Udbringning af gylle

Kvæg, Planter

Effekt af gylle bragt ud på sort jord i februar

Hovedparten af den udbragte ammoniumkvælstof fra februar ser ud til fortsat at være i jorden. Majs på grovsandet jord kan dog få brug for 30-40 kg kvælstof i juni.

Opbevaring af gylle var i vinter en stor udfordring for mange. Nogle landmænd valgte derfor at udbringe en mindre mængde gylle på arealer, hvor der skulle sås majs eller vårbyg, da der endelig kom enkelte dage, hvor man kunne færdes med gyllevognen i februar. 

Selv på sandjord er risikoen for at tabe noget af det udbragte kvælstof begrænset, men netop i år fortsatte den rekordmæssige regn til et stykke ind i marts. Det øger naturligvis risikoen for kvælstofudvaskning, og det rejser spørgsmålet, om der kan være behov for at supplere med ekstra kvælstof i handelsgødning for at kompensere for et eventuelt tab. 

Helt nye N-min-målinger 

SEGES har i samarbejde med LandboSyd og Sønderjysk Landboforening foretaget en række N-min-målinger på arealer på sandjord, hvor dele af marken har fået tilført gylle i februar. Målingerne er udført i marts, efter at regnen ophørte, og de er udført parvis, så der fra samme mark er både målinger fra områder af marken, der har fået gylle og ikke har fået gylle. Forskellen i N-min-indholdet mellem de to områder antages at svare til den forventede effekt af gyllen. Normalt vil man antage, at al ammoniumkvælstof i gylle, som nedfældes eller nedpløjes i foråret, kan udnyttes af afgrøden. 

Eftergødskning af majs og vårsæd på grovsandet jord

Målingerne tyder på, at 60-100 pct. af det udbragte ammoniumkvælstof fortsat er i jorden efter den store mængde nedbør. I nogle tilfælde er der tabt op til 30-40 kg plantetilgængeligt kvælstof pr. ha ved udvaskning. Risikoen for tab er formentlig størst på grovsandet jord, hvor nedbøren er størst, og hvor der ikke er anvendt nitrifikationshæmmer. 

Majs- og vårsædsavlere på sådanne arealer bør derfor være ekstra opmærksomme på, om afgrøden senere på året kommer til at mangle kvælstof, og om nødvendigt tilføre 30-40 kg kvælstof som eftergødskning senest omkring stadium 30 (lige før strækning) i vårbyg eller når majsen er ca. 20 cm høj i juni måned. Husk dog, at der skal være plads i bedriftens kvælstofkvote. Tag eventuelt en snak med din planteavlskonsulent, inden du beslutter dig for eftergødskning.

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 9.

Vil du vide mere?

Støttet af