Natur og vandmiljø, Grise, Kvæg, Planter

Samarbejde mellem TREFOR Vand og LMO er til gavn for både landmænd og drikkevand

Et initiativ fra forsyningsselskabet TREFOR Vand og landbrugsrådgivningsvirksomheden LMO, er et godt eksempel på, at et samarbejde mellem landbrug og vandforsyning kan medføre opbygning af tillid og skabe mulige løsninger til gavn for både landmænd og drikkevand.

Kommuner og vandværkers tilgang til indsatsplanlægning varierer, og det er forskelligt, i hvor stor grad der samarbejdes med landbruget, og landbruget involveres i at finde løsninger. Et initiativ fra forsyningsselskabet TREFOR Vand og landbrugsrådgivningsvirksomheden LMO, om at finde win-win løsninger til gavn for både landmænd og drikkevandet, er et godt eksempel på, at et samarbejde mellem landbrug og vandforsyning kan medføre opbygning af tillid og skabe mulige løsninger.

Et samarbejde mellem vandforsyning og landbrug

Forsyningsselskabet TREFOR Vand har 68 boringer fordelt på 10 vandværker, som leverer vand til omkring 50.000 husstande i området omkring Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle (TREFOR, 2019). TREFOR Vand har således mange og samlet set store områder med grundvandsinteresser. For at beskytte deres investeringer i indvindingsanlæggene (boringer og råvandsledninger) og sikre, at de leverer vand af god kvalitet, som de lovmæssigt skal, forsøger TREFOR Vand at indgå frivillige dyrkningsaftaler.

Indsatsen med grundvandsbeskyttelsen prioriteres således, at området omkring en boring eller kildeplads beskyttes først, hvorefter man arbejder sig udefter. Yderligere prioriteres indsatser i de grundvandsdannende oplande. Dette har resulteret i, at TREFOR Vand på nuværende tidspunkt har indgået frivillige dyrkningsaftaler på ca. 170 ha med bl.a. naturstyrelsen, skovdyrkere og landmænd (restriktionerne indebærer en blanding af stop med brug af pesticider og stop med tilførsel af næringsstoffer).

Sideløbende er TREFOR Vand involveret i forskellige initiativer, som skal beskytte grundvandet. Initiativerne bygger på samarbejde mellem landbrug og øvrige arealinteressenter, og at løsningerne, ud over at beskytte grundvandet, også er værdiskabende for jordbrugerne (TREFOR, 2019a). Således har TREFOR Vand og LMO de sidste tre år indgået i tæt dialog om, hvordan et fælles mål om rent drikkevand nås samtidig med, at landbrugsproduktionen forbliver rentabel. Dette for at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i samarbejde med landbruget.

 

Dyrkningsaftalen mellem TREFOR og landmænd

TREFOR Vand og LMO har i fællesskab udarbejdet en forretningsmodel, som der stadigvæk arbejdes på, og som forsøges udvidet med flere forretningsområder. Ideen bag forretningsmodellen er, at landmanden indgår en dyrkningsaftale med TREFOR Vand om at dyrke en afgrøde uden brug af pesticider på jorder i indvindingsoplandene. Dette kan f.eks. være græs eller energiafgrøder som pil og poppel. LMO inddrager de berørte lodsejere tidligt i processen, formidler og oversætter de oftest komplicerede indsatsplaner, og rådgiver den enkelte landmand om løsningsmulighederne.

Der er fokus på, at dyrkningen skal hænge sammen med bedriftens øvrige produktion. Afgrøden aftages af biogasproducenter som f.eks. Nature Energy, som er i rivende udvikling på grund af den grønne omstilling af gasnettet (Nature Energy, 2019; 2019a), eller indgår i bioraffinering (aftagningsmulighederne forsøges udvidet, bl.a. undersøges mulige konstellationer med græsprotein-virksomheder). TREFOR Vands kompensation imødekommer afsætningsrisikoen og kan medvirke til, at landmanden er sikret et passende dækningsbidrag.

For TREFOR Vand er det afgørende, at aftaler indgås på bedst mulige økonomiske vilkår for vandkunderne, som i sidste ende betaler regningen for grundvandsbeskyttelsen. Ved denne type aftaler forventer TREFOR Vand at kunne spare på udgifterne til grundvandsbeskyttelse nu og her. Målet for LMO er, at landmændene, samtidig med at de producerer rent drikkevand, skal have en indtjening på niveau med dyrkning af almindelige afgrøder. 

Ud over at forretningsmodellen skal sikre en effektiv grundvandsbeskyttelse samtidig med, at landmanden stadig har et forretningsgrundlag på de berørte jorder, er intentionen at sikre en hurtig afklaring, hvilket er vigtigt for både vandforsyning, landmand og kommune. Læs mere om behovet for hurtig afklaring i artiklen ”God proces og succes med grundvandsbeskyttelse – tre nordjyske landmænd deler ud af deres erfaringer”

Indgår en landmand en dyrkningsaftale med ophæng i forretningsmodellen, er hensigten, at aftalen indgås for en tidsbegrænset periode på omkring 5-10 år, afhængig af hvad landmanden og TREFOR Vand kan blive enige om. Der vil blive lavet en tinglysning af aftalen på de berørte jorder. Tinglysningen ophører ved aftalens udløb, hvorefter en ny aftale kan forhandles. Dette er til gavn for begge parter, da landmanden hermed ikke pålægger sin ejendom en varig tinglysning, og vandforsyningen ikke investerer i grundvandsbeskyttende tiltag i et område, hvis den tilhørende boring eller kildeplads på et tidspunkt måske opgives. Yderligere giver de tidsbegrænsede aftaler mulighed for at innovation i landbruget og implementering af ny teknologi, der reducere brugen af f.eks. pesticider, kan overflødiggøre dyrkningsaftalerne.

Næste skridt: Implementering af forretningsmodellen

Der arbejdes fortsat på forretningsmodellen for at gøre den så attraktiv som muligt for alle parter, men målet er, at den en dag bliver rullet ud til berørte landmænd i TREFOR Vands forsyningsområde. Planen for implementering af forretningsmodellen er at få samlet lodsejere lokalt og indgå i en dialog om, hvordan enten hele deres produktion eller dele af denne kan lægges om. Kernen bag samarbejdet er, at der ikke er tvang. En aftale bygger på forståelse for hinanden og hinandens problemstillinger. At man behandler hinanden ordentligt, respekterer hinanden og anerkender hinandens arbejde og indsatser. For alle parter er dette vigtigt for at kunne lave en god løsning for alle.

Resultatet af samarbejdet mellem TREFOR Vand og LMO kendes endnu ikke, men det er et spændende samarbejde, som SEGES vil følge, da vi tror på, at nøglen til den gode proces og langvarige resultater i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, er at se hinanden som samarbejdspartnere og ikke som part/modpart. Samarbejdet mellem TREFOR Vand og LMO giver således inspiration til, hvordan mulige løsninger i forbindelse med indsatsplanlægningen kan findes med landbruget som medspiller, når de involverede parter viser vilje hertil.

Forretningsmodellen på tegnebrættet henvender sig primært til større vandforsyningsvirksomheder, og der bør arbejdes på lignende modeller for mindre vandværker.

Artiklen er skrevet af SEGES på baggrund af interviews med hhv. Maria Pilgaard, LMO og Ole Silkjær, TREFOR Vand. Begge har haft mulighed for at læse og kommentere artiklen inden udgivelse.

Emneord

Vil du vide mere?