsatsen mod seksuel chikane og fremme en sund kultur på landets arbejdspladser. 

Loven har til formål at understøtte den nødvendige kulturændring på den enkelte arbejdsplads. Med loven tydeliggøres reglerne, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, ligesom det også får større konsekvenser, hvis arbejdsgiver ikke lever op til sine forpligtigelser.

Loven indeholder følgende hovedpunkter: 

Tydeliggørelse af arbejdsgivers ansvar 

Med loven tilføjes i ligebehandlingsloven, at arbejdsgiver er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet, og til at håndtere tilfælde af seksuel chikane. Det bemærkes, at arbejdsgiver også tidligere har haft pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed. Denne pligt har dog tidligere kun fremgået af forarbejderne til ligebehandlingsloven og retspraksis, og lovændringen har således til formål at tydeliggøre arbejdsgiverens pligter.

Højere godtgørelsesniveau 

Med loven hæves godtgørelsesniveauet i grove sager om seksuel chikane. Det vil for eksempel være sager, hvor der er tale om grove krænkelser, eller hvor den krænkede tilhører en udsat gruppe, for eksempel elever. Desuden vil det blive tillagt vægt, om der eksisterer et magtforhold, samt arbejdsgivers forebyggende indsats, herunder om der på arbejdspladsen foreligger en personalepolitik om seksuel chikane. 

Mulighed for godtgørelse fra krænkeren 

Efter de gældende regler skal et krav om godtgørelse rettes mod arbejdsgiver og krænker efter to forskellige regelsæt i sager om seksuel chikane. Et krav om godtgørelse mod arbejdsgiver skal rejses efter ligebehandlingsloven, hvorimod et krav om tortgodtgørelse mod krænkeren skal rejses efter erstatningsansvars-loven. 

Med loven tilføjes det til ligebehandlingsloven, at en person, der har været udsat for seksuel chikane i forbindelse med udførelse af deres arbejde, kan tilkendes en godtgørelse for tort fra den medarbejder, der har begået krænkelsen. Formålet med ændringen er således at tydeliggøre, at der også kan rettes krav mod krænkeren. Det kan nu gøres med hjemmel i ligebehandlingsloven, hvis krænkeren også har været ansat hos arbejdsgiveren.

Arbejdsmiljøloven 

Ud over ovenstående ændringer til ligebehandlingsloven, bliver det med loven også i arbejdsmiljøloven tydeliggjort, at arbejdsledere og ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane på arbejdspladsen, hvis de bliver opmærksomme på det. Der er ikke med loven tilsigtet en indholdsmæssig ændring af pligterne i arbejdsmiljøloven, men alene en tydeliggørelse af, at arbejdsmiljøloven både dækker det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Lov om erhvervsuddannelser

I erhvervsuddannelsesloven indføres det, at elever og lærlinge, der bliver udsat for seksuelle krænkelser, kan se bort fra opsigelsesfristen på en måned, hvis de ønsker at hæve uddannelsesaftalen med deres praktiksted, ligesom det indføres, at godkendelse som lærested kan tilbagekaldes i tilfælde af sager om seksuel chikane. Også her er der alene tale om en kodificering af gældende praksis på området. 

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2023.

Se hele lovforslaget her: Lovforslag nr. L 31, Folketinget 2022-23, vedtaget 23. marts 2023

Kilde: Lovforslag om seksuel chikane er vedtaget i Folketinget (bm.dk)

 

Vil du vide mere?