Økologi

Økologisk biogas: Få styr på de tilladte biomasser

Afgasset gødning fra biogasanlæg skal overholde de økologiske gødningsregler, når den anvendes på økologiske marker. I denne artikel kan du læse, hvordan man sikrer det.

Økologiske landbrug kan have fordel af at modtage afgasset gødning fra biogasanlæg. Her er gødningsvirkningen nemlig ofte større end i almindelig husdyrgødning. Men det kræver, at den afgassede gødning må bruges på økologiske bedrifter. Det afhænger af, hvilke biomasser der er omsat i biogasanlægget.

De tilladte biomasser, som må tilføres biogasanlæg for at kunne bruge den afgassede gødning i økologisk planteproduktion, finder du i en liste længere nede i artiklen.

Økologiregler for biogasgødning

Når den afgassede gødning skal bruges på økologiske bedrifter, må biogasanlægget kun tilføres materialer fra økologiske bedrifter og materialer, der fremgår af Bilag 1 i Økologivejledningen (nærmere kommenteret i listen herunder).

Hvis den afgassede gødning skal have hel eller delvis økologisk status, skal biogasanlægget have økologisk autorisation. Vilkårene for dokumentation af de tilførte biomasser skal være klarlagt og kontrolleret. Læs mere om, hvordan biogasanlægget bliver autoriseret på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Der skal føres dokumentation for alle leverede mængder af biomasser til anlægget: Type, oprindelse, økologistatus, kvælstofindhold og evt. anden nødvendig dokumentation til brug for økologikontrollen. Økologiske bedrifter, der modtager den afgassede gødning, skal også have disse oplysninger. Evt. kan biogasanlægget give Landbrugsstyrelsen de detaljerede oplysninger og alene give de modtagende økologiske bedrifter en erklæring om, at alle de anvendte biomasser fremgår af bilag 1 i Økologivejledningen og at det er dokumenteret overfor Landbrugsstyrelsen.

Vær især opmærksom på kravet om dokumentation for, at der ikke er tilført GMO-materialer. I denne artikel kan du læse mere om aktuel praksis vedrørende krav om erklæring for GMO-frihed for anvendt glycerin og biprodukt-olier.  Grænseværdier for skadelige kemikalier, der er nævnt i økologivejledningens bilag 1, skal også være overholdt.

Regler når der bruges både konventionelle og økologiske biomasser

Både konventionelle og økologiske biomasser, der opfylder ovenstående, kan bruges. Det kan blive nødvendigt at udregne en økologiprocent for den afgassede gødning. Det gælder, hvis den afgassede gødning indeholder kvælstof fra økologiske biomasser, som skal tælle med de modtagende bedrifters opgørelse over økologisk gødning.

Økologiprocenten skal oplyses skriftligt til de økologiske producenter, der modtager den afgassede gødning. Så kan producenterne bruge det i deres gødningsregnskab. Her er der grænser for, hvor meget konventionelt kvælstof, de må modtage i den tilkøbte gødning.

Sidst i dette dokument er vist et eksempel på, hvordan økologiproducenten udregnes.

Hvis gødningen sælges, skal den mærkes efter gældende regler. Mærkning af anvendelighed til økologisk produktion skal følge reglerne i økologivejledningens afsnit ”Mærkning af gødning”.

Se hele beskrivelsen vedrørende bíogas og gødning i afsnittet om gødning og jordforbedring i ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Liste over tilladte biomasser

Biomasse Bemærkning
Husdyrgødning Alt fra økologiske bedrifter. Alle ubehandlede gødningstyper fra konventionelle bedrifter. Den faste fraktion fra separeret husdyrgødning kan i visse tilfælde anvendes. Det kan afklares ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen. Gødningen må ikke være forsuret med svovlsyre. Må ikke komme fra jordløse husdyrbrug1).
Afgrøderester fra landbrug og gartnerier Alt fra økologisk drevne arealer – inkl. materialer fra arealer under økologisk omlægning. Alle afgrøderester fra konventionelle bedrifter. Dog må det ikke komme fra genmodificerede planter (f.eks. GM-majs eller GM-prydplanter)
Planterester fra vandløbsvedligeholdelse (grøde) og have-parkaffald Ingen begrænsninger.
Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse (frasorteret korn, mel af oliekager/-skrå, kakao-skaller, maltspirer, m.m.) Og hydrolyserede proteiner af vegetabilsk oprindelse. Må ikke komme fra GM-planter (f.eks. GM-soja eller -majs)
Fødevarerester fra forarbejdningsindustri, detailhandel og restauranter Der skal være dokumentation for indsamlingssystemet, og man skal have en godkendelse fra Landbrugsstyrelsen, der afklarer, om produktet falder ind under ”kildesorteret husholdningsaffald” eller animalske biprodukter kategori 3. Er der risiko for rester af emballage og anden kemikaliepåvirkning, skal det dokumenteres, at den afgassede gødning overholder grænseværdierne nævnt under Kildesorteret husholdningsaffald.
Kildesorteret husholdningsaffald Skal leveres fra et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt i Danmark. Den afgassede gødning må maksimalt have følgende koncentration i mg. pr. kg. tørstof: cadmium: 0,7 kobber: 70 nikkel: 25 bly: 45 zink: 200 kviksølv: 0,4 chrom (i alt): 70 chrom (VI): ikke påviselig
Vegetabilsk fedt og olie samt vegetabilsk glycerin. Herunder opsamlet vegetabilsk fedt fra fødevarevirksomheder. Hvis olien/glycerinen kommer fra planteråvarer, der kan være genmodificerede, skal der være dokumentation for, at det ikke er udvundet af GM-planter (f.eks. soja og raps).
Tang, alger og algeprodukter Produkterne må kun være behandlet med følgende metoder: fysisk behandling, herunder tørring, frysning og formaling ekstraktion med vand eller syre og/eller basiske vandige opløsninger, eller gæring. Udgør tang en stor andel af den tilførte biomasse, bør man sikre sig, at kommunen kan godkende udspredning af den afgassede gødning (vedr. grænseværdier for tungmetaller)
Savsmuld og træflis Træet må ikke være kemisk behandlet efter fældning.
Animalske biprodukter Kategori 3. Mave-tarmindhold fra kategori 2 Skal afgasses sammen med almindelig husdyrgødning og/eller plantebiomasser. Kategori 2 og 3 som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009.2) Også produkter fra vilde dyr. Må ikke komme fra jordløse husdyrbrug1). Flotationsfedt fra slagterier må ikke anvendes, da det rubriceres som kategori 2- eller kategori 1-affald.
Må ikke anvendes på spiselige dele af afgrøder.
Flotationsfedt fra andet end slagterier. Herunder fedtrester fra mejerier eller garverier (fx limlæder). Hvis dette skal anvendes, kræver det en afklaring med Landbrugsstyrelsen, der afgør om det kan regnes med under vegetabilsk fedt eller animalske biprodukter – kategori 3.
Følgende produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse: blodmel, hovmel, hornmel, benmel, eller aflimet benmel, fiskemel, kødmel, fjermel, uld, stykker af skind, hår, børster, m.m., mælkeprodukter, pels, hydrolyserede proteiner. Rester af skind og pels fra garverier og pelsindustri (f.eks. falsespåner) må ikke anvendes, med mindre det kan dokumenteres, at det ikke indeholder krom (Krom må ikke kunne påvises).
Hvis der er tilført hydrolyserede proteiner, må gødningen ikke anvendes på spiselige dele af planten.
Organiske rester fra fiskeindustri.
Herunder bløddyrsaffald fra bæredygtigt fiskeri og økologisk akvakultur.
Hvis dette skal anvendes, kræver det en afklaring med Landbrugsstyrelsen, der afgør om det kan regnes med under fiskemel eller animalske biprodukter – kategori 3.
Vinasse og vinasseekstrakt Dog ikke fra salmiakproduktion.

1. Et husdyrbrug er kun jordløst, hvis det ikke har marker, hvor der dyrkes afgrøder og gødningen kan anvendes, og det heller ikke har samarbejdsaftaler om anvendelse af den producerede gødning.2. Se nærmere definition i Fødevarestyrelsens vejledning. I grove træk er kategori 2 materialer: mave-tarmindhold fra sunde slagtede dyr samt rester fra aflivede dyr, der ikke udgør en smitterisiko for mennesker (bemærk, at det kun er mave-tarmindhold, der er taget med i økologi-listen). Kategori 3 materialer: er rester som hud, børster, fjer, blod og fedt fra sunde slagtedyr og materialer fra vanddyr (fisk, muslinger, krebsdyr mm.)

Beregning af den afgassede gødnings økologiprocent

Økologiske landmænd må gerne modtage en vis mængde organisk gødning fra konventionelt landbrug, hvis gødningen kommer fra de produkter, der er nævnt i listen. Grænsen for, hvor meget konventionel gødning, de må modtage, afhænger af hvor meget kvælstof, der tilføres med gødningen.

De konventionelle biomasser bliver ikke økologiske af at blive afgasset i et biogasanlæg, der leverer til økologiske landmænd. Men de økologiske landmænd må modtage afgasset biogasgødning, hvor der er brugt konventionelle biomasser fra listen ovenfor, hvis de kan gøre rede for, hvor meget konventionelt kvælstof, der leveres med den afgassede gødning.

Derfor skal biogasanlægget beregne hvor meget af kvælstoffet i den afgassede gødning, der kommer fra konventionelle biomasser, og skriftligt dokumentere det overfor de økologiske landmænd, der modtager gødningen.

Kun biomasser, der kommer direkte fra økologiske landbrug eller fra økologiske råvarer på økologiske virksomheder, regnes som økologiske.

Beregningen kan gennemføres som vist i dette eksempel:

Konventionelle biomasser
Kg N pr. ton Tons tilført Kg N i alt
1.Biomasse A 4 20.000 80.000
2.Biomasse B 6 28.000 168.000
3.Biomasse C 10 5.000 50.000
Konventionelt i alt 53.000 298.000
Økologiske biomasser
4.Biomasse D 8 10.000 80.000
5.Biomasse E 19 2.000 38.000
Økologisk i alt 12.000 118.000
Totalt tilført 65.000 416.000

Analyse af den afgassede gødning:

Kvælstof i afgasset gødning 6,7 kg N pr. ton

Deklaration af den afgassede gødning:

Beregning Resultat
Økologi-procent 118.000 / 416.000 * 100 28,4 %
Konventionel procent 298.000 / 416.000 * 100 71,6 %
Indhold af kvælstof i alt (ifølge analyse) 6,7 kg N / ton
Indhold af konventionelt kvælstof 6,7 * 71,6 % 4,8 kg N / ton

TiI gødningsplanperioden bruges en beregnet økologi-procent for de planlagt leverede biomasser i planperioden. Efter planperioden beregnes den endelige økologi-procent ud fra de faktisk leverede biomasser, og de leverede næringsstofmængder indberettes af anlægget til Det Nationale Gødningsregister. Biogasanlægget skal holde modtagerne af den afgassede gødning informeret om såvel den estimerede som den endelige økologiprocent for planperioden.

Emneord

Støttet af