Planter

Resultater af sortsblandinger i sortsforsøg i 2021

Der er afprøvet 5 sortsblandinger i sortsforsøgene i vinterhvede i 2020/2021. De har haft en klar tendens til højere udbytte og lavere angreb af sygdomme sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne der indgår i blandingerne.

3 af de afprøvede blandinger har været markedsført i efteråret 2021, og sortsblandinger udgør 24 procent af den solgte mængde såsæd i vinterhvede i denne sæson.

Hvorfor er der sortsblandinger med i sortsforsøgene?

Landmænd og konsulenter bruger i stor udstrækning resultaterne fra sortsforsøgene til vurdering af sorternes egenskaber og udbytter, og som grundlag for valg af sorter. Derfor er det også nærliggende at afprøve de blandinger som grovvareselskaberne forventer at ville sammensætte og markedsføre, og lave en sammenligning med enkeltsorter i sortsforsøg.

I de senere år er det dokumenteret af SEGES samt Aarhus og Københavns Universiteter at sortsblandinger i vinterhvede er mere robuste overfor sygdomme (Septoria og gulrust) sammenlignet med de samme sorter dyrket enkeltvis. Det er også vist at måleblandingen (blanding af fire sorter) i vinterhvede i sortsforsøgene i gennemsnit af 13 års forsøg har givet et merudbytte på 2,1 hkg/ha sammenlignet med de fire mest solgte sorter i hvert af årene.

Med baggrund i de veldokumenterede fordele ved sortsblandinger udtaler mange landmænd at de gerne vil anvende sortsblandinger. De stiller som forventning at de har et højt udbytteniveau og en god sundhed. Desuden ønsker de fleste at kunne købe såsæd der er færdigblandet af såsædsproducenten.

I sæsonerne 2020/2021 og 2021/2022 har Miljøstyrelsen bevilliget midler til at afprøve henholdsvis 5 og 6 blandinger i sortsforsøgene i et samarbejde mellem grovvarefirmaerne og SEGES. Grovvarefirmaerne har derfor haft mulighed for at sammensætte forslag til blandinger, og få disse afprøvet i sortsforsøgene på samme vilkår og i samme forsøgsrække som enkeltsorterne.

Det er ikke en betingelse at en sortsblanding skal indgå i sortforsøgene for at den kan markedsføres, ligesom det heller ikke er sikkert at en blanding der har indgået i sortsforsøgene vil blive markedsført. Der kan nogle gange ske ændringer i kendskabet til sorter/blandinger i løbet af forsøgsåret som gør at sammensætningen af de markedsførte blandinger ændres. 

Blandingerne eller nogle af sorterne i blandingerne skiftes ofte for at bevare høje udbytter og god sundhed. Derfor skal afprøvningen af blandinger i sortsforsøg ses som et forsøg på at vise hvilket niveau de gode blandinger ligger på, ved sammenligning med de enkeltsorter der udbydes.

Resultater af sortsblandinger i sortsforsøgene

Sortsblandingerne der blev afprøvet i sæsonen 2020/2021 ses i tabel 1, og er dataudtræk fra SortInfo. Resultaterne for blandingerne er sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne der indgår i blandingerne, og forskellen mellem hver blanding og gennemsnittet af enkeltsorterne er vist i tabellen. For alle blandinger er der en tendens til et positivt merudbytte (0,4-2,3 hkg/ha) sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne. 

Merudbyttet for svampebekæmpelse er mindre for blandingerne end for de rene sorter, hvilket peger i retning af at blandingerne har en øget robusthed overfor svampesygdomme. Det er især sygdommene Septoria og brunrust der har været i forsøgene i år, se tabel 2. I alle blandinger har angrebsgraden af Septoria været reduceret  sammenlignet med enkeltsorterne. For brunrust har der i tre af fem blandinger været et lavere niveau af brunrust i blandingerne sammenlignet med gennemsnittet af enkeltsorterne. Nederst i tabellen ses gennemsnittet af alle sortsblandingerne sammenlignet med gennemsnittet af alle enkeltsorter i blandingerne.

Tabel 1. Udbytte i sortsblandinger og de enkelte sorter i Landsforsøg i vinterhvede 2021

Vinterhvede Sorter i blanding Forholdstal for udbytte Udbytte, hkg pr. ha Merudbytte for svampebekæmpelse, hkg pr. ha
Antal forsøg 9 9 3
Wheat Mix 121 Rembrandt + Kvium + KWS Colosseum 103 107,0 10,9
Gennemsnit af sorter 102 106,6 12,9
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter 1 0,4 -2,0
Wheat Mix 221 Heerup + Kvium + Rembrandt 104 108,6 8,8
Gennemsnit af sorter 103 107,6 11,5
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter 1 1,0 -2,7
Nordic Seed Hvede Allround Mix Informer + Momentum + Pondus 100 104,3 7,2
Gennemsnit af sorter 99 103,2 10,0
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter 1 1,1 -2,8
Nordic Seed Hvede Power Mix Momentum + Pondus + RGT Saki 101 105,4 7,2
Gennemsnit af sorter 99 103,1 11,4
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter 2 2,3 -4,2
Nordic Seed Hvede Top Mix Momentum + Pondus + Palads 100 103,9 10,7
Gennemsnit af sorter 98 102,0 12,8
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter 2 1,9 -2,1
Gennemsnit af alle sortsblandinger 102 105,8 9,0
Gennemsnit af alle sorter 101 104,5 11,7
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter 1 1,3 -2,7

Tabel 2. Lejesæd og sygdomsangreb af Sep i sortsblandinger og de enkelte sorter i Landsforsøg i vinterhvede 2021

Vinterhvede Sorter i blanding Karakter for lejesæd1) Septoria2) Brunrust2)
Antal forsøg 8 15 4
Wheat Mix 121 Rembrandt + Kvium + KWS Colosseum 0,5 8,0 13,0
Gennemsnit af sorter 0,7 8,7 9,9
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter -0,2 -0,7 3,1
Wheat Mix 221 Heerup + Kvium + Rembrandt 0,7 6,0 7,0
Gennemsnit af sorter 0,8 8,0 5,2
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter -0,1 -2,0 1,8
Nordic Seed Hvede Allround Mix Informer + Momentum + Pondus 1,2 6,0 2,2
Gennemsnit af sorter 2,0 6,0 4,7
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter -0,8 0,0 -2,5
Nordic Seed Hvede Power Mix Momentum + Pondus + RGT Saki 1,5 4,8 1,2
Gennemsnit af sorter 2,0 9,0 8,6
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter -0,5 -4,2 -7,4
Nordic Seed Hvede Top Mix Momentum + Pondus + Palads 2,0 6,0 0,8
Gennemsnit af sorter 2,2 8,7 4,8
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter -0,2 -2,7 -4,0
Gennemsnit af alle sortsblandinger 1,2 6,2 4,8
Gennemsnit af alle sorter 1,5 8,1 6,7
Forskel mel. Bl. og gens. af sorter -0,4 -1,9 -1,8
1) Skala 0-10, 0= ingen lejesæd, 2) Observationsparceller, procent dækning.

Salg af sortsblandinger i efteråret 2021

Som det ses i tabel 3, så udgør sortsblandinger 24 procent af al vinterhvede der er solgt til brug som såsæd i efteråret 2021. Det er en markant udvikling der er gået fra 2 % af salget i 2019, til 10 % i 2020 og er nu i 2021 på de nævnte 24 %.

Tabel 3. Såsæd af vinterhvede produceret i efteråret 2021. Den samlede mængde er opdelt på sortsblandinger, de fire mest solgte enkeltsorter samt summen af de resterende sorter. Kilde: Tystoftefonden. 

Tabel 3

Vinterhvede Såsæd produceret i efteråret 20211 (tons) Andel af det samlede salg (procent)
Sortsblandinger 18.718 24,0
Pondus 17.564 22,5
Informer 8.611 11,0
Heerup 6.452 8,3
KWS Extase 5.392 6,9
Andre sorter 21.355 27,3
I alt 78.092 100

1) Foreløbig oversigt over mængder af vintersæd produceret i perioden 01.05. - 01.11.2021, Tystoftefonden, nov. 2021.

Det vurderes at den øgede fokus på fordele ved dyrkning af sortsblandinger, samt afprøvning af markedsførte blandinger i forsøg har fremmet salget markant. I tabel 4 ses de blandinger som grovvarefirmaerne havde anmeldt til Tystoftefonden, og som efterfølgende blev godkendt til salg i efteråret 2021. Tre af blandingerne på denne liste blev afprøvet i forsøgene som Wheat Mix 221, Nordic Seed hvede Allround mix og Nordic Seed hvede Power mix.

Tabel 4. For sæsonen 2021/2022 er følgende sortsblandinger af vintersæd anmeldt til TystofteFonden og opfylder betingelserne. Listen er ikke udtømmende og der kan være flere sortsblandinger der opfylder betingelserne. Kilde: Tystoftefonden.

Tabel 4

Blanding Navn Sort 1 Sort 2 Sort 3
3062 Nordic Seed hvede Allround mix Informer Momentum Pondus
3063 Nordic Seed hvede Power mix Momentum Pondus RGT Saki
3064 - Graham Informer Momentum
3066 Wheat mix 221 Heerup Kvium Rembrandt
3067 - Heerup Kvium KWS Extase

Vil du vide mere?