Planter, Jura

Vægtregler om anhængere og påhængsvogne

Se hvordan tilladt totalvægt beregnes for påhængsvogne, anhængere samt dolly-trailer kombination.

Vægtregler om anhængere med dolly

En dolly regnes som et selvstændigt køretøj, med krav til bremsekraft som andre påhængskøretøjer. Hvis den anvendes sammen med en sættevogn, der er registreringspligtig, skal dollyen registreres separat.

Billede 1

2-akslet dolly. Foto: Wikipedia.

Det uanset om trækkraften er en lastbil eller en traktor. Med en traktor som trækkraft tæller en sættevogn med dolly som at køre med 2 vogne efter hinanden. Der må altså ikke spændes en 3. vogn bagefter.

Billede 2

Illustrationen viser en dolly (i røde cirkler) med sættevogn efter lastbil og traktor. Tilladt vognvægt opgøres separat for dollyen og sættevognen, og lægges sammen. Dollyens enkeltaksel tillades 10 ton, og hvis akslerne på den 2-akslede sættevogn har en afstand på mindst 1,8 meter tillades 10 ton pr. aksel. I alt 30 ton for hele vognen. Husk at et traktorvogntog højst må veje 44 ton.

Vægtregler for anhængere (uden dolly)

Anhængere med en drejbar for-stilling er ét køretøj. Derfor beregnes tilladt vægt på basis af hele køretøjet. Det betyder, at tilladt vægt er mindre end med en dolly og sættevogn.

Billede 3

En anhænger må højst have 2 akselgrupper:

  1. Den drejbare for-stilling er akselgruppe 1, og må belastes med 10 ton. 
  2. De 2 bagerste aksler er akselgruppe 2. Grunden til at en 2-akslet trailer kan opnå 20 ton er, at hvis akselafstanden er mindst 1,8 m, tæller de to aksler som 2 akselgrupper. Det kan man ikke på illustrationen herover, da vi så har 3 akslegrupper – og 2 er grænsen.

 

Bagerste bogies tilladte bogievægt bestemmes af akselafstanden. I illustrationen er akselafstanden 1,2 m, hvilket giver en tilladt bogievægt på 16 ton. Sammen med for-stillingens vægt i alt 26 ton. Husk at et traktorvogntog højst må veje 44 ton.

Vægt ved forskellige bogie-opsætninger i forhold til akselafstand

Illustrationerne herunder angiver tilladt bogie-vægt ved påhængskøretøjer. Samme værdier gælder for anhængeres bogie-opsætning.

Tilladt bogievægt for 2-akslet påhængsvogn må ikke overstige 20 ton.

Billede 4

Tilladt bogievægt for 3-akslet påhængsvogn må ikke overstige 24 ton.

Billede 5

Tilladt bogievægt for 4-akslet påhængsvogn må ikke overstige 30 ton.

Billede 6

30 ton bogievægt på 3-akslede gyllevogne med vægtdispensation

Trafikstyrelsens har givet vægtdispensation for 3akslede gyllevogne på statsveje, samt på de kommuneveje hvor den enkelte kommune årligt meddeler tilladelse. Dvs. at der tillades en vogntogsvægt på 48 ton, hvis traktoren må veje 18 ton.

Forudsætninger:

  • Gyllevognen skal have mindst 65 cm brede dæk
  • Dækribberne skal udgøre mindst 1/3 af dækoverfladen
  • Dæktrykket må højst være 3 bar
  • 1. og 3. aksel skal være tvangsstyrede.

Se hvilke kommuner der giver dispensation (Landbrug & Fødevarer)

Se vægtdispensation og betingelser (Trafikstyrelsen)

Billede 7

Vil du vide mere?