Grise

Erfaringer med hyppig gylleudslusning i slagtegrisestalde

Resumé

Erfaring 2401: Der er indsamlet erfaringer med ugentlig gylleudslusning i fem slagtegrisebesætninger. Én besætning havde gyllekumme under hele stien og de resterende besætninger havde varierende grader af delvist fast gulv. To besætninger benyttede snittet halm som beskæftigelsesmateriale til grisene.

Ugentlig gylleudslusning blev praktiseret i alle de besøgte besætninger. Det var som forventet besætningen med gyllekumme under hele stiarealet, som havde den laveste væskestand i gyllekummerne før udslusning. 

Det var besætningen med de største gyllekummer og besætningen, som anvendte de største halmmængder, som havde de største restmængder i gyllekummerne efter endt udslusning. Det var specielt ved gyllekummernes bagvæg, at der skete ophobning af gødning og især i besætningen, som anvendte meget halm. Ophobningen skete til trods for, at gyllekummerne var små og der var kort afstand (ca. 3,6 m) fra bagvæg til udslusningshullet.

Vil du vide mere?

Støttet af