Planter

Graddageberegner

Graddageberegneren kan bl.a. bruges til at beregne, om du kan nå at så vinterraps i efteråret, så den kan nå at udvikle sig tilstrækkeligt, inden kulden forventes at sætte ind. Du kan også bruge graddagberegneren til at vurdere flyvetidspunkt for flere skadedyr.

Graddage angiver en sum af temperaturer i en given periode og beregnes ud fra observeret vejr til dato, seks-døgns prognosen og derefter normalvejr baseret på perioden 1961-1990. Alle vejrdata er specifikke for det valgte postnr. Der kan defineres en temperatur, som døgn-temperaturen skal være over, for at dagen tæller med – f.eks. 0 grader. Antal graddage hænger godt sammen med planternes udvikling og kan bruges som et alternativ til vækststadier. Ved fastsættelse af kvælstofbehovet ud fra satellitbilleder bruges graddage til at korrigere for tidspunktet for satellitbillede.

Graddage benyttes også til at vurdere flyvetidspunkt for flere skadedyr. Modellerne angiver på basis af temperaturforholdene det forventede tidspunkt for begyndende flyvning. For bygfluer i vårhvede indtastes f.eks. basistemperatur 4,5 grader, da det er det såkaldte udviklingsnulpunkt for generationen af bygfluer, som angriber vårhvede. Optælling sker fra 1. januar. Begyndende flyvning forventes ved 300 graddage. 
I beregneren nedenfor skal du indtaste værdierne: Startdato 1. januar, tærskelværdi 300 og basisværdi 4,5. 
Da beregneren regner på ældre temperaturdata, skal der tilføjes 0,7 under klimaændringer, da der de senere år er blevet varmere. Herefter trykkes beregn, og med rødt vises datoen for forventet begyndende flyvning på den pågældende lokalitet. Jo tættere man kommer på flyvetidspunktet jo mere sikker bliver modellen. Det skyldes, at der i starten benyttes normaldata for temperatur, men efterhånden som data foreligger, benyttes de aktuelle temperaturdata.

Indstillinger

Startdato og Slutdato: angiver perioden for graddagesummeringen.
Basisværdi: trækkes fra temperaturen før summeringen. Temperaturer mindre end basisværdien tælles ikke med.
Klimaændring: er som udgangspunkt sat til nul, men temperaturnormalen 1961-1990 kan hæves med op til 5°C, hvis man vil tage højde for temperaturstigninger.
Tærskelværdi: graddagssummeringen skrives med rødt, når denne værdi er overskredet.
Tærskeldato: graddagssummeringen skrives med rødt efter denne dato.
Postnummer: du kan få vist data for eget område ved at vælge postnummer.

Eksempel på beregning af graddage

Hvis du vil vurdere, om du fortsat kan så vinterraps f.eks. den 3. september, indtaster du sådatoen den 3. september som Startdato og den 31. december som Slutdato.
Da vinterraps ikke udvikler sig under 5°C sættes Basisværdien til 5,0. Der er sket en temperaturstigning siden 1961–1990 i størrelsesordenen 0,5–1,0 °C, derfor sættes Klimaændringen til 0,7 °C.
Ifølge tyske forsøgsresultater antages det, at vinterraps kræver ca. 500 graddage for at kunne nå at udvikle sig tilstrækkeligt inden vinteren. Derfor skal knappen være trykket ind ved Tærskelværdi, og denne sættes til 550. Danske forsøg viser, at der er relativt store forskelle mellem år, ligesom der er forskelle mellem sorternes evne til at kompensere for et lidt sent såtidspunkt.
Efter valg af postnr. klikkes på Beregn, og du kan nu gå ned i tabellen og se den løbende summering af graddage.

Emneord

Vil du vide mere?