Den målrettede regulering ifølge landbrugspakken

I Fødevare- og landbrugspakken fra 2016 forstås ved målrettet regulering kun den ekstra indsats, der skal ske på det dyrkede areal frem til 2021. Der skal findes 3.500 ton kvælstof ved at indføre virkemidler på dyrkningsfladen.

Kort fortalt

IIfølge Fødevare- og landbrugspakken skal der findes 3.500 ton kvælstof ved at indføre virkemidler på dyrkningsfladen. Vi ved endnu ikke konkret, hvordan den målrettede regulering effektueres, men man kan forestille sig flere efterafgrøder, lavere kvælstofmængder, nye sædskifter, braklægning mv. 

 

Landmænd i oplande til sårbare kystvande skal reducere udvaskningen fra rodzonen med 6,5 kg kvælstof pr. ha. Det dækker ca. 70 pct. af landbrugsarealet – se kortet. Landmænd i oplande til åbne kyster (f.eks. Djursland), hvor næringsstofudledningen antages at have mindre betydning for vandmiljøet, skal ikke reducere udvaskningen.

Hvor meget?

Der skal findes 3.500 ton ved virkemidler på dyrkningsfladen.

Hvordan ser reguleringen ud?

Det fremgår ikke af aftalen fra januar 2018, hvor indsatsen skal ske. Det må forventes, at placeringen i 2019 vil ske i de områder, hvor der er beregnet en merudledning af kvælstof som følge af Fødevare- og Landbrugspakken. Det vil formentlig ligne placeringen af de kompenserede målrettede efterafgrøder i efteråret 2017 og efteråret 2018. Fra 2020 må placeringen af efterafgrøder forventes at ske i de områder, hvor vandområdeplanen for 2015-2021 viser, at udledningen til kystvande skal reduceres (Se kortet)

Reguleringen vil ske på ID115 niveau, dvs. i de ca. 3.000 oplande på i gns. 1.500 ha, som der er angivet en individuel retention (kvælstoffjernelse fra rodzone til kystvande) for. Se kort over ID15 oplande her.

Alternativerne vil blive kompenseret forholdsmæssigt i forhold til omregningsfaktoren. Ud fra den samlede ramme for kompensation (83,7 mill. kr.) kan det beregnes, at der skal være 158.000 ha efterafgrøder. Hvis tilmeldingen til de ”frivillige” målrettede efterafgrøder ikke opfylder kravene, vil der blive gennemført et obligatorisk krav uden kompensation. Landmanden vælger selv, hvilke virkemidler han vil bruge.

Hvad betyder det for dig som landmand?

Du kan vælge mellem disse virkemidler:

  • Efterafgrøder (kompenseres med 529 kr. pr. ha i 2019
  • Reduktion af gødningskvote
  • Tidlig såning
  • Mellemafgrøder
  • Energiafgrøder
  • Braklægning
  • Afbrænding af fiberfraktion

Landmændene får et tilskud på 529 kr. pr. ha efterafgrøde i 2019

Hvor kan du få rådgivning?

Planteavlskonsulenterne vil bl.a. ved den årige mark- og gødningsplanlægning hjælpe med at optimere markdriften under de ændrede vilkår.

Hvad er myndighedernes rolle?

Det er myndighederne, der i form af gødningsreglerne udformer den målrettede regulering i præcise krav.

Hvornår sker det

Den målrettede regulering indføres med en tredjedel i 2018/2019, to tredjedele i 2019/20 og resten i 2020/21.