Alternativ fodring af malkekøer med halm og kraftfoder

Århus Universitet, SEGES og DLG har i fællesskab gennemført et forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) for at belyse udfordringer ved fodring af malkekøer med mindre eller helt uden grovfoder.

Christian Børsting og Anne Louise Hellwing, AU
Niels Bastian Kristensen og Betina Røjen, SEGES

Under den langstrakte tørke i sommers besluttede Århus Universitet, SEGES og DLG i fællesskab at gennemføre et forsøg på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) for at belyse udfordringer ved fodring af malkekøer med mindre eller helt uden grovfoder. Forsøget kørte fra midten af august til slutningen af oktober. De tre første uger var kontrolperiode med standardfoder på alle behandlinger. I den første af de 8 efterfølgende forsøgsuger blev køerne gradvist tilvænnet til forsøgsblandingerne. I denne artikel formidles de overordnede produktionsresultater, med fokus på de sidste 4 forsøgsuger, hvor eventuelle påvirkninger fra tilvænning til foderet var overstået. Alle Holstein køer var mere end 4 uger fra kælvning ved forsøgsstart, mens enkelte Jersey var nykælvere.

Foderets sammensætning

Kontrolbehandlingen svarede til DKC’s standardblanding med 50% af TS i den samlede ration fra grovfoder (halvdelen af ensilagen fra henholdsvis græs- og majsensilage) suppleret med valset byg, rapskage, sojaskrå, roepiller, mineraler og vand foruden 3 kg kraftfoder tildelt i malkerobotterne.

Der blev testet to såkaldte Nul-grovfoder-blandinger med to forskellige råvaremix samt halm og vand. ”NonGM” råvaremix var baseret på byg, kornbærme, rapskager, roepiller, melasse, fedt, mineraler samt ludkorn, dvs. råvarer, der normalt kan indkøbes som NonGM. ”GM” råvaremix var baseret på majs, sojaskrå, sojaskaller, solsikkeskrå, melasse, fedt og mineraler, dvs. med råvarer, der oftest er GM-råvarer. Der blev fremstillet to Nul-grovfoder-blandinger med 90 % af TS fra de nævnte råvaremix og 10 % af TS fra halm, samt ca. 25 liter vand pr. ration, så tørstofindholdet var ca. 40%. Begge typer af råvaremix blev desuden fodret til to andre forsøgshold som en 50:50 blanding af standardblandingen og en Nul-grovfoder blanding, så der i disse blandinger var 25% af TS fra grovfoder.

Ny viden om ekstreme fodringer

Det lykkedes at blande halm, råvaremix og vand, så køerne ikke sorterede væsentligt i de to blandinger uden ensilage. Køerne havde god ædelyst til GM-blandingen uden grovfoder allerede fra starten af forsøget, og dette varede ved gennem hele forsøget, så der efter tilvænning var tendens til højere TS-optag. Ved NonGM uden grovfoder faldt foderoptagelsen både for Holstein og Jersey, da køerne efter en uges tilvænning udelukkende skulle æde denne blanding, men efter 4 ugers tilvænning var der ikke forskel i foderoptagesen. Ved NonGM faldt optagelsen af AMS-kraftfoder for begge racer både ved 25 og 0% grovfoder, hvilket kunne tyde på, at det højere indhold af kraftfoder i foderblandingen mindsker deres lyst til at hente kraftfoder i AMS’en.

Der var ikke signifikant effekt af hverken grovfoderandelen eller typen af kraftfoder på ydelsen målt som kg mælk. Protein pct. var heller ikke påvirket. Fedt pct. var derimod kraftigt påvirket af både grovfoderandel, kraftfodertype og race. Ved brug af GM kraftfoder til Holstein faldt fedt pct. med 1,0 pct-enhed, når grovfoder blev reduceret fra 50 til 0%. Ved fodring med NonGM faldt fedt pct. med 1,2 pct.-enheder ved reduktion af grovfoder fra 50 til 0% af TS for Holstein, mens faldet kun var 0,5 pct.-enheder for Jersey. Ved reduktion til 25% grovfoder faldt fedt pct. med ca. 0,4 pct.-enheder for begge kraftfodertyper for Holstein, mens faldet for NonGM kun var 0,1 pct.-enhed for Jersey.

På grund af den lave fedt pct. ved Nul-grovfoder til Holstein var EKM-ydelsen signifikant lavere end ved 25 og 50% af TS fra grovfoder for både GM og NonGM, hvorimod der ikke var forskel i EKM-ydelsen imellem 25 og 50 % af TS fra grovfoder. For Jersey var EKM-ydelsen ikke påvirket af andelen af grovfoder.

Konklusion

Der var udfordringer ved Nul-grovfoder mht. fedt pct. og EKM-ydelsen, men ved 25% af TS fra ensilage var EKM på normalt niveau ved begge råvaremix. Det er vigtigt at bemærke, at Nul-grovfoder med Non-Gm mixet gav en lang tilvænningsperiode for nogen køer, og at de viste resultater for Holstein stammer fra køer, der var mindst 4 uger fra kælvning.

Tabel 1. Foderoptagelse og produktion efter 4 ugers tilvænning til foderblandinger med forskellige andele af grovfoder (halv græs og halv majs) og to forskellige sammensætninger af råvaremix i foderblandingen. Der blev desuden tilbudt op til 2,6 kg TS fra AMS-kraftfoder.

Grovfoder (% af TS i den totale ration) 50 25 0 50 25 0 50 25 0
Råvaremix i foderblanding   GM GM   Non-GM Non-GM   Non-GM Non-GM
Race Holstein Holstein Jersey
Kg TS fra foderblanding 20,4 22,1 21,6 20,8 20,6 20,2 16,7 16,7 16,4
Total TS i alt 23,1 24,3 23,9 23,4 22,8 22,4 19,0 18,7 18,5
Kg mælk 34,6 34,6 33,9 35,3 34,9 33,2 22,9 23,2 22,8
Fedt pct. 4,27 3,89 3,27 3,99 3,55 2,79 6,38 6,27 5,85
Protein pct. 3,80 3,74 3,88 3,65 3,72 3,72 4,78 4,82 4,75
Kg EKM 35,8 34,4 31,8 36,5 34,7 29,7 32,0 32,1 30,2